Još jedan izvođač radova bez tendera

Datum kreiranja: sreda, 19 decembar 2018

blic autoputDok Srbija svakih šest meseci „otvara poglavlja“ za pristupanje Evropskoj uniji, u jednom od poglavlja koja su već otvorena među prvima čini suprotno onome što je dogovoreno. Naime, u okviru pregovaračkog poglavlja broj 5, koje se odnosi na javne nabavke i javno – privatna partnerstva, jedan od tri prioriteta jeste „da međudržavni sporazumi koji su zaključeni sa trećim državama i njihova primena ne budu neopravdano ograničavajući po konkurenciju i da budu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i pravnim tekovinama EU.“

Srbija veliki deo svojih infrastukturnih projekata realizuje upravo na osnovu međudržavnih sporazuma. Pri tom, ne samo da je konkurencija ograničena, već se svodi najčešće na jednu, unapred odabranu firmu iz zemlje koja daje kredit za takve radove. Od negativnog efekta po EU integracije još bitniji su efekti po javne finansije Srbije. Odsustvo konkurencije, po tržišnim zakonitostima, dovodi do porasta cene koja se plaća za takve radove ili umanjenja njihovog kvaliteta. Građani Srbije ni u jednom slučaju dosadašnjih aranžmana te vrste nisu dobili celovito i argumentovano obrazloženje u kojem bi bile na uporediv način predstavljene eventualne koristi od kreditnih aranžmana naspram štete koja će nastupiti zbog odsustva konkurencije.   

Najnoviji slučaj te vrste jeste potpisivanje „komercionalnog ugovora za projektovanje i izgradnju deonica autoputa Beograd-Sarajevo“ između resornih ministara Turske i Srbije, odnosno predstavnika turske kompanije "Tašjapi" Emrulaha Turanlija i vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Zorana Drobnjaka.

Zoran Drobnjak je vršilac dužnosti već oko sedam godina. I raniji i sadašni Zakon o javnim preduzećima ograničavaju mogućnost da se isto lice imenuje na tu funkciju najviše dva puta. Ranije je taj status bio ograničen na dva šestomesečna mandata, a po sadašnjem zakonu na dva jednogodišnja. Stoga je sporna i validnost bilo kojeg ugovora ili drugog dokumenta koji on zaključi u ime ovog javnog preduzeća.

Ovo potpisivanje ugovora je u vezi sa okvirnim sporazumom Vlade Srbije i turske kompanije "Tašjapi" o saradnji na projektima infrastrukture, koji je zaključen u septembru 2018. Tada je najavljeno da se sporazum odnosi na tri projekta. „Prvi će biti za obnovu puta Novi Pazar – Tutin, dužine 22,5 kilometara, koja će koštati najmanje 20 miliona evra i za šta očekujemo da počnu radovi najkasnije za šest meseci, kad se inovira projektna dokumentacija", kazala je ministarka Zorana Mihalović. Druga dva ugovora su za oba kraka autoputa Beograd – Sarajevo na teritoriji Srbije: Kuzmin – Sremska Rača, od 17 kilometara, procenjene vrednosti 210 miliona evra, i Požega – Užice – Kotroman, od 60 kilometara, procenjene vrednosti 830 miliona evra. Dodala je da samo sa srpske strane procenjena vrednost izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo iznosi 1,05 milijardi evra.