Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Apel poslanicima da amandmanima poprave zakon

Datum kreiranja: petak, 12 februar 2016

skupstina srbije unutraTransparentnost Srbija pozvala je sve poslaničke grupe u Skupštine Srbije da amandmanima otklone nedostatke u Predlogu zakona o javnim preduzećima koji je Vlada uputila u parlament.

U dopisu je TS ukazala da je Predlog zakona kvalitetniji od važećeg Zakona o javnim preduzećima iz 2012. godine, ali da ipak sadrži i brojne nedostatke zbog kojih u primeni može biti ugrožen ili u potpunosti urušen proklamovani cilj - profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i raskidanje snažne povezanosti političkih partija i javnih preduzeća.

 Iako o Nacrtu zakona nije organizovana propisna javna rasprava , Transparentnost Srbija je Ministarstvu privrede uputila niz primedbi i sugestija  u vezi sa tekstom Nacrta zakona.

"Nismo dobili povratnu informaciju da li su naše primedbe stigle do autora zakona i da li su razmotrene, a u tekstu koji je Vlada uputila u Narodnu skupštinu uočili smo da su otklonjeni neki manji nedostaci na koje smo ukazali, dok su najveći problemi nedotaknuti.  Tu analizu smo 25. januara 2016. godine dostavili i svim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini. Slične primedbe i sugestije Ministarstvu privrede uputila je i Agencija za borbu protiv korupcije. Apelujemo na vas da razmotrite ove sugestije i kroz amandmane poboljšate zakonski tekst", navela je TS u dopisu. 

TS je pozvala poslanike da razmotre sve primedbe i sugestije (), a da posebno obrate pažnju na sledeće:

U članu 52. st. 2. određen je predugačak rok za vanredno „vršenje dužnosti direktora“. Rokom od godinu dana za „vršenje dužnosti“ i otvaranjem mogućnosti da se nakon isteka tog roka imenuje drugo lice za „vršioca dužnosti“ (i tako u nedogled), obesmišljava se koncept profesionalizacije i sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora.

Treba predvideti precizne rokove za sprovođenje konkursa, a „vršenje dužnosti“ ograničiti samo tim rokom. Ukoliko bi rokovi za sprovođenje konkursa i donošenje odluka po sprovedenim konkursima bili precizni, verovatno ne bi bilo potrebe za određivanje nekog objektivnog roka. Ukoliko za tim ipak ima potrebe, rok ne bi trebalo da bude duži od 3 meseca. 

Uslovima za imenovanje članova NO, u članu 18. moglo bi se pridodati i to da nisu bili kažnjeni za prekršaj, odnosno da im nije izrečena mera zbog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (u određenom periodu). U pitanju su norme o prijavljivanju imovine, poklona, postupanju u slučaju sukoba interesa i slično.

U članu 25.st.1.t.7 trebalo bi svakako pooštriti pravilo, tako da ne bude ostavljena mogućnost da funkciju obavlja „član organa političke stranke“ kojem taj status „miruje“. Trebalo bi, kao i kod članova NO uvesti kao uslov nekažnjavanost (u određenom periodu) za kršenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Kazne zbog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije trebalo bi uvesti kao razloge za razrešenje člana NO (član 21.) i direktora (član 49.).

Pored onoga što javna preduzeća treba da objave, u članu 71. treba propisati i obavezu Ministarstva privrede/Vlade, odnosno tela na drugim nivoima vlasti, da objave zbirne podatke za sva javna preduzeća (ili linkove koji vode ka njihovim sajtovima), podatke o razmatranju izveštaja o radu, podatke o sprovođenju konkursa, podatke koji dokazuju ispunjenost uslova za članstvo u NO itd.

Ovaj član bi trebalo povezati i sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i sa budućim izmenama tog zakona (u toku je pisanje, u okviru Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu). Trenutno, samo neka (i to samo republička) JP imaju obavezu objavljivanja informatora o radu, detaljnog dokumenta koji sadrži mnoge bitne podatke o radu organa vlasti. Tu obavezu bi, zbog značaja koji JP imaju za građane, trebalo da imaju sva JP. Odredba koja bi dopunila član 71. bi mogla da glasi: „Javna preduzeća objavljuju „informator o radu državnog organa“, na način utvrđen zakonom kojim se uređuje pristup informacijama od javnog značaja“.

Rokovi za usklađivanje osnivačkih akata JP iz člana 79. su predugi (šest meseci), kao i rokovi za usklađivanje opštih akata JP (tri meseca nakon toga).

U članu 80. st.2. predviđen je rok od čak šest meseci za razrešenje nestručnih članova NO i imenovanje novih. Taj rok treba skratiti na najduže tri meseca.

I st.5. predviđa predugačak rok – godinu dana za sprovođenje konkursa na osnovu novog Zakona. St.6. sadrži još ozbiljniji nedostatak – uopšte nije propisan rok za okončanje konkursa koji su raspisani pre 2,5 godine! Pored toga, rok je predviđen samo u prelaznim odredbama, a ne i za redovne, buduće situacije.