LTI Srbija


Pančevo LTI: 48 ( LTI 2020: 49 , LTI 2019: 45 LTI 2017: 67 , LTI 2015: 61)
Rang 64/145 ( Rang 2020: 49/145 Rang 2019: 43/145 Rang 2017: 1/15 ; Rang 2015: 5/145)

Napomena: Sa dve zvezdice (**) su oznaceni osnovni indikatori koji u LTI 2019 donose dva poena za pozitivnu ocenu, a sa tri zvezdice (***) indikatori koji su donosili dva poena u prethodnim istraživanjima.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni za 2017 ili 2015 (/) uvedeni su u narednom istraživanju.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni 2019 (/) postojali su u LTI 2015 ili LTI 2017, ali su izostavljeni u ovogodišnjem istraživanju .

  2021 2020 2019 2017 2015
1 Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? ** 000 2 2
2 Da li su odluke koje usvaja gradsko veće obavljene i dostupne na sajtu? 101 0 /
3 Da li su odluke koje je usvajala skupština u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? 000 1 1
4. Da li su odluke koje je usvajalo gradsko veće u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? 101 1 /
5 Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine? 000 2 1
6 Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? 000 1 1
7. Da li su na sajtu objavljeni podaci kako su pojedinačno i poimenice odbornici glasali? 000 / /
* Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja sa sednica skupštine u proteklih 24 meseca? /00 1 1
8 Da li su na sajtu objavljeni amandmani (i obrazloženja amandmana) podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici? 000 1 1
* Da li su na sajtu objavljena obrazloženja podnetih amandmana? /00 / /
9 Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine? 100 1 1
10 Da li na sajtu JLS postoje najave sednica opštinskog/gradskog veća? 1// / /
11. Da li je na sajtu objavljen spisak odbornika? 111 1 1
12. Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima? 010 0 1
13. Da li je službeni list dostupan na sajtu? ** 222 2 2
* Da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću? /11 1 1
14 Da li se sednice skupštine prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica ili su dostupni snimci/prenosi na sajtu JLS? 000 1 1
15 Da li je budžet za tekuću godinu dostupan na sajtu? ** 222 2 2
* Da li je budžet objavljen na šest cifara ekonomske klasifikacije? /// / 0
16. Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? 111 1 1
17. Da li je na sajtu objavljen budžet u mašinski čitljivom ili pretraživom obliku? 111 / /
18. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta dostupni na sajtu? 011 1 /
19. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta objavljeni na 6 cifara ekonomske klasifikacije? 010 0 0
* Da li su podaci o izvršenju budžeta u poslednjem okončanom tromesečju dostupni na sajtu? /// / 0
* Da li su podaci o izvrsenju budzeta azurirani u poslednjih 30 dana i dostupni na sajtu? /// / 0
20. Da li su mesečni izveštaji (ili kumulativni mesečni izveštaji) o izvršenju budžeta dostupni na sajtu? 000 0 /
21. Da li je na sajtu objavljen vodič za građane kroz budžet (građanski budžet)? 110 1 0
22. Da li je održana javna rasprava o budžetu – anketiranje građana ili konsultativni skupovi? 001 2 2
23. Da li je na sajtu objavljen javni poziv na javnu raspravu o budžetu? 010 0 0
24. Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžetu? 000 0 0
* Da li je razmatran završni račun budžeta? /11 1 1
25. Da li je u poslednjih 12 meseci razmatran i objavljen predlog završnog računa budžeta ili usvojeni završni račun budžeta? 011 1 1
26. Da li je u poslednjih 12 meseci objavljena i razmatrana revizija završnog računa budžeta? 010 0 1
27. Da li su objavljeni finansijski planovi indirektnih korisnika budžeta odnosno da li je vidljiva struktura sredstava namenjena za indikretne korisnike? 111 1 1
28. Da li opštinska uprava ima uslužni centar (šalter salu) preko kojeg pruža sve usluge? 111 1 1
29. Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? 000 0 0
* Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoje podaci o prijavi korupcije? /00 0 0
30. Da li na u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, uključujući i korupciju? 000 0 0
* Da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije? /00 0 0
31. Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, uključujući i korupciju? 001 1 1
32. Da li svi mehanizmi za prijavu korupcije i nepravilnosti dozvoljavaju anonimne prijave? 000 / /
33 Da li je na sajtu dostupan podatak o radnom vremenu uprave sa građanima ili podaci o tel. broju preko kojeg je moguće dobiti tu informaciju? 111 1 1
34. Da li su na sajtu objavljene kontrolne liste opštinskih (gradskih) inspekcija? 111 / /
35. Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu? 101 1 1
36. Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima? 000 1 0
37. Da li na sajtu postoje podaci o uslugama koje opština pruža ? 1// / /
38. Da li na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica? 111 1 1
39. Da li na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da građani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju? 111 / /
* Da li skupština omogućava prisustvo građana sednicama? /01 1 1
40. Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine (ili zamenika) sa građanima? 000 1 0
41. Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima? 010 1 0
* Da li se održavaju redovne konferencije za novinare (bar jednom mesečno) gradonačelnika/predsednika opštine? /10 1 /
42. Da li opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine? 0// / 1
43. Da li je JLS na vreme dostavila tražene informacije? ** 200 0 0
44. Protiv JLS nisu podnošene žalbe u 2020. godini zbog nedostavljanja (ignorisanja zahteva) informacija od javnog značaja? 000 0 0
45. JLS nema neizvršena rešenja Poverenika u 2020. godini? 001 1 1
46. Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? 100 1 1
47. Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? 022 / /
48. Da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama? 100 0 0
49. Da li su na sajtu objavljeni podaci o JN u skladu sa ZJN (konkursi, dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori...)?** 211 0 0
50. Da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? 111 2 2
51. Da li je informator objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja 3 meseca? 100 0 0
52. Da li informator sadrži aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu? 111 1 1
53. Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika (eksplicitno)? 022 2 2
* Da li informator sadrži pravilnik o platama funkcionera? /11 1 0
54. Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža i rokovima za njihovo pružanje ili link ka registru ili mestu na sajtu gde su i usluge i rokovi? 111 2 2
55. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim preduzećima sa podacima o JP? 110 1 1
56. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim ustanovama sa podacima o JU? 011 1 0
57. Da li posmatrano JP ima svoj sajt? 1// / /
58. Da li posmatrana JU ima svoj sajt? 0// / /
59. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća? 010 0 0
60. Da li je sproveden konkurs za izbor direktora javnih ustanova? 011 1 /
61. Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP? 110 1 /
62. Da li je na sajtu JLS ili JU objavljena sistematizacija JU? 000 1 1
63. Postoji li stranica Komisije za izbor direktora JP sa svim dokumentima, uključujući zapisnike sa sednica? 0// / /
64. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JP? 100 0 0
65. Da li su na sajtu JU ili JLS objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JU? 101 0 0
66. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni godišnji planovi rada JP? 110 2 0
67. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni izveštaji o radu JP? 0// / /
68. Da li su na sajtu JU ili JLS objavljeni izveštaji o radu javnih ustanova? 0// / 2
69. Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? 011 1 1
* Da li su na sajtu opštine obajvljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JU? /00 0 /
* Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? /// / 1
70. Da li su podaci o broju zaposlenih u JU objavljeni na sajtu JLS? 1// / 1
71. Da li su podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima objavljeni na sajtu JLS? 000 0 0
* Da li su podaci o broju zaposlenih u opštini, JP i JU objavljeni na sajtu? ** /11 1 1
72. Da li je cenovnik usluga lokalnih institucija/preduzeća dostupan na internetu, na sajtu JLS ili JP/JU? 101 1 0
* Da li sprovode konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – JU i JP (pogrebno, vrtić vodovod)? /// / 2
73. Da li postoje podaci na sajtu o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci (izuzev budžeta)? 111 1 1
* Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope, odnosno o visini javnih prihoda? /00 0 0
74. Da li izveštaj o javnim raspravama sadrži podatke o predlozima koje su građani izneli i razloge za prihvatanje/odbijanje? 000 1 1
75. Da li jedinica lokalne samouprave na sajtu redovno obajvljuje poziv za zakup imovine u svom vlasništvu? 1// / 1
76. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup? 000 0 0
77. Da li su na sajtu objavljeni konkursi za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? 111 1 1
78. Da li su na sajtu objavljeni rezultati konkursa/rešenja za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? 101 1 0
79. Da li su na sajtu objavljeni konkursi za dodelu sredstava NVO? 011 1 0
80. Da li su na sajtu objavljeni rezultati konkursa (rešenja) za dodelu sredstava NVO? 011 1 1
81. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO koje je finansirala opština? 000 1 0
82. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji medijskih projekata koje je finansirala JLS? 0// / 1
83. Da li je na sajtu objavljena važeča strategija razvoja JLS? 011 1 1
84. Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu? 000 0 0
* Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom? /// / 0
85. Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu? 000 2 0
86. Da li je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave objavljen na sajtu? 100 2 2
87. Da li su podaci o broju zaposlenih u JLS objavljeni na sajtu? 100 0 0
88. Da li postoji etički kodeks za zaposlene i da li je dostupan na sajtu? 000 0 0
89. Da li je na sajtu objavljena evidencija imovine (nekretnina) u vlasništvu JLS koje su date u zakup, sa podacima o zakupcima, ceni i trajanju zakupa? 000 0 /
* Da li uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njenog korišćenja? /// / 0
90. Da li su na sajtu objavljeni prostorni planovi i/ili urbanistički planovi? 111 1 1
* Da li su na sajtu objavljeni urbanistički planovi? /11 1 1
91. Da li na sajtu JLS postoji evidencija kontakata sa lobistima? 000 / /
92. Da li na sajtu JLS postoji dnevni ili nedeljni raspored aktivnosti gradonačelnika/predsednika opštine? 000 / /
93. Da li je usvojen plan integiteta i da li je JLS izvestila o njegovoj primeni? 111 1 1
94. Da li je usvojen Lokalni antikorupcijski plan? 111 / /
95. Da li je predsednik opštine/gradonačelnik podneo izveštaj o imovini? 111 1 1