Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Transparency of state-owned and municipal-owned enterprises PETRA 2019
Access to information in European capital cities
When law doesn’t rule
State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
Political influence
on public enterprises and media
ALAC
Advocacy and Legal Advice Centres - ALAC
LTI
Local transparency index - LTI
Analysis of the risk of corruption in public - private partnership rules
Title Created Date
Under construction 16 March 2015
Notification 16 March 2015
Research 31 August 2014
Contact 31 August 2014
Links 31 August 2014
Global Corruption Barometer (GCB) 31 August 2014
Publishing of Corruption Perception Index (CPI) 31 August 2014
Newsletter 31 August 2014
Publications 31 August 2014
Display # 

Subcategories

 • Projekts (en)
  Article Count:
  12
  • Reforma javne uprave (en)
   Reforma javne uprave – dimenzioniranje kapaciteta u skladu sa potrebama

   U vezi sa državnom upravom često se govori o potrebi racionalizacije, pod kojom se obično podrazumeva potreba da se smanji broj zaposlenih. Međutim, po strani ostaje problem načina pripreme akata o sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave i drugim javnim institucijama. Ovo pitanje je takođe značajno u vezi sa trećim kriterijumom iz Kopenhagena i tzv. „administrativnim kapacitetima“ javnih institucija Srbije.

   Ovaj projekat ima za cilj da ispita u kojoj meri se pri sačinjavanju akta o sistematizaciji razmatraju zadaci koje institucija treba da ispuni, na osnovu kojih kriterijuma su vršene procene o broju izvršilaca i stručnoj spremi izvršilaca za izvršenje pojedinih zadataka.

   Pored navedenog, projekat ima za cilj da doprinese i ostvarenju širih ciljeva kao što su: približavanje administrativnih kapaciteta Srbije standardima koje postavlja EU, dobro upravljanje u organima koji troše novac građana Srbije i poreskih obveznika i povećanje mogućnosti da javne institucije ostvare u praksi zadatke koji su im dati zakonima i planovima rada.

    

   Završna analiza [doc]

   Novinski članci:

   Article Count:
   0
  • Rizične tačke korupcije u Srbiji (en)

   Korupcija je jedan od činilaca koji imaju najštetnije efekte kako za ekonomski razvoj društva i standard stanovništva, tako i za funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija. Obim i rasprostranjenost korupcije u Srbiji se već godinama ocenjuje kao visok, kako u nalazima relevantnih istraživanja, mišljenjima domaćih i inostranih stručnjaka i ocenama samih državnih organa Republike Srbije, međunarodnih organizacija i EU. Usled toga, delotvorna borba protiv korupcije se tretira kao jedan od ključnih prioriteta za državne organe Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji ali i kao jedan od prioriteta svih Vlada Srbije počev od 2000. do danas.

   Cilj ovog projekta je jačanje sistemske borbe protiv korupcije kao preduslova za funkcionisanje pravne države kroz prioritizaciju ključnih pitanja borbe protiv korupcije među donosiocima odluka i u javnom mnenju, izradu delotvornijih antikorupcijskih propisa i unapređenje planiranja borbe protiv korupcije u Srbiji.

    

    

   kas_logom

   Article Count:
   0
  • Mladi istraživač (en)

   ANGAŽOVANjE MLADIH U SRBIJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE UZ POMOĆ ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA I DRUŠTVENIH MEDIJA

    

    

   Projekat se bavi obučavanjem izabranih mladih novinara o osnovnim pitanjima iz oblasti borbe protiv korupcije, pruža im pomoć u sačinjavanju priloga putem istraživačkog novinarstva kao i plasman teksta u javnost putem interneta i društvenih mreža. Cilj projekta je jačanje istraživačkog novinarstva u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji kroz stažiranje mladih novinara u organizacijama civilnog društva. Stažisti/mladi istraživači nakon završenog stažiranja i obuke, steći će osnovna znanja o problemu korupcije u Srbiji što će im omogućiti da nastave samostalno rad u ovoj oblasti. Takođe će im biti pružena mogućnost da njihovi samostalni budući tekstovi iz ove oblasti budu objavljivani na internet stanici TS i društvenim mrežama.

    

   DOUBLE-CORRUPTION        agprotivkorupcije         undp

   Article Count:
   0
  • Izveštaji nezavisnih tela (en)

   Korupcija je odavno prepoznata od strane građana i vlada kao jedan od najvećih problema društva u Srbiji i uspeh u borbi protiv korupcije se smatra jednim od glavnih zadataka u kontekstu približavanja EU. Srbija je uspostavila nekoliko nezavisnih institucija (Poverenik za informacije, Ombudsman, Vrhovna revizorska insitutcija, Agencija za borbu protiv korupcije) sa nadležnostima za sprovođenje najvažnijih preventivnih antikorupcijskih zakona. Sve ove nezavisne institucije podnose godišnje izveštaje Parlamentu koji sadrže informacije o identifikovanim problemima i preporukama i po čijem postupanju bi borba protiv korupcije mogla biti značajno unapređena. U okviru njihovih nadležnosti je takođe izdavanje obavezujućih odluka ili preporuka koje se odnose na pojedinačne slučajeve. Parlament je tek nedavno (2010) usvojio odredbu o razmatranju ovih godišnjih izveštaja. To je obezbedilo veće mogućnosti za preduzimanje mera za rešavanje sistemskih problema identifikovanih od strane nezavisnih institucija i za korišćenje njihovih izveštaja za nadzor nad radom vlade. Rad Parlamenta u ovom smislu bi trebalo da bude praćen, naročito imajući u vidu tendenciju, iz trenutno aktuelnog Poslovnika, da se kritički razmatra rad nezavisnih tela umesto da se njihovi izveštaji iskoriste za nadgledanje rada Vlade.

   Pojedinačne odluke i preporuke gore pomenutih institucija nisu  uvek podržane od strane relevantnih organa (ili ne u odgovarajućem roku).

   Projekat će doprineti unpaređivanju pravnog okvira za efikasnije funkcionisanje nezavisnih tela, unapređenju prakse parlamentarnog nadzora nad radom Vlade na osnovu izveštaja nezavisnih tela, povećanju svesti o preporukama/odlukama nezavisnih tela i mogućim efektima ovih aktivnosti u borbi protiv korupcije.

   Materijal:

    

   fco1

    

   Produženje projekta je podržano od strane ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

   holandski

    

    

    
      
   Article Count:
   0
  • Monitoring finansiranja izbora u Srbiji 2012 (en)

   Monitoring finansiranja nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji – 2012


   Dana 6. maja 2012 u Srbiji će biti održani lokalni, parlamentarni, predsednički i pokrajinski izbori. Novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je u junu 2011.

   Zato je od ključnog značaja osigurati potpunu primenu zakona i odgovornosti za one koji krše pravila, što je prethodno bila karika koja nedostaje u periodu realizacije prethodnog zakonodavnog akta (Zakon o finansiranju političkih stranaka, 2003).To je preduslov, ne samo za vladavinu prava, već i za unapređenje poverenja građana u političke stranke i demokratske institucije.

   Civilno društvo može da pomogne taj proces na razne načine. Pored promocije ideje slobodnih i poštenih izbora i zalaganja za potpunu primenu novog zakona, OCD mogu direktno ili indirektno da podržavaju aktivnosti nezavisnih državnih organa, poput Agencije za borbu protiv korupcije i Vrhovne revizorske institucije. Ova podrška može da ide od zagovaranja da druge institucije obezbede neophodna sredstva  kontrolnim organima do pružanja konkretne informacije o primeni zakona nezavisnom telu (npr. prijavljivanje sumnje da je određena stranka prekršila zakon). Međutim, to nije limit OCD u oblasti finansiranja političkih partija. Čak i kada proces finansiranja izborne kampanje mora da bude kontrolisan od strane nezavisnih državnih organa, neophodno je da se obezbedi da ovi organi vrše svoje dužnosti na efikasan i sveobuhvatan način. Imajući to u vidu, od ključnog značaja za OCD je da rade nezavisno, ne samo od političkih stranaka koje učestvuju na izborima, već i od svih javnih organa zaduženih za kontrolu. Na taj način, OCD mogu i treba da obezbede javnosti pristup nezavisno prikupljenim i analiziranim informacijama o ponašanju svih učesnika u procesu - političkih stranaka, donatora i davaoca usluga koji treba da poštuju pravila, ali i nadležnih institucija koje obezbeđuju usklađenost sa zakonodavstvom ( Agencija za borbu protiv korupcije, Državna revizorska institucija, Republička izborna komisija, Republička radio-difuzna agencija, Ministarstvo finansija, prekršajni sudovi, itd).

    

    USAID     IFES

   Materijal:

    

   Article Count:
   0
  • Pravosudje u borbi protiv korupcije (en)

   Reforma pravosuđa u Srbiji je sprovođena uglavnom kroz proces reorganizacije sudova i mreže tužilaca kao i izbora sudija i tužilaca u 2009. Reforma je nastavljena kroz proces usvajanja zakonskih rešenja. Pojedini njeni aspekti su izazvali kontroverze i rasprave koje jos uvek traju. Nedostatak transparentnosti u procesu reizbora doveo je do smanjenja poverenja građana u pravosuđe, što je predstavljalo jedan od ciljeva reformi. Delimične procene tužilaštva i sudova koji procesuiraju slučajeve korupcije pokazuju da procedure predugo traju, u poređenju sa sličnim zemljama, najčešće ispod pravnog minimuma, veoma je mali broj slučajeva visoke korupcije koji se procesuiraju. Naročito zabrinjavajuća je činjenica da postoji ogromna razlika među brojem slučajeva korupcije sa kojima se građani susreću na osnovu istraživanja i procesuiranih slučajeva, slučajevi kada se korupcija ne procesuira godinama nakon njenog otkrivanja i gotovo potpuno nekažnjavanje kršenja antikorupcijskih zakona u prekršajnoj proceduri (javne nabavke, Zakon o budžetskom sistemu, finansiranje političkih stranaka).

    

    

    

   Projekat će pratiti i ocenjivati rezultate srpskog pravosuđa u borbi protiv korupcije i sveukupnu primenu antikorupcijskih zakona. Projekat je direktno povezan sa reformom pravosuđa koja je sprovedena na osnovu Strategije o reformi u pravosuđu iz 2009 godine, sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (očekuje se da će nova biti usvojena 2012, dok je postojeća na snazi od 2005), i indirektno sa dostignućima u oblasti evropskih integracija Republike Srbije i ispunjenja političkih i kriterijuma javnog sektora iz Kopenhagena. Takođe, na osnovu procene i sprovedenog monitoringa, projekat će identifikovati slabosti sistema i predložiti aktivnosti za prevazilaženje ovih slabosti. U okviru aktivnosti zagovaranja, projekat će pokušati da skrene pažnju zainteresovanim stranama kako bi se obezbedilo usvajanje preporuka i obezbedilo poboljšanje sistema.

    

    

    

   Projekat se sprovodi u saradnji sa Društvom sudija Srbije

    

    

    

    

   Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu
    

   amb logo engelsk 2ce00

    

   Materijal:

   Article Count:
   0
  • Sistem monitoringa i evaluacije performansi javnih (en)

   Sistem monitoringa i evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji

    


   Transparentnost Srbija je opredeljena da razvije bencmarking, monitoring i sistem evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji. Vodeca ideja je da se obezbedi alat koji se može koristiti i za procenu trenutnog sistema javnih nabavki i promene tog sistema tokom vremena.
   Metodologija za procenu sistema javnih nabavki je napor ka stvaranju jedinstvenog sredstva za procenu karakteristika i efikasnosti sistema javnih nabavki u Srbiji.
   Osnov za razvijanje metodologije je Zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 6. januara 2009 i dodatnih podzakonskih dokumenata, koji su stupili na snagu 6. jula 2009.Pored korišćenja Zakona o javnim nabavkama, metodologija se zasniva na preporukama međunarodnih organizacija kao i opšte prihvaćenoj dobroj praksi. Dodatni izvori informacija koje su korišćene su Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i drugi propisi u manjem obimu.
   Metodologija se ne sme smatrati kao završena i trajna alatka, vec više kao živo biće izloženo stalnom usavrsavanju i prilagođavanju novim situacijama i razvijanju novih zahteva. Pod ovime se ne podrazumevaju samo promene zakonskog okvira, već i promene privrednog i društvenog okruženja, kao i prilagođavanje metodologije realnim uslovima.
   Ova metodologija je jedan od rezultata projekta UNDP kancelarije u Beogradu i implementiran od strane Transparentnost Srbija.

    

   Materijal:

   Article Count:
   0
  • Javne rasprave u procesu pripreme zakona (en)

    

    

    

    

    

    

   U okviru ovog projekta Transparentnost Srbija prati organizovanje javnih rasprava o zakonskim predlozima u Republici Srbiji. Javne rasprave su jedno od sredstava za obezbeđivanje transparentnosti rada državnih organa i imaju za cilj povećanje demokratskog učešća građana i njihovih predstavnika u postupku formulisanja zakonskih i podzakonskih akata koje donose organi vlasti.  Praksa organizovanja javnih rasprava je takođe od velikog značaja u borbi protiv korupcije jer omogućava poznavaocima odredjene materije da ukažu na problematične odredbe ili odredbe kojima se favorizuju interesi pojedinaca ili grupa na štetu javnog interesa.

    

   Pravni okvir i praksa organizovanja javnih rasprava u Srbiji su nedovoljno razvijeni.

    

   Gradjani imaju Ustavom garantovano pravo da utiču na kreiranje politike. Kada je u pitanju zakonodavni proces, gradjani imaju pravo učešća, podnošenjem peticija i inicijativa. Pored toga, Zakon o državnoj upravi propisuje obavezu organizovanja javnih rasprava kada se donosi nov propis, a sličnu odredbu sadrže i relevantni akti koji regulišu rad organa lokalne samouprave.  Portal e-uprave omogućava organima republičke i lokalne vlasti da objave informacije o javnim raspravama koje organizuju. Nacionalna startegija za borbu protiv korupcije koja je na snazi od 2005 god. predviđa veću transparentnost u postupku izrade nacrta zakona.

    

   Medjutim, sve ove  mogućnosti se ne koriste dovoljno. Zakonske odredbe o javnim raspravama su neodredjene. Ne postoji unapred definisan oblik javne debate niti sankcije u slučaju da neki javni organ propusti da to učini. Ispunjenje ove zakonske obaveze se ne prati na odgovarajući način, dok je interesovanje građana slabo. Mogućnosti koje pruža Portal e-uprave se ne koriste u dovoljnoj meri, ponovo zbog nejasno definisanih obaveza za uportebu i nedovoljne informisanosti građana.

    

    

    

   Tokom ovog projekt Transparentnost Srbija će se usredsrediti na analizu pravnog okvira i prakse, identifikujući u kojoj meri se organizuju javne rasprave, ali i na izradu preporuka za poboljšanje i zalaganje za bolju informisanost građana.

    

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

    

   holandski

    

   U sprovođenju ovog projekta TS sarađuje sa Projektom za pravnu reformu u Srbiji GIZ-a. Kao rezultat te saradnje, analiza pravnog okvira i prakse javnih rasprava u Srbiji, analiza propisa o javnim raspravama u drugim zemljama i preporuke za izmenu propisa u Srbiji na kojima je radila naša organizacija uvrštene su u Studija o unapređenju zakonodavnog procesa u Republici Srbiji, koja će biti predstavljena 25. septembra 2012. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

    

   PIPZ_ZnkLgSrbStd4cmala

   Article Count:
   0
  • Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Srbiji (en)

   Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Srbiji

    

   Javne nabavke u Srbiji su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija široko rasprostranjena. Nova vlada je kao svoj ključni prioritet postavila borbu protiv korupcije. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi značajna poboljšanja za borbu protiv korupcije će biti na snazi od 1. aprila 2013. Ovaj zakon je predstavljen kao kamen temeljac politike borbe protiv korupcije, koji bi "omogućio do 1 milijarde evra uštede godišnje". Dva posebno važna podzakonska akta (o planiranju i analizi antikorupcijskih rizika) će biti usvojena do 1. septembra od strane Uprave za javne nabavke (UJN).

   Ovaj projekat ima za cilj da olakša uspostavljanje funkcionalnog sistema za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, kroz identifikaciju rizika korupcije, praćenje implementacije antikorupcijskih odredaba nedavno usvojenog zakona, podizanje javne svesti i podrške državnim nezavisnim organima. Ovim projektom se takođe planira olakšavanje sprovođenja antikorupcijskih zakona kroz praćenje odabranih rizičnih područja, kao što je diskrecija u nabavkama male vrednosti, transparentnost dokumenata (posebno tenderske dokumentacije), i pokretanje postupaka za sankcionisanje pred nadležnim organima. Takođe se planira unapređenje kvaliteta podzakonskih akata kojima se reguliše planiranje javnih nabavki i sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, na osnovu iskustava TS u ovoj oblasti i učestvovanja u izradi podzakonskih akata, i pružanje podrške Upravi za javne nabavke i Antikorupcijskoj agenciji koje su zadužene za pripremu ovih akata.

    

   Ovaj projekat je podržan od strane Britanske ambasade u Beogradu

   fco1

   Article Count:
   0
  • Praćenje mogućnosti sudova i nezavisnih tela (en)

   Praćenje mogućnostisudova i nezavisnih tela da sankcionišukršenje antikorupcijskih zakona

   Korupcija u Srbiji je široko rasprostranjena, a problem je identifikovan u brojnim izveštajima EU i drugih međunarodnih organizacija. Loše funkcionisanje sudstva, a zatim pokušaj da se reformiše, koji je umesto rešavanja doveo do još većeg problema, se obično navodi kao jedan od glavnih prepreka za suzbijanje korupcije u prošlosti. Nova vlast je proklamovala borbu protiv korupcije kao politički prioritet, a neke od negativnih posledica neuspeha reforme pravosuđa su uklonjene. Međutim, javno proklamovana nezavisnost sudstva mora biti dokazana u praksi u oblasti primene zakona.

   TS će pratiti koja kršenja antikorupcijskih zakona su primećena od strane nezavisnih tela, koji mehanizmi sankcionisanja su korišćeni, na koji način su prekršajni sudovi i tužioci reagovali, i da li su mediji izvestili o tome, kako bi se identifikovanjem slabosti uspostavio bolji sistem odgovornosti.

   Opšti cilj projekta je jačanje vladavine prava kroz strogo sankcionisanje kršenja antikorupcijskih zakona identifikovanih od strane nezavisnih tela. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje efikasnosti rada sudova i nezavisnih agencija, ukazujući na neophodnost sankcionisanja nepravilnosti koje nezavisni organi uoče, ukazujući na nepravilnosti koje nezavisni organi nisu identifikovali, i podsticanjem pravosudnih organa da pokrenu postupke za kršenje antikorupcijskih zakona. Ovaj projekat će promovisati transparentnost i odgovornost državnih institucija podstičući medije da pišu o izveštajima nezavisnih organa i da promovišu nultu toleranciju protiv korupcije.

    

   Ovaj projekat je podržan od strane Projekta zareformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)

   USAID-logosrbija-ENG

   Article Count:
   0
  • Monitoring finansiranja izborne kampanje - Beograd (en)

   U okviru projekta, TS će prikupljati, analizirati i promovisati zaključke o najznačajnijim troškovima političkih stranaka i kandidata u kampanji za Beogradske  izbore na početku 2014 godine, (zlo)upotrebama javnih funkcija i javnih resursa za stranačke promocije i celokupnoj implementaciji pravila o finansiranju kampanje.

   Opšti cilj projekta je da se olakša sprovođenje pravila o finansiranju kampanje za gradske izbore u Beogradu 2014. i da se spreči zloupotreba javnih resursa za potrebe kampanje.

   Pojedinačni ciljevi projekta su:

   1. procena nivoa i vrste finansiranja kampanje svakog političkog subjekta koji učestvuje na izborima

   2. procena uticaja izborne kampanje na aktivnosti državnih organa i javnih funkcionera, uključujući i potencijalne zloupotrebe javnih resursa

   3. informisati relevantne državne institucije (naročito Agenciju za borbu protiv korupcije), nacionalne i međunarodne aktere i građane o nalazima i preporukama TS kako da se reše identifikovani problemi.

    

   MATERIJAL:

   Projekat je omogućen podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne mora neophodno odslikavati stavove USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

    

   usaid_srbija

   Article Count:
   0
  • Monitoring sankcionisanja kršenja antikorupcijskih (en)

   Puno funkcionisanje nezavisnih tela i njihov doprinos u borbi protiv korupcije u pojedinim oblastima je otežan zbog nedostatka političke volje (nepoštovanje preporuka koje daju ova tela) i lošeg sprovođenja pravde što je dovelo do izuzetno sporog sankcionisanja povreda antikorupcijskih propisa. U nekim slučajevima postupci po prijavama nezavisnih tela su obustavljani zbog nastupanja zastarelosti za vođenje postupka. Nije bilo proaktivnog delovanja tužilaštava na osnovu nalaza nezavisnih tela - slučajeva da je tužilaštvo pokrenulo prekršajno ili krivično gonjenje za prekršaje uočene u izveštajima nezavisnih tela.

    

   Transparentnost Srbija će u okviru projekta pratiti kakva kršenja antikorupcijskih zakona su uočila nezavisna tela, kakvi mehanizmi sankcionisanja su pokrenuti, kako su prekršajni sudovi i tužioci postupali i kako su mediji izveštavali o tome, kako bi se kroz identifikovanje i otklanjanje slabosti postigao bolji sistem odgovornost.

    

   Projekat ima za cilj jačanje vladavine prava i poboljšanje efikasnosti sudova i nezavisnih tela, ukazujući na neophodnost sankcionisanja prekršaja koje su nezavisna tela uočila i identifikovala, istovremeno podstičući tužilaštva da i sami pokreću procedure za kršenje antikorupcijskih propisa.

   Materijal:

    

    

    

   Projekat je omogućen podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne mora neophodno odslikavati stavove USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

   usaid_srbija

   Article Count:
   0
  • Građanski nadzornik u javnim nabavkama (en)

   Novim Zakonom o javnim nabavkama u sistem javnih nabavki, u decembru 2012 uveden je građanski nadzornik. Ako naručilac sprovodi postupak javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od milijardu dinara, postupak nadgleda građanski nadzornik. Zakon, između ostalog, propisuje da je građanski nadzornik (NVO ili pojedinac) dužan da nadgleda postupak javne nabavke i u tom cilju on ima stalan uvid u postupak, dokumentaciju i komunikaciju naručioca sa zainteresovanim licima, odnosno ponuđačima. Građanski nadzornik podnosi izveštaj o nadzoru  Upravi za javne nabavke i Odboru za finansije Narodne skupštine, odnosno skupštini autonomne pokrajine ili lokalne samouprave i može ukazati javnosti ako je bilo nepravilnosti tokom postupka.

    

   Ovaj projekat ima za cilj da ojača položaj građanskog nadzornika i poboljša antikorupcijske odredbe ali i praksu u oblasti javnih nabavki putem više aktivnosti:

    

   - TS će delovati kao građanski nadzornik za odabrane javne nabavke i podneti izveštaj o nadzoru postupka javnih nabavki Upravi za javne nabavke i Odboru za finansije Narodne skupštine

    

   - TS će organizovati obuku za potencijalne građanske nadzornike – pojedince i organizacije koje su eksperti u oblastima koje će najverovatnije biti predmet javnih nabavki velikih vrednosti, ali nemaju iskustvo u postupcima javnih nabavki. Na ovaj način formiraće se baza profesionalnih građanskih nadzornika, čime se obezbeđuje održiv i odgovoran sistem javnih nabavki

    

   - TS će analizirati prethodnu istoriju javnih nabavki između posmatranih naručilaca i ponuđača - da li je bilo nepravilnosti ili indicija sumnjivog postupanja

    

   - U slučajevima gde TS identifikuje značajne nepravilnosti u posmatranom postupku javne nabavke, a naručilac ih ne otkloni u skladu sa preporukama TS, pokrenućemo odgovarajući postupak za sankcionisanje.

    

    

    

   Projekat je podržan od strane  ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.
   Holandija
   Article Count:
   0
  • Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u JN (en)

   Javne nabavke su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija u Srbiji široko rasprostranjena. Nov Zakon o javnim nabavkama, sa značajnim poboljšanjima pravnog okvira za borbu protiv korupcije u ovoj oblasti, na snazi je od 1. aprila 2013. Ovaj zakon je predstavljen kao kamen temeljac antikorupcijske politike. Međutim, primena novih pravila, uključujući i ona koja se odnose na sprečavanje korupcije u najranjivijim oblastima sistema javnih nabavki, nije obezbeđena. Kapaciteti Uprave za javne nabavke i drugih nadzornih institucija (tj. budžetska inspekcija, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu prava ponuđača) su prilično slabi.

   U okviru ovog projekta, Transparentnost Srbija će pratiti sprovođenje ključnih antikorupcijskih odredbi novog Zakona i njihove efekte sa ciljem da pruži podršku reformi, ali i da javnosti pruži objektivan pregled efekata i slabosti reforme sistema javnih nabavki.

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije.

   fco1

   Article Count:
   0
  • Enhanced transparency and efficiency of public administration in four areas: Information Directories, Public debates, Public procurements and Public private partnership

   Corruption in Serbia is reason for serious concern and transparency of public administration is one of the key preconditions for curbing corruption. Corruption seriously affects quality of citizens’ lives, business environment and democratic institutions when occurs in legislative process, in disposal of public funds and in providing of services by public sector institutions and enterprises.

   This project seeks to strengthen the rule of law through increased transparency in the work of public authorities and improved quality of services provided to citizens. Project Enhanced transparency and efficiency of public administration in four areas is focused on compliance of public institutions with the law which is the prerequisites for the rule of law. Legislation to be monitored includes Public Procurement Law, Law on Public-Private Partnership and Concessions, Law on Free Access to Information, Rules of Procedures of Government and city Statutes. Project will contribute rule of law by identification of cases of noncompliance and reporting it to relevant authorities/initiating sanctioning procedures. TS will contribute improvement of legal framework through involvement in public debates and advocacy for improved legal framework for public debates on local level. Aside from such involvement in policy formulation and decision-making processes, project will directly contribute greater CSO participation in this areas through workshops organised for other CSOs. Public awareness components of the project and trainings for media will also contribute more effective and more accountable service providing to the citizens and disposal of public funds.

   Objectives will be achieved through combination of monitoring done by Transparency Serbia, wide spreading of monitoring skills of other CSO and media (through workshops), providing of recommendations for improvement of practice to the observed authorities, providing state oversight bodies information aimed to initiate sanctioning procedures and raise of citizens awareness about current level of transparency and efficiency of public institutions’ work and its importance for citizens’ lives.

   In order to help us to achive this objectives and to contribute success of this project we invite all citizens, civil-socitey organisations, media, businesses and all other interested to point us on:

   -          problematic provisions of laws in procedure which need to be monitored;

   -          public procurerements which, by their nature, are important for a large number of people (such as major infrastructure facilities), interests of particularly vulnerable groups, environmental and energy savings issues which need to be monitored, and those where irregularities are suspected;

   -          inaccuracies (e.g. misleading data on services) in Informative Directories

   -          public-private partnerships (long term business agreements between public authorities and private investors) of particular importance for citizens which need to be monitored

   -          TS also invite all local-self governments interested to improve their statutory provisions about public debates to address us.

   Findings:

   Public Procurements - key monitoring findings, May 2015

   Public Private Partnerships - key monitoring findings, May 2015

   Free Access to Information - key findings, May 2015

   Public Debates of Regulations - key monitoring findings, May 2015

    

   Project will be implemented in period November 28th, 2013 - May 28th, 2015 with support of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia as part of the project „EU Civil Society Facility Serbia Programme“ and Government of the Republic of Serbia - Office for Cooperation with Civil Society .

   euflag  grbsrbijemali1

    

   Article Count:
   0
  • Mehanizam odgovornosti sudija u Srbiji (en)

   Pravosudni sistem Srbije godinama se bori sa ozbiljnim problemima, kao što su nedovoljna efikasnost, ogroman broj zaostalih predmeta, široko rasprostranjena percepcija korupcije i politički i drugih nedozvoljeni uticaji.

    

    

    

   Pokušaji da se učine promene datiraju još iz 2001. godine.
   Među merama koje su tada preduzete bilo je i povećanje plata sudija i uspostavljanje novih tela sa ciljem da se obezbedi veća uloga pravosuđa u disciplinovanju svojih članova uključujući rad Nadzornog odbora Vrhovnog suda Srbija i Velikog personalnog veća Visokog saveta pravosuđa. Ove institucije su bile su zadužene da ispitaju primedbe na rad sudije i da predlože odgovarajuće mere u slučajevima kada nije postupio u skladu sa zakonom. Međutim, ovaj sistem se nije pokazao efikasanim. Iako је vrlo često bilo navoda o nepravilnostima u radu sudova i sudija, slučajevi u kojima je bilo predlagano razrešenje sudija i tužilaca su bili izuzetno retki. Percepcija korupcije u pravosuđu prema svim relevantnim istraživanjima javnog mnjenja ostala je visoka, što je imalo za posledicu i smanjeno poverenje građana u ovu granu vlasti.

    


   Reforma pravosuđa iz 2009 godine uvela je nekoliko značajnih promena, uključujući i novu mrežu sudova (npr. ukidanje opštinskih sudova u manjim mestima u korist osnivanja manjeg broja osnovnih sudova, osnivanje Vrhovnog kasacionog suda i sudova posebne nadležnosti), osnivanje novih institucija - Visokog saveta sudstva kao i autonomiju pravosudnog budžeta.  Međutim, u fokusu diskusija koje su se vodile bilo je pitanje "opšteg izbora" sudija, gde se kao jedan od argumenata zbog čega veliki broj ranijih sudija nije ponovo izabran bio i njihova navodna nekompetentnost i nepravilnosti u radu.

    


   Ovaj projekat pokušaće da odgovori na zanimljivo pitanje - da li novoosnovani sistem pravosuđa u Srbiji ima odgovarajuća sredstva i mehanizme kako bi se obezbedila odgovornost sudija kroz redovnu proceduru, odnosno bez primena vanrednih mera?

    

   Cilj ovog projekta je da podrži ciljeve reforme pravosuđa u Srbiji, veće poverenje građana i profesionalni i nepristrasni pravosudni sistem u Srbiji kroz analizu efikasnosti mehanizama odgovornosti sudija i zalaganje za njegovo unapređenje.

       Ovaj projekat je u vezi sa radom nekoliko državnih institucija i udruženja, uključujući Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva, Društvo sudija Srbije i Advokatsku komoru, kao i samih sudova. Očekujemo da se ove institucije uključe u neke aktivnosti projekta, odnosno da koriste izveštaj sa rezultatima istraživanja i preporuke Transparentnosti Srbija u okviru svog delokruga rada.

    


   Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju (BTF). Podršku BTF dali su German Marshall Fund Sjedinjenih američkih država  i Ambasada Kraljevine Holandije.

   BTD                                kingdom-of-the-netherlands

   Article Count:
   0
  • Finansiranje političkih stranaka (en)

   Netransparentno finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je jedna od glavnih briga aktuelnih reformi u Srbiji, u smislu demokratskog razvoja, borbe protiv korupcije i integracija u EU. Usvajanje novog Zakona je već identifikovano kao jedan od prioritetnih zadataka u kontekstu evropskih integracija, budući da se postojeći pokazao kao neefikasan.
   Imajući u vidu iskustva sa drugim anti-korupcijskim zakonima, donošenje novih pravila ne predstavlja garanciju napretka. Štaviše, predlog zakona koji je trenutno na raspravi u Vladi bi se mogao poboljšati, kao i dosta povezanih zakona. Zato je neophodno javno zagovaranje u parlamentu i drugim institucijama.
   Implementacija pravila će zavisiti od nekoliko tela, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, ali i mnogih drugih, kao što su Savet za radiodifuziju, organi vlasti koji vrše distribuciju subvencija iz budžeta, javni tužioci i sudovi za prekršaje. Njihovo iskustvo u praćenju finansiranja partija je nedovoljno i podrška koja dolazi kroz praćenje aktivnosti od strane civilnog društva je veoma korisna, ako ne i presudna.
   Prvi izveštaji koji će biti provereni na osnovu odredbi novog zakonodavstva će biti oni za godinu 2010. Redovni izbori, i najveći test za novi zakon u praksi će se održati 2012, ali datum još uvek nije zakazan.
   Imajući u vidu predstojeće izbore, neophodno je da se poboljša pravni okvir u najkraćem mogućem roku, ali i da se osigura, kroz aktivnosti javnog zagovaranja, da se njegove odredbe testiraju u praksi tokom 2011.
   Antikorupcijska agencija je uradila nacrt novog zakona, koji je trenutno pred Vladom i očekuje se da bude usvojen u Narodnoj skupštini do juna. Ali, s obzirom da predstoje izbori, najkasnije do maja 2012, postoji značajna zabrinutost da stranke, vladajuće i opozicione, nisu spremne za transparentnije finansijsko izveštavanje. Stoga je od ključne važnosti da se održi pritisak NVO i javnosti radi obezbeđivanja transparentnijeg upravljanja.Transparentnost Srbija (uključena u javnu raspravu i proces monitoringa), poseduje odličan uvid u rešenja iz novog nacrta zakona, takođe i o statusu partija i poslanika koji su voljni da pomognu značajne izmene zakona.
   Ovaj projekat će se odnositi na rad više javnih institucija, uključujući Parlament, Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Agenciju za radio-difuziju ali i finansijski sektor centralne, pokrajinske i lokalne vlasti, javne tužioce i prekršajne sudove. Očekujemo da će se institucije uključiti u pojedine aktivnosti projekta, odnosno da će koristiti izveštaje organizacije Transparentnost Srbija u njihovom daljem radu.

    

   Materijal:

    

    

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova,  UK.

   fco1

   Article Count:
   0
  • Praćenje proaktivnog pristupa inform. u Srbiiji (en)

   Praćenje proaktivnog pristupa informacijama u Srbiji 

    

    

    

   U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija će pratiti u kojoj meri organi javne vlasti poštuju Uputstvo za izradu i objavljivanje Infomatora o radu državnih organa, koje je septembra 2010, na osnovu svojih ovlašćenja doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovaj akt propisuje koje vrste informacija organi vlasti moraju objaviti na svojim internet prezentacijama i kada to niko od njih ne traži posebnim zahtevom. U okviru projekta ćemo pratiti postupanje najmanje 57 javnih institucija.

    

    

   OSI

    

   Projekat je podržan od strane Open Society Institute

   Materijal:

   Article Count:
   0
  • Advocacy and Legal Advice Centres (ALAC)

   The Transparency International Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs) in South Eastern Europe are places where victims and witnesses of corruption report cases and receive practical legal advice to enable them to file and pursue official complaints with the relevant national institutions. The ALACs motivate active involvement of citizens in the fight against corruption by providing simple, credible and viable mechanisms.

   They are offering direct help in form of legal support while at the same time using information gained from citizen complaints to identify corruption-facilitating weaknesses in the system and to advocate for reform based on the concrete evidence of citizen’s complaints. ALACs are thereby functioning as mediator, enabling ordinary citizens to hold institutions accountable, translating their concerns into systematic improvements.

   Apart from providing direct help in personal cases, ALACs have accomplished numerous advocacy successes, for example, valuable changes to anticorruption provisions of laws on public procurement (Serbia, Bosnia i Herzegovina); convincing several state institutions and authorities to provide an official directly in charge of handling citizen’s complaints (Bosnia i Herzegovina); ministries creating their own hotlines (Moldova); achieving actual access to information (if necessary through Supreme Court decision as in Montenegro). They also put citizen concerns on the government’s agenda, e.g. harmful effects of certain privatizations (Montenegro), even achieving corrections to previously conducted illegal actions as in the case of overspending in election campaigning in Serbia where political parties, after an ALAC-based campaign, ended up reimbursing the state budget.

   EN_Serb_OSCE_RGB

   Project implemented in period between May 1st and September 30nd 2011 with support of OSCE Mission in Serbia

    

   Regional ALAC-s

   ALAC PUBLICATION (serbian only)


   Total_Opened_Cases_In_Period_2007-2010
   Total Opened Cases In Period 2007-2010

   Serbia_Reporting_Formats_2012
   Number Of Total Opened Cases in 2012

   tabela

    
   Article Count:
   2
  • Savetodavna pomoć ponuđačima (en)

   Zaštita prava ponuđača jeste jedan od najvažnijih oslonaca regularnosti javnih nabavki. Sistem zaštite prava u Srbiji uređen je Zakonom o javnim nabavkama i koncipiran je kao dvostepen. To znači da se, u prvom stepenu, ponuđač žali naručiocu, pa ukoliko naručilac odbije njegov zahtev, ponuđač upućuje žalbu Komisiji za zaštitu prava, kao drugostepenom organu koji može da odluči da se postupak u celini ili delimično poništi ili pak da odbaci žalbu ponuđača. Odluka Komisije je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba niti voditi upravni spor.

   Shvatajući značaj zaštite prava za uspostavljanje kredibilnog i efikasnog sistema javnih nabavki, Transparentnost Srbija (TS) je, u periodu april 2004 – april 2005. godine, realizovala projekat „Efikasne javne nabavke“ čija je ključna komponenta bila obuka ponuđača širom Srbije u oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki.

   Jedan od osnovnih nalaza ovog projekta bio je da je nivo poznavanja postupka zaštite prava relativno nizak kod ponuđača. To ima za posledicu da, zbog nedovoljnog poznavanja pravila i postupka, ponuđači propuštaju da zatraže zaštitu svojih prava ili da ulažu zahteve za zaštitu prava koji imaju formalne nedostatke zbog čega bivaju odbijeni od strane Komisije. Istovremeno, ne postoji neko telo kome se ponuđači mogu obratiti za konsultaciju kada su u pitanju konkretni slučajevi zaštite prava, već tu vrstu saveta pružaju samo advokatske kancelarije uz komercijalnu nadoknadu. Uočljiv je problem da manji ponuđači neretko odustaju od zaštite svojih prava jer treba da plate usluge advokatskih kancelarija kako bi otklonili nedoumice, kao i iznos od 40.000 dinara takse koju treba uplatiti da bi proces zaštite prava započeo.

   Zbog toga je Transparentnost Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, pokrenula projekat koji ima za cilj da se ponuđačima pruži besplatna savetodavna pomoć u oblasti zaštite prava. Ponuđači se za savete mogu obratiti stručnjacima Transparentnosti Srbije na telefonski broj 0800-081-081 u vremenu od 11 do 15 svakog radnog dana, počev od 1. oktobra 2007.

   Pomoć TS će biti isključivo savetodavnog karaktera i neće obuhvatati sastavljanje zahteva za zaštitu prava. Mišljenja i stavovi stručnjaka TS ne moraju se nužno podudarati sa stavovima donatora (OEBS) ili Komisije za zaštitu prava.

   Planirani period pružanja savetodavne pomoći je deset meseci. Nakon toga, reprezentativni slučajevi će biti sakupljeni i objavljeni u publikaciji: „Slučajevi zaštite prava u postupcima javnih nabavki“. Rezultati projekta, kao i publikacija biće predstavljeni na završnoj konferenciji pod nazivom: „Ka boljoj zaštiti prava u postupcima javnih nabavki“.

    

   Projekat je u potpunosti podržala Misija OEBS u Srbiji.

   Efikasne javne nabavke

   Press-clipping

   Zakon o javnim nabavkama

   Article Count:
   0
  • Izgradnja kapaciteta javnih nabavki u Srbiji (en)

   Na korupciju u oblasti raspolaganja javnim sredstvima javnih ugovora odlaze ogromne sume novca neopohodnog za funkcionisanje javnih službi. Ovo se najvećim delom dešava zbog činjenice da na nabavke javnih dobara, radova i usluga odlazi oko 16 % ukupnog b ruto doma ć eg proizvoda (procena za Srbiju). Upravo ovi veliki nov č ani iznosi predstavljaju isku š enje i nude š iroke mogu ć nosti za korupciju u javnom sektoru. U Srbiji, obim javnih nabavki je č ak i ve ć i nego u drugim zemljama usled velikog broja neprivatizovanih preduze ć a. Istovremeno , potencijalni rizik od korupcije je ve ć i usled jakog uticaja politi č kih partija na rad javnih preduze ć a i duboko ukorenjenu praksu i mehanizme za izigravanje zakona. Na globalnom planu, š teta do koje dolazi usled korupcije procenjuje se na između 10 i 25% od ugovorne vrednosti, dok nijedan pouzdan podatak tog tipa ne postoji za Srbiju.

   Kapacitet organa vlasti koji se bave javnim nabavkama je naj češće bio zanemarivan prilikom borbe protiv korupcije u ekonomskoj oblasti. Ove institucije imaju nedovoljan broj zaposlenih koji često nemaju dovoljno iskustva. Transparentnost Srbija smatra da su rad zaposlenih u organima zaduženim za javne nabavke kao i njihove mogućnosti da svoje zadatke obavljaju u skladu sa zakonskim obavezama i efikasno među najvažnijim činiocima koji treba da osiguraju transparentnost i efikasnost javnih nabavki.

   Srbija ima relativno moderno zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki tek od 2002. godine. Zakon o javnim nabavkama je bio osnova za uspostavljanje Uprave za javne nabavke i Komisije za za š titu prava ponuđa č a tokom godina koje su usledile. Iako su ovaj zakon, institucije i procedure zna č ajno uticale da se poboljša ranija praksa, postoji mnogo problema u zakonu, njegovom sprovođenju i radu pomenutih institucija na koje se mora obratiti pažnja u periodu koji sledi.

   Cilj projekta je takođe da dalje promoviše principe slobodnog protoka dobara i usluga, nediskriminacije i transparentnosti koji su sastavni deo sporazuma sa EU i koji se ponekad krše usled korupcije. Projekat će sadržati i sledeće aktivnosti:

    

   •  Procena aktuelnog zakonodavstva i procesa javnih nabavki u Srbiji; davanje preporuka za unapređenje

   •  Kreiranje metodologije za procenu kapaciteta i procena kapaciteta organa zaduženih za javne nabavke

   •  Izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke

   •  Organizacija treninga i pružanje tehničke pomoć i organima zaduženim za javne nabavke

   •  Praćenje postupaka javnih nabavki

   •  Zalaganje za obavezivanje nadležnih vlasti da prihvate i usvoje preporuke i podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama

   •  Završna konferencija sa učesnicima iz zemalja zapadnog Balkana

    

   Ovaj projekat će se sprovoditi u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Komisijom za za š titu prava ponuđaca Vlade Republike Srbije

   “Jačanje kapaciteta javnih nabavki u Srbiji“  nastavak je i nadogradnja ovog projekta.

   Stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, 6. januara 2009, uvedene su nove obaveze za Upravu za javne nabavke ali i za sve naručioce. Transparentnost Srbija nastaviće sa aktivnostima započetim u prethodnom periodu kao što su praćenje postupaka javnih nabavki, izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke, podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama  ali će svoje aktivnosti usmeriti i na pomoć organima zaduženim za javne nabavke u ispunjavanju njihovih obaveza kroz podnošenje inicijativa nadležnim organima za otklanjanjem uočenih problema u postupcima javnih nabavki i saradnju u izradi stručne literature za obuku službenika za javne nabavke.

    

   Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

   Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

    

   Article Count:
   0
  • Linija 481 (en)

   U okviru ovog projekta, na kojem Transparentnost – Srbija sarađuje as Centrom za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda I grupom nevladinih organizacija iz unutrašnjosti, ispituje se pitanje finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Srbije, I utvrđuje se šta se sve podvodi pod budžetsku klasifikaciju „481 – dotacije nevladinim organizacijama“ po kojoj je projekat I dobio ime.

   Linkovi:

   Timocki klub- Knjazevac www.timok.org.rs
   Resurs centar- Majdanpek www.rc-majdanpek.org.rs
   Toplicki centar za demokratiju I ljudska prava www.topcentar.org.rs
   Gradjanski savet- Kraljevo www.savetkraljevo.org.rs
   Svetionik- Loznica www.nvo-loznica.net
   www.svetionik.org.rs

   Pirgos- Pirot www.pirgos.org.rs

   Article Count:
   0
  • Kampanja FOIA2008 (en)

   Kampanja za usvajanje Zakona o klasifikaciji podataka i izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

   Grupa nevladinih organizacija pokrenula je inicijativu za izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Predloženim izmenama se, pored ostalog, planira uvođenje zaštite za "duvače u pištaljku" - osobe koje ukažu na nepravilnosti i korupciju u svojim organizacijama i institucijama, kažnjavanje odgovornih umesto ovlašćenih lica, kao i preciziranje pojedinih odredbi koje su u protekle tri godine proizvoljno tumačene.

   Pored izmena Zakona o slobodnom pristupu informacija urađen je i Model zakona o klafisikaciji informacija koji treba da uredi oblast klasifikovanja i korišćenja tajnih informacija. Predlog izmena izradili su, kao i Model zakona o klasifikaciji informacija, poverenik Rodoljub Šabić, Vladimir Vodinelić i Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija i Dejan Milenković iz YUKOM-a. Predviđeno je da posle javne rasprave o modelima zakona, 26. novembra 2007. počne sakupljanje potpisa za građansku inicijativu za usvajanje zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

   Inicijativu za izmenu zakona pokrenula su udruženja Narodni parlament iz Leskovca, Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda, Inicijativa mladih za ljudska prava, Sretenje iz Požege, Resurs centar iz Negotina i Građanski savet opštine Kraljevo, uz podršku Transparentnost Srbija, Komiteta pravnika za ljudska prava, Beogradskog centra za ljudska prava.

   Article Count:
   0
  • Monitoring lokalnih izbora (en)

   Monitoring lokalnih izbora u kontekstu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera

   Ovaj projekat predstavlja podršku Savetima za praćenje primene Etičkog kodeksa kao deo programa Westminsterske fondacije za demokratiju u Srbiji da prate primenu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera.

    

   Cilj ovog projekta je da se poveća transparentnost i odgovornost među lokalnim odbornicima. Projekat će pratiti kampanje kandidata na lokalnim izborima 2008 u osam opština u Srbiji (Smederevo, Plandište, Prokuplje, Pirot, Vranje, Arilje, Šabac, Mladenovac). Monitoring će se fokusirati na specifična pitanja poput finansiranja izborne kampanje i drugih oblasti na koje se odnosi Etički kodeks.

    

   Najveći deo problema se odnosi na primenu odredaba Kodeksa (Članovi 10 i 11) koji se bave kampanjama za lokalne izbore i finansiranjem kampanja za lokalne izbore. Mnogi od Saveta za praćenje su sačinjeni od članova partija ili čak i kandidata na lokalnim izborima što otežava mogućnost da Saveti procene da li su se relevantne odredbe Kodeksa poštovale. Savetima takođe nedostaje sredstava da se bave ovim problemom nakon završetka izborne kampanje. U takvoj situaciji, građani ostaju neobavešteni da li su se ove bitne odredbe Kodeksa poštovale tokom izborne kampanje.

    

   Opširnije, projekat se bavi problemima koji se tiču primene finansiranja izbornih kampanja. Na primer, u oblasti izborne regulative, u toku su diskusije o tome kako izmeniti izborni sistem da bi podstakli pravilnu zastupljenost građana u lokalnoj skupštini. Što se tiče finansiranja izborne kampanje, postoje problemi vezani za sve tipove izbora (nedovoljan nadzor Republičke izborne komisije, mnogo različitih tumačenja određenih zakonskih odredaba).

    

   Ovaj projekat omogu ćen je donacijom Westminster Foundation for Democracy

    

   Partnerske organizacije koje učestvuju na projektu:

    

   • Centar za društvene inicijative – Smederevo
   • Asocijacija građana Impuls – Plandište
   • Toplički centar za demokratiju i ljudska prava – Prokuplje
   • Građanska čitaonica Pirgos – Pirot
   • ABC centar za mir, sigurnost i toleranciju – Vranje
   • Centar kreativnog okupljanja – Arilje
   • Osvit – Šabac   Pirot


   Arilje 1 i Arilje 2

   Article Count:
   0
  • Monitoring primene Nacionalne strategije (en)

   Praćenje primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u radu Parlamenta Republike Srbije

    

   Ovaj projekat Transparentnosti Srbija bavi se potrebom za poboljšanjem primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, poboljšanjem kvaliteta rada Narodne Skupštine, podizanjem nivoa svesti građana o radu narodnih predstavnika i o primeni mera iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

    

   Korupcija u Srbije je identifikovana od strane internacionalnih organizacija (npr. Evropske komisije, Svetske banke, Saveta Evrope), nacionalnih vlasti (Narodne skupštine u Rezoluciji o usvajanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Vlade u uvodnom govoru Premijera) i građana (istraživanja javnog mnenja) kao jedan od glavnih problema društva. Raličiti tipovi političke korupcije su posebno opasni, zbog svojih štetnih efekata u procesu donošenja odluka, gubitka poverenja u demokratske institucije i procese i gubitka legitimiteta donosioca odluka da će izvršiti neophodne reforme.

    

   Ovaj projekat ima za cilj da osigura efikasan monitoring rada Parlamenta i naročito da li Parlament ispunjava u roku i na zadovoljavajući način svoje dužnosti koje proizilaze iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (NSZBPK, 2005) i Akcionog plana za implementaciju NSZBPK (AP, 2006).

   Projekat pokriva različite aspekte Skupštinske uloge u implementaciji NSZBPK i AP, uključujući:

    

   • Razvoj i usvajanje na odgovarajući način Akcionog plana za borbu protiv korupcije za rad Parlamenta
   • Usvajanje novih zakona & amandmani na postojeće zakone u skladu sa NSZBPK i AP
   • Primena dužnosti koje proizilaze iz NSZBPK i AP relevantne za sve državne institucije (npr. Odredbe o pristupu informacijama, poboljšanje vidljivosti rada Parlamenta, Odbora i narodnih poslanika) ili specifično za Parlament (rad sa godišnjim izveštajima nezavisnih državnih institucija koji se podnose Parlamentu, postavljanje članova nezavisnih institucija od strane Parlamenta u zakonom predviđenom roku)

    

   Transparentnost Srbija će u okviru ovog projekta vršiti monitoring rada Parlamenta prilikom implementacije NSZBPK i AP; pripremiti i izdati konkretne preporuke kako da unapredi rad Parlamenta u implementaciji NSZBPK i AP; zalagati se da preporuke TS budu prihvaćene od strane Parlamenta i da NSZBPK i AP budu implementirani; i podizati svest građana o NSZBPK, AP i radu Parlamenta.

    

   Jedna od komponenti projekta je i praćenje usaglašenosti predloženih zakona (http://www.parlament.rs/content/cir/akta/predzakoni.asp) sa obavezama iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i formulisanje predloga izmena. U tom smislu pozivamo predstavnike civilnog sektora kao i sve zainteresovane građane da nam se obrate i svojim sugestijama, predlozima i zapažanjima ukažu na problematicne odredbe zakona sa stanovista moguce korupcije.

   Predloge i sugestije mogu se uputiti putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili slanjem komentara na posebnoj stranici web- sajta Transparentnosti Srbija.

    

   Projekat finansira Institute for Sustainable Communities

   Article Count:
   0
  • Podrška Antikorupcijskom savetovalištu ALAC (en)

   U vezi sa državnom upravom često se govori o potrebi racionalizacije, pod kojom se obično podrazumeva potreba da se smanji broj zaposlenih. Međutim, po strani ostaje problem načina pripreme akata o sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave i drugim javnim institucijama. Ovo pitanje je takođe značajno u vezi sa trećim kriterijumom iz Kopenhagena i tzv. „administrativnim kapacitetima“ javnih institucija Srbije.

    

    

   Article Count:
   0
  • Finansiranje političkih stranaka (en)

   Finansiranje političkih stranakaprva godina implementacije novog zakona

    

    

    

   Netransparentno finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je jedna od glavnih briga aktuelnih reformi u Srbiji, u smislu demokratskog razvoja, borbe protiv korupcije i integracija u EU. Usvajanje novog Zakona je već identifikovano kao jedan od prioritetnih zadataka u kontekstu evropskih integracija, budući da se postojeći pokazao kao neefikasan.
   Imajući u vidu iskustva sa drugim anti-korupcijskim zakonima, donošenje novih pravila ne predstavlja garanciju napretka. Štaviše, predlog zakona koji je trenutno na raspravi u Vladi bi se mogao poboljšati, kao i dosta povezanih zakona. Zato je neophodno javno zagovaranje u parlamentu i drugim institucijama.
   Implementacija pravila će zavisiti od nekoliko tela, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, ali i mnogih drugih, kao što su Savet za radiodifuziju, organi vlasti koji vrše distribuciju subvencija iz budžeta, javni tužioci i sudovi za prekršaje. Njihovo iskustvo u praćenju finansiranja partija je nedovoljno i podrška koja dolazi kroz praćenje aktivnosti od strane civilnog društva je veoma korisna, ako ne i presudna.
   Prvi izveštaji koji će biti provereni na osnovu odredbi novog zakonodavstva će biti oni za godinu 2010. Redovni izbori, i najveći test za novi zakon u praksi će se održati 2012, ali datum još uvek nije zakazan.
   Imajući u vidu predstojeće izbore, neophodno je da se poboljša pravni okvir u najkraćem mogućem roku, ali i da se osigura, kroz aktivnosti javnog zagovaranja, da se njegove odredbe testiraju u praksi tokom 2011.
   Antikorupcijska agencija je uradila nacrt novog zakona, koji je trenutno pred Vladom i očekuje se da bude usvojen u Narodnoj skupštini do juna. Ali, s obzirom da predstoje izbori, najkasnije do maja 2012, postoji značajna zabrinutost da stranke, vladajuće i opozicione, nisu spremne za transparentnije finansijsko izveštavanje. Stoga je od ključne važnosti da se održi pritisak NVO i javnosti radi obezbeđivanja transparentnijeg upravljanja.Transparentnost Srbija (uključena u javnu raspravu i proces monitoringa), poseduje odličan uvid u rešenja iz novog nacrta zakona, takođe i o statusu partija i poslanika koji su voljni da pomognu značajne izmene zakona.
   Ovaj projekat će se odnositi na rad više javnih institucija, uključujući Parlament, Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Agenciju za radio-difuziju ali i finansijski sektor centralne, pokrajinske i lokalne vlasti, javne tužioce i prekršajne sudove. Očekujemo da će se institucije uključiti u pojedine aktivnosti projekta, odnosno da će koristiti izveštaje organizacije Transparentnost Srbija u njihovom daljem radu.

    

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova,  UK.

    

    FCO

   Article Count:
   0
  • Praćenje proaktivnog pristupa informacijama (en)

    

    

   U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija će pratiti u kojoj meri organi javne vlasti poštuju Uputstvo za izradu i objavljivanje Infomatora o radu državnih organa, koje je septembra 2010, na osnovu svojih ovlašćenja doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovaj akt propisuje koje vrste informacija organi vlasti moraju objaviti na svojim internet prezentacijama i kada to niko od njih ne traži posebnim zahtevom. U okviru projekta ćemo pratiti postupanje najmanje 57 javnih institucija.

    

   Projekat je podržan od strane Open Society Institute

   OSI

   Article Count:
   0
  • Građanske povelje (en)

   U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija ispituje međunarodna iskustva na polju objavljivanja podataka o pružanju usluga organa vlasti, kao mere za prevenciju korupcije, posebno imajući u vidu iskustva Velike Britanije i drugih zemalja u implementaciji Citizens Charters pristupa, s kojim se započelo tokom devedesetih godina prošlog veka. Osim toga, posvećujemo naročitu pažnju domaćem pravnom okviru za pružanje usluga i objavljivanje podataka o njima i pri tom se koncentrišemo na Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa koje na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja donosi Poverenik za infomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovo uputstvo, između ostalog, uređuje i način na koji će organi vlasti prikazati usluge koje pružaju građanima i privredi i pre nego što im iko takve informacije zatraži. U okviru ovog projekta, na uzorku ćemo proveriti i poštovanje pravila o objavljivanju informatora o radu. Takođe, imajući u vidu širi značaj ove teme za borbu protiv korupcije, posvetićemo i pažnju tretmanu ovog pitanja u strateškim antikorupcijskim dokumentima Srbije (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno sprovođenje). U okviru projekta biće organizovane konferencije za štampu i okrugli stolovi, a predviđa se i izrada elektronske publikacije sa najzanimljivijim nalazima.

    

    

    

   Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije http://www.acas.rs/images/stories/Nacionalna_strategija.pdf

    

    

    

   Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

    

   http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/akcioni-plan.html

    

    

    

   Izveštaj o sprovođenju  Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

    

   http://www.acas.rs/images/stories/Aneks_1_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_i_Akcionog_plana-Spojen_sa_naslovnom.pdf

    

    

    

   Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Novo)

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/947-2010-09-22-09-11-08.pdf

    

    

    

   Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Staro)

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/144-uputstvo-za-objavljivanje-informatora-o-radu-drzavnog-organa

    

    

    

   Izveštaj Poverenika za 2010. godinu

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/izvestaji/1018-2011-03-28-09-58-59.pdf

    

    

    

   Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

    

   http://www.ombudsman.rs/attachments/1306_Redovan%20godisnji%20izvestaj%20za%202010.pdf

    

    

    

   Zakon o izmeni i dopuni zakona o državnoj upravi

    

   http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=1001&t=Z

    

    

    

   Konferencija Transparentnosti Srbija http://transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=407%3Akonferencija-za-tampu&option=com_eventlist&Itemid=25&lang=sr

    

    

    

   Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

    

    

   fco

    

   Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

    

    

   pofco

   Article Count:
   0
  • KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan (en)

   Transparentnost – Srbija započela sprovođenje novog međunarodnog istraživačkog projekta KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici“.Ovaj projekat sprovodimo kao predstavnik  Transparency International u Republici Srbiji. Transparency International ovaj regionalni projekat sprovodi uz podršku Norveškog ministrastva spoljnih poslova.  

    

    

    

   Ovo međunarodno istraživanje do sada je sprovedeno u zemljama Centralne i Južne Amerike kao i regiona Azije i Pacifika dok se u Evropi prvi put sprovodi sada, obuhvatajući pet zemlja Balkana.

    

   Podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresi http://www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis%20

    

    

    

   Osnovno pitanje na koje ovo istraživanje traži odgovor jeste u kojoj meri su informacije o finansiranju političkih partija dostupne i to njenim članovima, državnim organima i javnosti. Istraživanje se zasniva na ispitivanju zakonskih rešenja ali i aktuelne prakse, a obuhvata finansiranje redovnog rada političkih partija kao i finansiranje kampanja za parlamentarne i predsedničke izbore. Metodologijom istraživanja obuhvaćene su oblasti kao što su preventivni mehanizmi, izveštavanje, državni nadzor itd. a za svaku od navedenih oblasti Transparency International je osmislila pitanja, koja se uzimaju u obzir pri proceni ispunjenosti standarda za uspešnu borbu protiv korupcije i javnosti u radu. Bitan deo istraživanja čine i intervjui sa predstavnicima relevantnih političkih partija, relevantnih državnih organa, medija, civilnog i biznis sektora.

    

    

    

   Rezultati KRINIS istraživanja biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će dati i uporedni pregled situacije u zemljama Balkana obuhvaćenim ovim istraživanjem.

    

   Article Count:
   0
  • CRINIS Western Balkans – Shining a light on money in politics

   CRINIS is a regional project of Transparency International that aims to curb corruption in political and campaign finance and to strengthen public trust in democratic institutions in Albania, Croatia, Kosovo, Macedonia and Serbia. The project creates a demand for greater transparency and institutional change with the involvement of all key stakeholders through the evaluation of political finance practices.

   CRINIS allows for the examination of different dimensions of transparency and accountability in political finance, such as internal reporting of parties and candidates, reporting to supervisory agencies, public disclosure etc.

   The project activities target key stakeholders for the reform of political finance systems including political parties, the private sector, oversight institutions, the media and civil society. Beneficiaries and final target group are the citizens of the implementation countries, as the project seeks to strengthen the national political systems' accountability towards the electorate.

   [ CRINIS publication ]

   Material:


   This project is supported by Norwegian MFA

   Article Count:
   10
  • Procena sistema društvenog integriteta (en)

   Procena sistema društvenog integriteta u Srbiji 

    

   (National Integrity System – NIS)

    

    

    

    

    

   Glavna aktivnost u okviru ovog projekta jeste istraživanje, zasnovano na  metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International, koja je na međunarodnom nivou poznata pod nazivom  National Integrity System, ili skraćeno „NIS.NIS istraživanja su do sada sprovedena u preko 70 država širom sveta.

    

   NIS metodologija predviđa, između ostalog, analizu zakonskih rešenja, aktuelnu praksu njihove primene i međusobne odnose širokog spektra institucija relevantnih za uspešno funkcionisanje borbe protiv korupcije u jednom društvu.  NIS metodologija polazi od institucija i ispituje da li one imaju na raspolaganju odgovarajuća ovlašćenja, finansijske i druge resurse za ostvarivanje svoje uloge u borbi protiv korupcije, ali i da li zakonom predviđeni mehanizmi funkcionišu u praksi. Institucije se posmatraju kao „noseći stubovi“ sistema društvenog integriteta. Polazeći od pretpostavke da se slabost bilo kojeg stuba odražava na stabilnost čitavog sistema, cilj istraživanja je ne samo da utvrdi gde leže problemi, već, u meri u kojoj je to moguće i način na koji bi se ti problemi mogli prevazići. Uporedno gledano, NIS istraživanja najčešće sadrže preporuke za izmenu strateških antikorupcijskih akata, donošenje ili izmenu relevantnih propisa, ali i druge sugestije koje se tiču prakse primene zakona.

    

   Kao „noseći stubovi“ na međunarodnom nivou su utvrđeni sledeći:

   • Zakonodavna vlast
   • Izvršna vlast
   • Sudska vlast
   • Državna uprava
   • Političke partije
   • Telo nadležno za sprovođenje izbora
   • Vrhovna institucija za reviziju
   • Ombudsman
   • Tužilaštvo i policija
   • Specijalizovane antikorupcijske agencije
   • Mediji
   • Civilno društvo
   • Biznis sektor

    

    

   U okviru svake države, moguće je istraživanje proširiti i na druge relevantne grupacije (npr. lokalna samouprava, regionalne vlasti, drugi specijalizovani organi koji se bave pitanjima borbe protiv korupcije).

    

   Detaljne podatke o metodologiji možete naći na adresi http://www.transparency.org/policy_research/nis

    

    

    

   Podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresi http://www.transparency.org/policy_research/nis/nis_reports_by_country

    

    

    

   Druga komponenta ovog projekta je monitoring napretka u borbi protiv korupcije u Srbiji i priprema nalaza i zapažanja koji će biti jedan od izvora informacija za godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije.

    

   Projekat će trajati 12 meseci (jun 2010- jun 2011). Završna analiza sa nalazima NIS istraživanja biće objavljeni u posebnoj publikaciji na srpskom i engleskom jeziku.

    

    

    

   ProjekatsesprovodiuzpodrškuDelegacijeEvropskeunijeuRepubliciSrbijiuokviruprojektaJačanjedijalogaizmeđuorganizacijacivilnogdruštvaSrbijeiEU.

    

   eu flag

    

    

    

   http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

    
    

   http://www.europa.org.rs/code/navigate.php?Id=2

   www.dijalog.org.rs

    

    

    

    

   Article Count:
   0
  • Ispitivanje transparentnosti budžeta (en)

   Međunarodni projekat Ispitivanje transparentnosti bud žeta, u kojem je učestvovala i Transparentnost Srbija, ima dva široko rasprostranjena cilja. Prvi je namenjen da pomogne istraživačima iz nevladinih organizacija da pravilno razumeju i primene odabrane međunarodne primere dobre prakse na situaciju u njihovim zemljama. Drugi, upitnik je namenjen povezivanju istraživačkih napora civilnog društva na temu transparentnosti budžeta velikog broja zemalja, sa namerom da utiče na individualne napore u svakoj od tih zemalja u cilju pobuđivanja međunarodnog interesovanja za značaj ove teme. Međutim, projekat Ispitivanje transparentnosti budžeta se bavi  ograničenim setom tema koje se odnose na ključna pitanja efikasnog javnog finansijskog menadženta, učešća građana i odgovornosti.

    

    

   Materijali za 2009:

   Materijal za 2010

   Materijal za 2013

   Article Count:
   0
  • Pravosudje protiv korupcije (en)

   Transparenci International - Češka i Transparentnost Srbija pokrenule su projekatPravosudje protiv korupcije“ koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike. Ovaj projekat obuhvata nekoliko aktivnosti, uključujući i pripremu publikacije Pravosuđe u borbi protiv korupcije - najbolje prakse, kao i organizovanje konferencije u Beogradu o razmeni iskustava u primeni zakonodavstva za borbu protiv korupcije, uz učešće stručnjaka i predstavnika relevantnih pravosudnih institucija iz Srbije i Češke.

   Article Count:
   0
  • Effects of the new Law on Public Enterprises – politicization or professionalization

   This project will deal with issue of implementation and improvement of the Law on Public Enterprises (hereinafter: “PE”), the law which was supposed to lead to professionalization of public enterprises and thus prevent misuse of public funds and corruption. Law entered into force on December 25th 2012 and introduced elements of professionalization of PE management, but left the mechanisms through which it is possible to preserve the status quo - a strong party influence on the management of PEs and thus create room for corruption risk.

   In this project, TS will conduct a thorough and proper monitoring of law enforcement in following areas:

   • election of directors upon public competitions
   • preparation of annual plans of public enterprises
   • reporting on implementation of annual plans,
   • rewarding or sanctioning of management, depending on the results of the implementation of plans,
   • comparison of PEs’ expenditures for sponsorships and marketing before and during the implementation of the new law,
   • comparison of the performance of PEs in the period before and after the election of new supervisory boards and directors

   Project is implemented with the financial assistance of the Netherlands Minister of Foreign Affairs.

   holandski

    

   Material:
   Article Count:
   0
  • Advocacy and Legal Advice Centres - ALAC

   Providing of legal advices to people that are victims of corruption is an ongoing activity since 2006, through Advocacy and Legal Advice Center of Transparency Serbia. Team of lawyers deals with each case individually offering solutions to the problem, while the issues that are recorded as the most frequent problems are addressed through initiatives before authorized state organs. Thus, addressing the problem from both sides, helping clients to act, raising awareness on existing legal instruments and systemic solution to the problem. Since March 2017 this project is supported by German Ministry of Foreign Affairs- Stability Pact for South-eastern Europe.

   Why ALAC

   One of the reasons why the fight against corruption does not give the full results so far is the fact that many citizens who are faced with this phenomenon does not know enough legal options that are available to them, or do not have sufficient confidence in the work of institutions these problems should be addressed to.

   The main objective of the project anti-corruption legal advice centers therefore is to increase citizen participation in the fight against corruption, and to increase both the number of reported, and the number of solved cases of corruption. ALAC, (volunteers will work in cooperation with legal advisers) will receive calls from citizens, CSO and entrepreneurships who are victims or witnesses of corruptionand want to prevent it, or expose the corruption mechanisms.

   ALAC operates in the following ways:

   • Receiving a call through special telephone number 0800 - 081 - 081, weekdays from 11 am to 15 pm. Calls to this number are possible from any number of fixed telephony in Serbia and are completely free for citizens. A citizen who call this number can choose to remain anonymous or leave contact details. Volunteers from the ALAC will carefully note the contentious situation or problem that a citizen indicate and after consultation with lawyers, provide advice, in order to solve the problem.

   • Receive e-mail at the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. where citizens will be able to present contentious situation, submit documentation and seek advice. Received e-mails will be treated in a confidential manner.

   • Receiving postal mail to the address Palmoticeva no. 27 (from April 1st 2016 new address is Palmoticeva 31), 11000 Belgrade. All received correspondence will be treated in a confidential manner.

   • Schedule a meeting with legal counsel (free counseling for citizens).

   Transparency - Serbia has no legal or financial means represent ALAC clients before the authorities. However, TS will monitor the outcome of cases initiated and removal of mechanisms that allow corruption to occur.

   Your addressing to the ALAC will allow us to gain a better insight into the extent of corruption in certain areas and problems in the implementation of anti-corruption laws. Based on that, we will get a chance and compelling arguments to publicly engage it in the future to solve problems in the most urgent areas.

   An important element of this project is cooperation with media that are specifically involved in the monitoring of corruption and the fight against corruption in Serbia. Our wish is to help citizens who are willing to discuss their problems and speak out, to easier access to media

   This project, Transparency Serbia is implementing in partnership with organizations Bečejsko Youth Union - BOOM Bečej (http://www.bum-becej.org/ ) and the Centre for Social Innovation - NIIT Niš (http://www.niit.rs ) in which the Advocacy and Legal Advice Centre will be established from January 28, 2015.

   The project is implemented with the financial support of the EU Delegation in Serbia. All views and opinions presented belong exclusively to the organization Transparency - Serbia, official representative of Transparency International in Serbia, and do not necessarily reflect the opinions of the EU Delegation to Serbia.

    euflaggerman cooperation

   Article Count:
   0
  • Serbian procurements, public-private partnerships and state aid on the basis of international agreements – case studies and advocacy

   Within this project Transparency Serbia will conduct a research that will be focused on the compliance of public procurements, public-private partnerships and state aidpractice with Serbian obligations within the context of European integration, in particular in the context of the Interim agreement on trade and trade-related and SSA. The research will cover cases from previous years that are known in the public as problematic for favouring either national firms (from the Republic of Serbia) or firms from another particular country (from EU, CEFTA region or from elsewhere). The reason to conduct this research is to identify to which extent the rules aimed to guarantee equal access to the market are demonstrated in practice and to which extent various mechanisms of favouring and circumvention are in place. The research will include up to 5 biggest investment projects that are related to the energy sector, including investments of companies from China, investments related to the Kostolac power plant, Belgrade Waterfront project and South Stream.

    

   EuropeanClimateFoundation

   Article Count:
   0
  • Strengthening National Integrity System in the Western Balkans and Turkey, as well as monitoring developments in the fight against corruption

   The main activity in this project is research, based on a methodology which was designed and developed by Transparency International, which is internationally known as the National Integrity System, or abbreviated "NIS". NIS research has been conducted so far in over 70 countries worldwide. NIS methodology provides the analysis of legal solutions, the current practice of their application and relationships of a wide range of institutions relevant for the successful functioning of the fight against corruption in a society. NIS methodology is based on the institutions and examines whether they have access to the appropriate authority, financial and other resources for the achievement of its role in the fight against corruption, but also whether the legal mechanisms work in practice. Institutions are viewed as "pillars" of the system of social integrity. Starting from the assumption that the weakness of any column reflects the stability of the entire system, the goal of the research is not only to identify where the problems lie, but how these problems could be overcome. Comparatively speaking, NIS studies usually include recommendations to amend the strategic anti-corruption laws, the adoption or amendment of the relevant regulations, and other suggestions concerning the practice of law implementation.

    

   EuropeanCommission

    

   Campaign of Public Officials as a special kind of abuse of public resources for political promotion

   NIS 2015 naslovna 

   Article Count:
   0
  • Position RBA cash flows of media

   Media situation in Serbia is extremely difficult and both national associations of journalists see it as the worst in the last fifteen years. The media are exposed to strong political and economic pressures, expressed censorship and self-censorship. Media strategy from 2011 is not implemented, adoption of media laws is delayed, media ownership is not transparent. A large number of media, both print and electronic, competes in a relatively small market. In such circumstances, regulations on advertising are often violated, which regulator (RBA when it comes to electronic media) doesn’t always respond by initiating proceedings for punishment. The aim of the project is to establish a transparent flow of money that is collected from the media on the basis of collection of broadcast licenses, and money is distributed to the media from the budget of the Republic of Serbia. Transparency Serbia will investigate the flow of money that RRA collected from the media, paid to the budget of the Republic of Serbia and that the budget allocated to the media. TS will then formulate and initiate changes to regulations and practices in order to improve the system of distribution of money and established a direct link between collecting money from licenses and allocation of assets to the media competitions. Another aspect of this project is to determine the cash flows within the RRA and functionality of RRA work related to internal cash flow and efficiency of the services and the RBA Council.

    

   fondotvorenodrustvo

   Article Count:
   0
  • State aid - calculated investment or hidden corruption?

   The Law on Control of State Aid is effective from 1 January 2010. System of awarding and control of state aid is in collision with some of the most important principles for the prevention of corruption or risks for corruption - legal certainty, violation of competition, management of public funds. Legal solutions were such that the law has not solved the major problems concerning the allocation of state aid in Serbia (absence of standards on control how the funds are allocated as state aid spending, limiting the concept of state aid to some its forms and lack of control of all forms of government assistance not covered by European regulations, the absence of preconditions for effective control), and with the introduction of significant confusion in the domestic legal system, particularly in relation to the institutional framework (unclear legal status of the Commission for state aid control). The aim of the project is to establish an effective mechanism of state aid control in line with European regulations, and determining the appropriateness of spending public funds that are allocated in the form of state aid. In particular, determine to what extent the observed prescribed norms concerning the registration and approval of state aid and comply with the relevant European standards, whether it is achieving the purpose for which the state aid has been granted. Transparency Serbia will advocate for amending regulations and practices in order to establish an effective mechanism for determining the appropriateness of spending public funds to be allocated in the form of state aid and respecting the norms concerning the registration and approval of state aid as well as to raise awareness among the public, especially in the media about the importance of the subject and instructing the media to monitor this area.

    

   fondotvorenodrustvo

   Article Count:
   0
  • Monitoring Flood Aid Public Procurement in Serbia

   The project Monitoring Flood Aid Public Procurement in Serbia is aimed to enlighten the process of reconstruction of Serbia after disastrous floods that occurred in May 2014, with special focus on public procurement implemented by the Government Office for Reconstruction and Flood Relief, public enterprises and municipalities. Monitoring would thus allow citizens of Serbia (many of whom donated money for renewal), national and international donors, and public institutions, to obtain an independent assessment of the way aid funds are used and whether special procurement procedures were implemented in accordance with the law. Furthermore, the very fact that monitoring will be conducted is expected to influence actions of government bodies, public enterprises and municipalities and to increase their transparency, accountability in general and effectiveness, providing in that way better use of scarce funds. The ultimate goal of monitoring is to increase the trust of citizens and other potential donors in the system and thus to influence the collection of a greater amount of aid. Parliament adopted the Law on post-flood Rehabilitation in the Republic of Serbia (Official Gazette of Republic of Serbia, No. 75/14), defining competences of newly established Government’s office and special public procurement procedures in July 2014.

    

   OSCE

   Article Count:
   0
  • Improvement of Administrative Court’s role in the fight against corruption

   Administrative Court is one of key institutions in overall system that should hold government (executive) accountable for its actions, being either last instance that unsatisfied citizen may address (after unsuccessful appeal) or even the only one (when the possibility to appeal is excluded by the law and only administrative dispute is allowed).

   Moreover, Administrative Court has significant role in implementation of several anti-corruption preventive laws, most prominently in Free Access to Information Law, where an unsuccessful requestor may address only that body against decisions of the Government, Parliament, President, Constitutional Court, Supreme Cassation Court and State Prosecutor.

   Administrative Court is also in charge to decide about some decisions of Anti-corruption Agency (e.g. conflict of interest or political party financing decisions), and about decisions of Republican Commission for Protection of Rights in Public Procurements.

   However, the capacity of administrative dispute protection is poorly used by the citizens (the reasons range from more complicated procedure (then the one to appeal to the Commissioner for Information), lack of confidence in efficiency of court protection to lack of knowledge)

   Transparency Serbia will provide support to the Administrative Court to improve transparency of its work, to the citizens and other CSO to better recognize role of the Administrative Court in implementation of anti-corruption legislation, thus improving overall government’s accountability and environment for the work of independent bodies.

   Implementation of this project is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). All given statements are the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

    

   usaidmala

   Article Count:
   0
  • Together against Corruption

   The Transparency International – Czech Republic and Transparency Serbia co-operate within the project Together against Corruptionfunded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the Transition Programme 2015.It’s main objectives are to exchange experiences with specific procedures ensuring the transparency of the work of law enforcement in corruption cases and to formulate specific recommendation for further training of police officers, prosecutors and judges in the investigation and prosecution of corruption cases.

    

   transition

   Article Count:
   0
  • Local transparency index - LTI

   In the past decade, Transparency Serbia has been dealing with various aspects of local-self-governments' transparency - public debates, free access to information, local budgets, transparency of election of public officials in local public enterprises etc. Transparency is recognized as one of the most powerful tools for fighting corruption, and lack of transparency at all levels of government in Serbia  had been noted in past researches and studies, either by Transparency Serbia, or other organizations, institutions and authorities. Regarding local authorities, major problems were identified in the areas of publishing information on the web sites of local governments, the content and accuracy of information booklets, presenting information about budget, about local utility companies, organizing public debates.

   In 2014. Transparency Serbia decided to make a comprehensive study on the state of transparency in the work of all local governments. It is something that was never done in Serbia.  Project "Local Government Transparency Index 2015" was supported by Anti-corruption Agency, Ministry for Administration and Local Self-government and Standing Conference of Towns and Municipalities, and financed by the British Embassy.

   In March 2016 Transparency Serbia completed this project, after evaluating and ranking all Serbian municipalities (168) by transparency.

   First of all, Transparency Serbia established methodology for measuring the Local Government Transparency Index (LTI).  LTI was measured by questionnaire with 87 Y/N questions, indicating existence of good regulations and practices from several areas (transparency of local assembly and mayor's work, budget, citizens friendly local administration, free access to information, public procurement, information booklet, public utility enterprises and public institution's transparency, public debates, public competitions, plans and reports, anticorruption mechanisms etc). Data for these indicators was collected through desk research, FOI requests (more then 500) and visits to all 168 municipalities (more than 12.000 km).  After completing research and evaluation, TS wrote and sent analyses to each municipality on how to improve its transparency, and produced analysis identifying systemic flaws and containing recommendations for improvement of transparency (and, consequently, of LTI). The latter analysis was sent to all municipalities and to Anti-Corruption Agency, Ministry for Local Administration, Direction of e-government, Standing Conference of Towns and Municipalities, Anti-corruption Council and Commissioner for Information of Public Importance in order to invite them all to contribute, in their fields of jurisdiction, to eliminate barriers for improving transparency and accountability of local government.

   TS organised workshops with local governments on improvement of transparency. It is very important to note that several municipalities accepted some of the TS recommendations within the process of data collecting, changed some of the procedures, and thus immediately improved their LTI. Dozens of municipalities vowed to accept recommendations and to improve their transparency in months to come. Representatives of municipalities which attended meetings with TS confirmed that ranking also initiated a competitive spirit between the neighboring  municipalities, which will certainly have a positive effect on further improvement of transparency.

   Final conference, organized on March 22nd 2016, brought together representatives of state administration, CSOs, media, independent authorities, international organizations: Ambassador of the United Kingdom to Serbia, Minister for State Administration and Local Self-government, Director of the Anticorruption Agency, Deputy Commissioner for Public Information, Secretary General of the Standing Conference of Towns and Municipalities, Representative of the Directorate for e-Government, Representative of the Anticorruption Council, mayors of best ranked municipalities.

   TS also organized six round tables with local CSOs and media about LTI, pointing out importance of monitoring if local authorities maintain the level of transparency, and importance of making pressure to increase the level further.  Local CSOs and media were also invited to report to TS (and to address public)  if some municipalities made claims in their responses to TS which do not match the real situation, or if some norms, evaluated as positive, are not implemented in the practice. Couple of such reports were made to TS and those will be treated thoroughly in next LTI evaluation. Finally, several local CSOs approached TS for support and cooperation in small scale projects, regarding local transparency, they wish to develop, based on LTI methodology. TS responded positively, as we are ready to involve in such projects in order to support local CSO to go even further and deeper (as they will focus on one or several municipalities), but to maintain quality of LTI methodology, which is TS's brand.

   As for LTI, covering all 168 municipalities, and advocating at national level, TS hopes that LTI evaluation and ranking will become traditional, annual.  Namely, this is important in order to make additional pressure on municipalities lagging behind in the area of transparency, and to recognize efforts by those which improved their transparency, and to encourage them to make additional action.

   This way LTI would become mighty tool for improving transparency of local administration. It should be noted that, once higher level of transparency of local administration is reached, it will increase demand and expectations of the public (citizens, media, local CSOs). Therefore, the effect cyclic LTI measuring, ranking and recommendations’ implementation has long-term effect.

   All data, interactive map of all municipalities with their results, and analysis (in Serbian), on TS web site: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/LTI

    

    

   fco

   In the past decade, Transparency Serbia has been dealing with various aspects of local-self-governments' transparency - public debates, free access to information, local budgets, transparency of election of public officials in local public enterprises etc. Transparency is recognized as one of the most powerful tools for fighting corruption, and lack of transparency at all levels of government in Serbia  had been noted in past researches and studies, either by Transparency Serbia, or other organizations, institutions and authorities. Regarding local authorities, major problems were identified in the areas of publishing information on the web sites of local governments, the content and accuracy of information booklets, presenting information about budget, about local utility companies, organizing public debates.

   In 2014. Transparency Serbia decided to make a comprehensive study on the state of transparency in the work of all local governments. It is something that was never done in Serbia.  Project "Local Government Transparency Index 2015"[1] was supported by Anti-corruption Agency, Ministry for Administration and Local Self-government and Standing Conference of Towns and Municipalities, and financed by the British Embassy[2].

   In March 2016 Transparency Serbia completed this project, after evaluating and ranking all Serbian municipalities (168) by transparency.

   First of all, Transparency Serbia established methodology for measuring the Local Government Transparency Index (LTI).  LTI was measured by questionnaire with 87 Y/N questions, indicating existence of good regulations and practices from several areas (transparency of local assembly and mayor's work, budget, citizens friendly local administration, free access to information, public procurement, information booklet, public utility enterprises and public institution's transparency, public debates, public competitions, plans and reports, anticorruption mechanisms etc). Data for these indicators was collected through desk research, FOI requests (more then 500) and visits to all 168 municipalities (more than 12.000 km).  After completing research and evaluation, TS wrote and sent analyses to each municipality on how to improve its transparency, and produced analysis identifying systemic flaws and containing recommendations for improvement of transparency (and, consequently, of LTI). The latter analysis was sent to all municipalities and to Anti-Corruption Agency, Ministry for Local Administration, Direction of e-government, Standing Conference of Towns and Municipalities, Anti-corruption Council and Commissioner for Information of Public Importance in order to invite them all to contribute, in their fields of jurisdiction, to eliminate barriers for improving transparency and accountability of local government.

   TS organised workshops with local governments on improvement of transparency. It is very important to note that several municipalities accepted some of the TS recommendations within the process of data collecting, changed some of the procedures, and thus immediately improved their LTI. Dozens of municipalities vowed to accept recommendations and to improve their transparency in months to come. Representatives of municipalities which attended meetings with TS confirmed that ranking also initiated a competitive spirit between the neighboring  municipalities, which will certainly have a positive effect on further improvement of transparency.

   Final conference, organized on March 22nd 2016, brought together representatives of state administration, CSOs, media, independent authorities, international organizations: Ambassador of the United Kingdom to Serbia, Minister for State Administration and Local Self-government, Director of the Anticorruption Agency, Deputy Commissioner for Public Information, Secretary General of the Standing Conference of Towns and Municipalities, Representative of the Directorate for e-Government, Representative of the Anticorruption Council, mayors of best ranked municipalities.

   TS also organized six round tables with local CSOs and media about LTI, pointing out importance of monitoring if local authorities maintain the level of transparency, and importance of making pressure to increase the level further.  Local CSOs and media were also invited to report to TS (and to address public)  if some municipalities made claims in their responses to TS which do not match the real situation, or if some norms, evaluated as positive, are not implemented in the practice. Couple of such reports were made to TS and those will be treated thoroughly in next LTI evaluation. Finally, several local CSOs approached TS for support and cooperation in small scale projects, regarding local transparency, they wish to develop, based on LTI methodology. TS responded positively, as we are ready to involve in such projects in order to support local CSO to go even further and deeper (as they will focus on one or several municipalities), but to maintain quality of LTI methodology, which is TS's brand.

   As for LTI, covering all 168 municipalities, and advocating at national level, TS hopes that LTI evaluation and ranking will become traditional, annual.  Namely, this is important in order to make additional pressure on municipalities lagging behind in the area of transparency, and to recognize efforts by those which improved their transparency, and to encourage them to make additional action.

   This way LTI would become mighty tool for improving transparency of local administration. It should be noted that, once higher level of transparency of local administration is reached, it will increase demand and expectations of the public (citizens, media, local CSOs). Therefore, the effect cyclic LTI measuring, ranking and recommendations’ implementation has long-term effect.

   All data, interactive map of all municipalities with their results, and analysis (in Serbian), on TS web site: http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/LTI   [1] http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti (in Serbian only)

   [2] This project was financed by the British Embassy

   Article Count:
   0
  • Integrity plans - inbetween risks related to corruption and anti-corruption practices

   Project deals with the strengthening of integrity, responsibility and improving the fight against corruption within public authorities who have experienced problems with corruption cases during the implementation of integrity plans from 2013 through the development of improved integrity plans during 2017 and improving regulations and practice of handling applications, in particular through the mechanism of whistleblowing. Based on data collected from the media about corruption within authorities and collected integrity plans of entities that are covered by the sample, analyze the quality and objectivity of integrity plans entities covered by the sample with a special focus on areas that are associated with identified cases of corruption or suspected corruption. Results of the analysis will be used to raise awareness of the public, especially the media, regarding the preventive measures to be implemented after the detection of corruption cases or suspected corruption and the importance of developing and implementing integrity plans in this regard.

    

   ACASmali

   Article Count:
   0
  • Public procurementс under scrutiny

   Within the efforts of Transparency Serbia to strengthen the rule of law, institutions, accountability in public affairs and protection of public resources, the project focuses on public procurement mechanism for punishing corruption in public procurement and the removal of its harmful effects. In addition to initiating/monitoring specific cases of public procurements and proceeding of institutions, the project will affect the changes in the system of public procurement in the context of European integration, fight against corruption and reform of public administration. The aim is to increase the number of identified problematic practices, verify that established system functions, focus the attention of citizens to the most important issues in public procurements, and institutions presented with a systemic solution to identified problems.

   fondotvorenodrustvo

   Article Count:
   0
  • Political influence in public enterprises and media

   Two major problems are identified in the area of corruption - related issues: political influence on public enterprises and political influence on media. This project aims to diminish political influence on public enterprises by electing professional management and creating environment for diminishing political influence on media by regulating state advertising. On the sample of 30 public enterprises founded by the Government of Serbia, Vojvodina government, municipalities, TS will monitor adoption of by-law, election of PEs' directors and supervisory boards, criteria for election, transparency of election process, adoption of annual plans, which include plans for advertising, marketing, sponsorships and donations, and reporting on implementation of annual plans. Collected data will then serve for creating of the report with recommendations that will be widely disseminated.

    

   KingdomoftheNetherlands

   Article Count:
   0
  • The Open Budget Index

   The Open Budget Index (OBI) is the world’s only independent, comparative measure of central government budget transparency. The OBI assigns countries covered by the Open Budget Survey a transparency score on a 100-point scale using 109  of the 140 questions on the Survey. These questions focus specifically on whether the government provides the public with timely access to comprehensive information contained in eight key budget documents in accordance with international good practice standards.

    

   InternationalBudgetPartnership

   Article Count:
   0
  • Monitoring of the election campaign in 2017

   Transparency Serbia monitored promotional activities of public officials during the election campaign for presidential elections in 2017, as well as their representation in the media. The focus was also on the proceedings of the state authorities. Emphasis is put on what were the responsibilities of certain authorities and related to what issues Public Prosecutor, National Assembly, Regulatory Body for the Electronic Media, Anticorruption Agency failed to react.

   Article Count:
   0
  • Anticorruption Reforms and Their Effects - Implementing Recommendations for Combating Corruption under the Chapter 23 of European Integration

   This project envisages the preparation of reports on the implementation of certain obligations of the authorities, that is, the activities that they need to implement, which are prescribed by the Action Plan for Chapter 23, subsection Fight against corruption. The subject of monitoring will be activities whose deadline for implementation expired in 2015 or 2016, those whose deadline will expire in 2017 as well as activities whose implementation takes place continuously during the entire implementation of AP.

   This project is financed through the Anti-Corruption Agency, with the funds from the budget of the Republic of Serbia. Stated opinions expressed during this project do not necessarily represent the views of the Anti-Corruption Agency

    

   ACASmali

   Article Count:
   0
  • Constituencies for Judicial Reform in Serbia

   The overall objective of the USAID supported „Constituencies for Judicial Reform in Serbia“ project, is to strengthen citizens' confidence in the work of judicial institutions in the Republic of Serbia by improving communication between the citizens and the judiciary.

   The Project is implemented by a coalition of 12 organizations engaged in human rights and the development of democracy, as well as professional judicial associations:

   1. Lawyers' Committee for Human Rights (YUCOM);
   2. European Policy Centre (CEP);
   3. Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors in Serbia;
   4. The Network of the Committee for Human Rights in Serbia (CHRIS Network);
   5. Judges' Association of Serbia;
   6. Transparency Serbia;
   7. Belgrade Centre for Security Policy (BCSP);
   8. Partners for Democratic Change Serbia (Partners Serbia);
   9. Belgrade Centre for Human Rights,
   10. Judicial Research Center (CEPRIS);
   11. National Parliament Leskovac;
   12. Forum of Judges of Serbia.

   One of the three main goals that the project aims to achieve is to establish proactive relationship between the representatives of the judiciary and the citizens and their better acquaintance with the system itself, which would help citizens to better meet and understand their rights, as well as how to reach them. The project aims to establish this type of relationship through several channels of communication with citizens, which have been adapted to the different social structure of the population, age and education level. This includes communication through a digital platform, digital media and blog posts, as well as through local councils in 15 cities and municipalities in Serbia. Led by the spirit of developed democracies, the project wants to adopt the principle of open dialogue between citizens and the judiciary, and to encourage their greater engagement in local communities. The task of the project is to help citizens to understand their rights, guaranteed by the Constitution, and also to inform citizens how the judicial system works and how judges and prosecutors make fair and rational decisions.

   The second goal of the project involves organizations to work on researching and detecting the primary needs of citizens in their everyday practice with the judiciary in Serbia. This activity will try to understand and investigate citizens' reasons for low level of trust in the judicial system, widely monitoring citizens' experiences in meeting with the judiciary. As a result of this activity, the coalition on the project will create three comprehensive reports that would serve as a mean of further public policies formulation that support citizens' needs.

   The last goal of the project is to raise the accountability and integrity of judicial institutions. The project aims to work with judicial and civil society stakeholders to enhance the integrity and accountability of judicial institutions through an improved methodology of integrity plans and an open procedure for appeals and free citizens' complaints, making them more transparent, more accessible and engaging citizens themselves.

   Project duration is from January 2019 – January 2022

    

   Horizontal RGB 294

   Article Count:
   0
 • Objave (en)
  Article Count:
  297
 • Naslovna (en)
  Article Count:
  342
 • Previous activities
  Article Count:
  0

News