Kako se biraju muzičari za javne manifestacije u Beogradu

Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018

cebef sajtTransparentnost Srbija uputila je gradskoj ustanovi Centar beogradskih festivala i Upravi za javne nabavke inicijativu u vezi sa unapređenjem ekonomičnosti, transparentnosti i konkurencije prilikom sprovođenja postupaka javne nabavke muzičkih i drugih izvođača.

Ova ustanova, naime, organizuje koncerte i javne manifestacije u Beogradu, kao što je doček nove godine.

Analizirajući postupak javne nabavke ,,Usluge iz oblasti kulture za potrebe realizacije glavnog programa Gradskog dočeka Nove 2018 godine 'Beogradska zima 3- Moja zima'“, koju je sproveo naručilac CEBEF, uočili smo određene nejasnoće i nelogičnosti.

Naime, u ovom i sličnim postupcima primenjeni postupak javne nabavke postao je puka forma kojom naručilac zapravo direktno ugovara sa pravnim i fizičkim licima za koje želi da nastupe na određenim događajima i u ozbiljnoj meri su ugroženi gotovo svi principi na kojima počiva sistem javnih nabavki u Republici Srbiji.

Ključnim nedostatkom smatramo odsustvo informacije o tome da li su i u kojoj meri krajnji korisnici učestvovali u izboru umetnika, te na primer, da li je naručilac pokušao na određeni način da sazna koji su to umetnici kojebi građani voleli da vide u Novogodišnjoj noći i koliko su spremni za to da izdvoje zajedničkog budžetskog novca?

Iz predmetne dokumentacije na Portalu javnih nabavki ne može da se uoči:

- na osnovu kojih parametara su odabrani zahtevani izvođači u odnosu na neke druge,

- na osnovu kojih elemenata pregovaranja su postignute ugovorene cene i

- na osnovu kojih odredbi iz Zakona o javnim nabavkama je naručilac kao primeren odredio rok od 1 dana za dostavljanje ponuda.

Najpre nije jasno po kom osnovu je naručilac izabrao izvođače. Iz dokumentacije i postupanja ne možemo da vidimo da li je naručilac doneo odluku bez sprovedenog odabira između drugih ponuđača, te da li je uopšte sprovodio analizu tržišta i i izbor između više ,,kandidata'' izvođača? Ukoliko su izvođači odabrani bez analize potreba korisnika itržišta pružalaca usluga,bez mišljenja stručne komisije i slično, već isključivo direktnim dogovorima, smatramo da je odluka bila doneta uz preteranu primenu  diskrecionih ovlašćenja, uz moguću štetu po javni interes. Bez dokumenata u kojima se jasno vidi koji je način izbora izvođača, možemo samo da pretpostavimo moguće puteve odabira.

Iz navedenih razloga, a kako bi se u budućnosti predupredili netransparentni i nejasni postupci kakav je bio ovaj, predlažemo najpre da naručilac uvede i primeni minimalne uslove za učešće u izboru izvođača koji bi nastupali na poziv ustanova i institucija u programima organizovanih iz javnih sredstava.

Takođe, određeni kriterijumi bi mogli da podignu konkurenciju i smanje troškove, a naručilac bi mogao da napravi određene uštede, s obzirom na to da bi u nekoj vrsti takmičenja ponude svkaako bie niže od dogovorenih.

Tako na primer, predlažemo da naručilac:

- razmotri i primeni uslove za učešće na ovakvim priredbama koje bi postavio u minimalnim zahtevima(na primer uslove koji se tiču kvalifikacije za učešće u događajima sličnog tipa, npr. učešće na sličnom događaju u nekoj drugoj zemlji, učešće na poznatim međunarodnim i domaćim festivalima, dobijene nagrade, organizacija koncerata na kojima je prisustvovao broj građana koji se očekuje u Novogodišnjoj noći na beogradskim trgovima, i tako dalje. Sa druge strane, mogao bi se postaviti i uslov poslovnog kapaciteta, gdese od ponuđača zahteva da dokaže posedovanje određenih referenci, npr. koncerata koji su plaćeni u istoj ili većoj vrednosti,

- alternativno, naručilac bi mogao da uvede i primeni određene kriterijume na osnovu kojih bi vrednovao ponude izvođača koji ulaze u uži krug onih koji bi mogli da nastupe na događaju ovog tipa (kvalitet izvođača, mišljenje stručnih lica, odgovarajuće predstavljanje Srbije i onoga što grad predstavlja i poruku koju želi da pošalje time što poziva određene umetnike na priredbe koje organizuje).

Na ovaj način bi se sredstva iz budžetske kase trošila mnogo jasnije, a u sitemu javnih nabavki bise povećala ekonomičnost, jednakost i konkurencija.

S obzirom na to da je Naručilac od Uprave za javne nabavke dobio pozitivno mišljenje u vezi sa sprovođenjem pregovaračkog postupka, da je predmetni postupak javne nabavke okončan, ugovori sa izvođačima potpisani, smatramo da bi Naručilac i Uprava za javne nabavke trebalo da razmotre načine detaljnijeg utvrđivanja uslova za angažovanje i kriterijuma za odabir izvođača u priredbama kakva je ova i da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, utvrde opšta (Uprava za javne nabavke) ili interna (CEBEF ili Grad Beograd) pravila izbora i pregovora za učešće izvođača u ovakvim ili sličnim postupcima.