Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Povećana transparentnost i efikasnost

Povećana transparentnost i efikasnost javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacijama, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava

_______________________________________________________________________________

1jnab 2dostup
4javprivpartn 3javrasprav

Uvod

Da je korupcija u Srbiji ozbiljan problem svesni su građani, privrednici i stručna javnost. Raširenost tog problema i nužnost da se on prioritetno rešava prepoznali su međunarodni posmatrači i organizacije (među njima  Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima o napretku), ali i vlade Srbije od 2000. do danas. Međutim, čak i kada svest o tome postoji, ostaje pitanje da li će se borba protiv korupcije voditi sistemski, neselektivno i tako da donese najbolje moguće efekte. Transparentnost – Srbija, kao organizacija posvećena upravo takvoj borbi protiv korupcije započinje novi projekat u okviru kojeg će (do sredine 2015), uz pomoć zainteresovanih građana i institucija, osvetliti neke od najrizičnijih tačaka za pojavu korupcije i uticati na to da borba protiv korupcije u tim oblastima bude delotvornija.

Zašto se bavimo ovim?

Jedan je od glavnih preduslova za uspešnu borbu protiv korupcije je transparentan rad javnog sektora. S druge strane, korupcija u procesu donošenja propisa, kod raspolaganja javnim sredstvima i pružanju usluga javnog sektora građanima i preduzetnicima veoma štetno utiče na ekonomski razvoj društva,  standard stanovništva i funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija.

Šta nam je cilj?

Ovaj projekat ima za cilj jačanje vladavine prava kroz povećanu transparentnost rada javnog sektora i kvalitet usluga koje se pružaju građanima. To ćemo ostvariti na nekoliko načina. Kao prvo, pratićemo da li i u kojoj meri organi vlasti poštuju propise, jer je to preduslov vladavine prava. Među propisima čije ćemo sprovođenje pratiti kroz ovaj projekat biće i Zakon o javnim nabavkama, Zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poslovnik Vlade Republike Srbije i statuti izabranih gradova i opština. Kada utvrdimo da se zakoni ne poštuju, o tome ćemo obavestiti nadležne institucije i javnost i pratićemo na koji način one dalje postupaju.

Oblasti kojima ćemo se baviti

Javne rasprave

U vezi sa javnim raspravama radićemo na nekoliko polja:

  • TS će doprineti unapređenju pravnog okvira tako što ćemo davati konkretne predloge za poboljšanje propisa koji su od značaja za borbu protiv korupcije. Podsećamo da je u toku narednih godinu ipo dana antikorupcijskom strategijom predviđeno donošenje ili izmena mnogih važnih zakona (o lobiranju, o zaštiti uzbunjivača, o Agenciji za borbu protiv korupcije, o finansiranju političkih aktivnosti, Krivični zakonik itd.);
  • TS će se zalagati za poboljšanje pravnog okvira javnih rasprava na lokalnom nivou (izmena Zakona  o lokalnoj samoupravi ili statuta zainteresovanih gradova i opština);
  • Organizovanje obuka za organizacije civilnog društva i medije;
  • Praćenje postupaka javnih rasprava u pripremi propisa i obaveštavanje o javnosti o poštovanju obaveza iz Poslovnika Vlade (npr. minimalni rokovi) ali i smislenosti celog propisa (npr. da li su predlozi sa javne rasprave ozbiljno razmatrani)

Javne nabavke

TS će pomno pratiti zakonitost sprovođenja i svrsishodnost dvadeset pojedinačnih javnih nabavki i o nalazima obavestiti i nadležne organe i javnost. Trudićemo se da u ovaj uzorak uključimo nabavke koje utiču na veliki broj građana. Takođe ćemo organizovati obuke za organizacije civilnog društva i medije na temu javnih nabavki.

Pristup informacijama

TS će sprovesti dva kruga istraživanja o poštovanju obaveze organa vlasti da izrade i objave informatore o radu (30 odabranih institucija). Ovaj put ćemo se posebno posvetiti pitanju poštovanja obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da se objave detaljne informacije o uslugama koje organi vlasti pružaju, o budžetu i sredstvima rada kojima raspolažu. Pored toga, planiramo da održimo i diskusiju o ispunjavanju ove obaveze.

Javno – privatna partnerstva

Javno – privatna partnerstva, kao oblast koja sa sobom nosi velike rizike od korupcije, biće predmet naše pažnje na nekoliko načina:

Analiza slučajeva i efekata ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji su zaključivani pre donošenja aktuelnog Zakona (2011);

Praćenje zakonitosti i efekata 10 postupaka za zaključivanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu u narednih godinu ipo dana;

Organizovanje dve radionice na temu javno-privatnih partnerstava.

Kako možete da se uključite?

Kako bi nam pomogli u ostvarivanju ovih ciljeva i doprineli uspehu projekta, pozivamo sve građane, organizacije civilnog društva, medije, privrednike i sve ostale zainteresovane da nam na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefon 011 303 38 27 ukažu na:

-          Problematične odredbe propisa, sa stanovišta moguće korupcije, koji se nalaze u postupku usvajanja, a koje je potrebno pratiti i hitro reagovati (npr. davanjem predloga tokom javne rasprave ili upućivanjem predloga amanamdnama narodnim poslanicima);

-          Javne nabavke koje su po prirodi dobara, radova ili usluga koje se nabavljaju značajne za veliki broj ljudi, za posebno osetljive (ranjive) grupe ili koje se odnose na pitanja zastite životne sredine i uštede energije, i koje bi stoga trebalo da uvrstimo u naš uzorak za praćenje od samog početka;

-          Informacije o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki ili o nesvrsishodnosti sprovođenja planiranih javnih nabavki nekog državnog organa, javnog preduzeća ili ustanove;

-          Netačne informacije (npr.  netačne podatke o uslugama koje organ vlasti pruža) koje ste pronašli u Informatorima o radu organa vlasti;

-          Sporazume o javno-privatnim partnerstvima (sporazumi o zajedničkim ulaganjima privatnih investitora i javnih tela kao što su državni organi, javna preduzeća i dr.) koji su od posebnog značaja za veliki broj građana i koje bi stoga trebalo pažljivo posmatrati;

-          Sumnje u nepravilnost ili nesvrsishodnost kod zaključivanja ugovora o javno – privatnom partnerstvu i podatke o efektima sprovođenja već zaključenih ugovora ove vrste;

-          Takođe, pozivamo sve gradove i opštine zainteresovane da unaprede odredbe Statuta koje se odnose na organizovanje javnih rasprava da nam se obrate, kako bismo im neposredno pomogli u tom poslu.

Ovaj projekat se sprovodi u periodu 28. 11.2013 - 28.05.2015 zahvaljujući podršci Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji kao deo projekta „EU Civil Society Facility Serbia Programme“  i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

 

euflag  grbsrbijemali1

 

 

 

 

 

 

 

Materijal:

Informatori o radu organa vlasti

Javne rasprave

Javno privatna parnerstva

 

Javne nabavke

 

 

Pozivi na konferencije i radionice