LTI Srbija


Barajevo LTI: 38 ( LTI 2021: 42 , LTI 2020: , LTI 2019: /, JLS nije bila obuhvacena istraživanjem 2017. godine , LTI 2015: NA)

Napomena: Sa dve zvezdice (**) su oznaceni osnovni indikatori koji u LTI 2019 donose dva poena za pozitivnu ocenu, a sa tri zvezdice (***) indikatori koji su donosili dva poena u prethodnim istraživanjima.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni za 2017 ili 2015 (/) uvedeni su u narednom istraživanju.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni 2019 (/) postojali su u LTI 2015 ili LTI 2017, ali su izostavljeni u ovogodišnjem istraživanju .

  2022 2021 2020 2019 2017 2015
1 Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? ** 0 0 / 0 / 2
2 Da li su odluke koje usvaja gradsko veće obavljene i dostupne na sajtu? 0 0 / 0 / /
3 Da li su odluke koje je usvajala skupština u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? 0 0 / 0 / 1
4. Da li su odluke koje je usvajalo gradsko veće u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? 0 0 / 0 / /
5 Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine? 0 0 / 0 / 0
6 Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? 0 0 / 0 / 0
7. Da li su na sajtu objavljeni podaci kako su pojedinačno i poimenice odbornici glasali? 0 0 / 0 / /
* Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja sa sednica skupštine u proteklih 24 meseca? / / / 0 / 0
8 Da li su na sajtu objavljeni amandmani (i obrazloženja amandmana) podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici? 0 0 / 0 / 0
* Da li su na sajtu objavljena obrazloženja podnetih amandmana? / / / 0 / /
9 Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine? 1 1 / 1 / 0
10 Da li na sajtu JLS postoje najave sednica opštinskog/gradskog veća? 1 1 / 1 / 1
11. Da li je na sajtu objavljen spisak odbornika? 1 1 / 0 / 0
12. Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima? 0 0 / 2 / 2
13. Da li je službeni list dostupan na sajtu? ** 2 2 / 1 / 1
* Da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću? / / / / / /
14 Da li se sednice skupštine prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica ili su dostupni snimci/prenosi na sajtu JLS? 0 0 / 0 / 0
15 Da li je budžet za tekuću godinu dostupan na sajtu? ** 2 2 / 2 / 2
* Da li je budžet objavljen na šest cifara ekonomske klasifikacije? / / / / / 1
16. Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? 0 1 / 1 / 1
17. Da li je na sajtu objavljen budžet u mašinski čitljivom ili pretraživom obliku? 1 1 / 1 / /
18. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta dostupni na sajtu? 1 1 / 1 / /
19. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta objavljeni na 6 cifara ekonomske klasifikacije? 0 0 / 0 / 0
* Da li su podaci o izvršenju budžeta u poslednjem okončanom tromesečju dostupni na sajtu? / / / / / 1
* Da li su podaci o izvrsenju budzeta azurirani u poslednjih 30 dana i dostupni na sajtu? / / / / / 1
20. Da li su mesečni izveštaji (ili kumulativni mesečni izveštaji) o izvršenju budžeta dostupni na sajtu? 0 0 / 0 / /
21. Da li je na sajtu objavljen vodič za građane kroz budžet (građanski budžet)? 0 1 / 0 / 0
22. Da li je održana javna rasprava o budžetu – anketiranje građana ili konsultativni skupovi? 0 0 / 0 / 2
23. Da li je na sajtu objavljen javni poziv na javnu raspravu o budžetu? 0 0 / 0 / 0
24. Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžetu? 0 0 / 0 / 0
* Da li je razmatran završni račun budžeta? / / / 1 / 1
25. Da li je u poslednjih 12 meseci razmatran i objavljen predlog završnog računa budžeta ili usvojeni završni račun budžeta? 1 1 / 1 / 1
26. Da li je u poslednjih 12 meseci objavljena i razmatrana revizija završnog računa budžeta? 0 0 / 0 / 0
27. Da li su objavljeni finansijski planovi indirektnih korisnika budžeta odnosno da li je vidljiva struktura sredstava namenjena za indikretne korisnike? 1 1 / 0 / 1
28. Da li opštinska uprava ima uslužni centar (šalter salu) preko kojeg pruža sve usluge? 1 1 / 1 / 1
29. Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? 0 0 / 0 / 0
* Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoje podaci o prijavi korupcije? / / / 0 / 0
30. Da li na u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, uključujući i korupciju? 1 0 / 0 / 0
* Da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije? / / / 0 / 0
31. Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, uključujući i korupciju? 0 1 / 0 / 1
32. Da li svi mehanizmi za prijavu korupcije i nepravilnosti dozvoljavaju anonimne prijave? 0 0 / 0 / /
33 Da li je na sajtu dostupan podatak o radnom vremenu uprave sa građanima ili podaci o tel. broju preko kojeg je moguće dobiti tu informaciju? 0 1 / 1 / 1
34. Da li su na sajtu objavljene kontrolne liste opštinskih (gradskih) inspekcija? 1 1 / 1 / /
35. Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu? 0 0 / 0 / 0
36. Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima? 0 0 / 0 / 1
37. Da li na sajtu postoje podaci o uslugama koje opština pruža ? 1 1 / / / /
38. Da li na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica? 1 0 / 1 / 1
39. Da li na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da građani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju? 0 0 / 1 / /
* Da li skupština omogućava prisustvo građana sednicama? / / / / / 1
40. Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine (ili zamenika) sa građanima? 1 0 / 1 / 1
41. Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima? 0 0 / 0 / 0
* Da li se održavaju redovne konferencije za novinare (bar jednom mesečno) gradonačelnika/predsednika opštine? / / / 0 / 0
42. Da li opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine? 0 0 / 0 / 0
43. Da li je JLS na vreme dostavila tražene informacije? ** 0 2 / 2 / /
44. Protiv JLS nisu podnošene žalbe u 2020. godini zbog nedostavljanja (ignorisanja zahteva) informacija od javnog značaja? 0 0 / 0 / 1
45. JLS nema neizvršena rešenja Poverenika u 2020. godini? 0 1 / 1 / 1
46. Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? 1 1 / 1 / 2
47. Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? 0 0 / 0 / 0
48. Da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama? 1 1 / 1 / 1
49. Da li su na sajtu objavljeni podaci o JN u skladu sa ZJN (konkursi, dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori...)?** 0 2 / 2 / 2
50. Da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? 0 1 / 1 / 1
51. Da li je informator objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja 3 meseca? 1 1 / 0 / 2
52. Da li informator sadrži aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu? 0 0 / 0 / 1
53. Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika (eksplicitno)? 1 1 / 1 / 1
* Da li informator sadrži pravilnik o platama funkcionera? / / / / / 1
54. Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža i rokovima za njihovo pružanje ili link ka registru ili mestu na sajtu gde su i usluge i rokovi? 0 0 / 0 / 1
55. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim preduzećima sa podacima o JP? 1 1 / 0 / /
56. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim ustanovama sa podacima o JU? 0 0 / 0 / /
57. Da li posmatrano JP ima svoj sajt? 1 1 / / / /
58. Da li posmatrana JU ima svoj sajt? 1 1 / / / /
59. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća? 1 0 / 1 / 1
60. Da li je sproveden konkurs za izbor direktora javnih ustanova? 1 0 / 1 / 1
61. Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP? 0 0 / 0 / 0
62. Da li je na sajtu JLS ili JU objavljena sistematizacija JU? 1 0 / 0 / 0
63. Postoji li stranica Komisije za izbor direktora JP sa svim dokumentima, uključujući zapisnike sa sednica? 0 0 / / / /
64. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JP? 0 0 / 0 / 0
65. Da li su na sajtu JU ili JLS objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JU? 0 0 / 0 / 0
66. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni godišnji planovi rada JP? 0 0 / 0 / 1
67. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni izveštaji o radu JP? 0 0 / 0 / /
68. Da li su na sajtu JU ili JLS objavljeni izveštaji o radu javnih ustanova? 1 0 / / / 0
69. Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? 1 0 / / / 0
* Da li su na sajtu opštine obajvljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JU? / / / 0 / 0
* Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? / / 0 / /
70. Da li su podaci o broju zaposlenih u JU objavljeni na sajtu JLS? 1 1 / 0 / /
71. Da li su podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima objavljeni na sajtu JLS? 0 0 / / / 2
* Da li su podaci o broju zaposlenih u opštini, JP i JU objavljeni na sajtu? ** / / / / / /
72. Da li je cenovnik usluga lokalnih institucija/preduzeća dostupan na internetu, na sajtu JLS ili JP/JU? 0 1 / 0 / 0
* Da li sprovode konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – JU i JP (pogrebno, vrtić vodovod)? / / / 0 / 0
73. Da li postoje podaci na sajtu o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci (izuzev budžeta)? 0 0 / 0 / 0
* Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope, odnosno o visini javnih prihoda? / / / / / NA
74. Da li izveštaj o javnim raspravama sadrži podatke o predlozima koje su građani izneli i razloge za prihvatanje/odbijanje? 0 0 / 0 / 0
75. Da li jedinica lokalne samouprave na sajtu redovno obajvljuje poziv za zakup imovine u svom vlasništvu? 1 1 / 0 / 0
76. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup? 0 1 / 0 / 0
77. Da li su na sajtu objavljeni konkursi za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? 0 0 / / / /
78. Da li su na sajtu objavljeni rezultati konkursa/rešenja za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? 0 0 / 0 / 0
79. Da li su na sajtu objavljeni konkursi za dodelu sredstava NVO? 1 0 / 0 / 1
80. Da li su na sajtu objavljeni rezultati konkursa (rešenja) za dodelu sredstava NVO? 0 0 / / / /
81. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO koje je finansirala opština? 0 0 / 0 / 0
82. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji medijskih projekata koje je finansirala JLS? 0 0 / / / 1
83. Da li je na sajtu objavljena važeča strategija razvoja JLS? 1 1 / 1 / 1
84. Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu? 0 0 / 0 / 0
* Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom? / / / / / 0
85. Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu? 0 0 / 0 / 0
86. Da li je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave objavljen na sajtu? 1 1 / 0 / 2
87. Da li su podaci o broju zaposlenih u JLS objavljeni na sajtu? 1 1 / 0 / 0
88. Da li postoji etički kodeks za zaposlene i da li je dostupan na sajtu? 1 1 / 1 / 0
89. Da li je na sajtu objavljena evidencija imovine (nekretnina) u vlasništvu JLS koje su date u zakup, sa podacima o zakupcima, ceni i trajanju zakupa? 0 1 / 0 / /
* Da li uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njenog korišćenja? / / / / / NA
90. Da li su na sajtu objavljeni prostorni planovi i/ili urbanistički planovi? 1 1 / 0 / 0
* Da li su na sajtu objavljeni urbanistički planovi? / / / 0 / 0
91. Da li na sajtu JLS postoji evidencija kontakata sa lobistima? 0 0 / 0 / /
92. Da li na sajtu JLS postoji dnevni ili nedeljni raspored aktivnosti gradonačelnika/predsednika opštine? 0 0 / 0 / /
93. Da li je usvojen plan integiteta i da li je JLS izvestila o njegovoj primeni? 0 0 / 0 / 1
94. Da li je usvojen Lokalni antikorupcijski plan? 0 0 / 0 / /
95. Da li je predsednik opštine/gradonačelnik podneo izveštaj o imovini? 1 1 / 1 / 1