Savet Univerziteta ne želi da reaguje, Agencija 20 dana čeka prijem dostavnice

Datum kreiranja: utorak, 20 februar 2018

acas kg rektorDosta pažnje u medijima je izazvala odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu da ne razmatra predlog Agencije za borbu protiv korupcije za smenjivanje rektora Arsenijevića. Savet se pozvao na to da odluka direktora Agencije nije konačna, da postoji pravo na žalbu, da potom može i da podnese tužbu Upravnom sudu. Kod ovakvog rezonovanja, Saveta univerziteta je demonstrirao odsustvo volje da se suštinski bavi temom, a nije, kako bi se moglo činiti na prvi pogled njegovim članovima ili posmatraču sa strane, zaštitio pretpostavku nevinosti rektora.

Naime, Agencija, bilo da je reč o odluci direktora ili o drugostepenoj odluci Odbora, donosi preporuke, a ne akte kojima se rešava o pravu pojedinca. Samim tim, nema prepreke da Savet univerziteta ili bilo koje drugo telo, ne čekajući konačnu odluku Agencije, samo razmotri da li je funkcioner prekršio pravila ili povredio moralne norme i da li bi ga zbog toga trebalo razrešiti. Pored toga, za Savet univerziteta i donošenje odluke o razrešenju mogu biti od značaja i neki drugi razlozi a ne samo pitanje eventualnog sukoba interesa javnog funkcionera o čemu se prevashodno stara Agencija za borbu protiv korupcije.

Zakon o visokom obrazovanju u članu 64. propisuje da je organ poslovođenja univerziteta rektor. Organ poslovođenja se bira iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Organ poslovođenja bira se na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora. Rektor univerziteta koordinira rad dekana u cilju sprovođenja stavova, odluka i zaključaka organa i tela univerziteta, u vezi sa ostvarivanjem uloge, zadataka, delatnosti i nadležnosti univerziteta koje su utvrđene ovim zakonom, statutom i drugim opštim aktima univerziteta. Rektor je dužan da pisanim putem upozori dekana i savet fakulteta na postupanje i odluke suprotne ovom zakonu ili statutu univerziteta. Bliži uslovi, kao i način i postupak izbora i razrešenja, nadležnost i odgovornost organa uređuju se statutom visokoškolske ustanove.

Statut kragujevačkog univerziteta predviđa u članu 60 da su organi Univerziteta Savet, Rektor, Senat, veća i Studentski parlament. Prema članu 61,  Savet je organ upravljanja, Rektor je organ poslovođenja, a Senat i veća Univerziteta su stručni organi. Studentski parlament je organ svih studenata Univerziteta koji se formira u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata. Savet, prema članu 65. donosi Statut Univerziteta na predlog Senata, bira i razrešava rektora i obavlja druge poslove. Prema članu 71, rektor i prorektor Univerziteta ne može biti lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave, koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, odnosno koje je pravosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je prekršilo Kodeks profesionalne etike. Rektoru, prema članu 82. Statuta, prestaje mandat pre isteka mandatnog perioda: - na lični zahtev, - ukoliko nastupe razlozi propisani zakonom, koji ga čine nepodobnim za obavljanje dužnosti Rektora, - ukoliko povredi odredbe Zakona o visokom obrazovanju, ovog statuta ili prekrši Kodeks profesionalne etike, - ukoliko mu prestane radni odnos na Univerzitetu, - u drugim slučajevima propisanim zakonom. Postupak za razrešenje Rektora pokreće Savet Univerziteta, po podnetom obrazloženom pisanom predlogu od strane najmanje 1/3 članova Saveta, na osnovu člana 83. Statuta. 

Pitanja koja su predmet optužbi protiv rektora Arsenijevića, što u razmatranjima Agencije, što u medijskim napisima, nesumnjivo potpadaju pod Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici, koji je Univerzitet doneo decembra 2016. To je razlog više da Savet univerziteta, ne čekajući odluku Agencije (ni konačnu ni nekonačnu), ispita odgovornost rektora.

Posebnu dimenziju ovom slučaju daje to što se nakon medijskih napisa i konferencije za štampu samog rektora, oglasila i Agencija. Prema saopštenju Agencije objavljenom sredinom februara o žalbi Nebojše Arsenijevića Odbor Agencije je odlučio na sednici održanoj 17.01.2018. godine. Odluka Odbora Agencije „upućena je Nebojši Arsenijeviću 25.01.2018. godine i čeka se prijem dostavnice kojom se potvrđuje da je dostavljanje izvršeno“. Agencija dalje saopštava da će po prijemu dokaza da je odluka Odbora lično uručena imenovanom, nadležnom organu-Savetu Univerziteta u Kragujevcu podneti inicijativu za razrešenje Nebojše Arsenijevića sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Drugim rečima, Agencija je nakon 20 dana čekanja da iz sat i po vožnje udaljenog Kragujevca stigne potvrda o prijemu dopisa saopštila da nastavlja sa čekanjem, kao da je reč o potpuno normalnim okolnostima, a ne o očiglednoj opstrukciji njene odluke. U tom smislu, valja podsetiti na to da je Agencija ovlašćena, na osnovu člana 25. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije da zahteva informacije od drugih organa i organizacija. Između ostalog, to mogu biti Pošte Srbije, u vezi sa dostavljanjem pismena, ali i Univerzitet u Kragujevcu u vezi sa time da li je rektor boravio u prostorijama univerziteta, te najzad MUP u vezi sa time da li rektor i dalje boravi na adresi na koju mu je Agencija pisala.