Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

’’Duple’’ funkcije nisu ustavno pravo

 

Saopštenje za javnost:

 

 

 

 

 

’’Duple’’ funkcije nisu ustavno pravo

 

 

 

Transparentnost – Srbija izražava čuđenje zbog odluke Ustavnog suda da privremeno obustavi „izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 82 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“. Smatramo da ocena Ustavnog suda prema kojoj se zbog napred citirane odredbe zakona „osnovano postavlja pitanje jednakosti pravnog položaja svih lica na javnim funkcijama“ nije dovoljno uverljiv za suspenziju njene primene.

 

 

 

Naime, norma Zakona o AZBPK koju su osporila tri poslanika vojvođanske skupštine nalagala je zatečenim „duplim“ funkcionerima da između 1. januara i 1. aprila 2010 svoju situaciju razreše tako što će se po svom izboru odreći svih funkcija osim jedne i o tome obavestiti Antikorupcijsku agenciju. S druge strane, za funkcionere kojima je mandat počeo nakon 1. januara važi režim u kojem je vršenje više funkcija istovremeno dopušteno samo uz prethodno odobrenje Agencije. Očigledno je da primenom člana 82 zakona na kojem insistira Agencija, ne bi bila uspostavljena nikakva vrsta nejednakosti između dve pomenute vrste funkcionera. Do toga ne bi došlo jer su i pomenuti vojvođanski poslanici i svi drugi koji se nalaze u sličnoj situaciji mogli podneti ostavke na funkcije gradonačelnika a zatim zatražiti odobrenje od Agencije da se kandiduju za ta mesta.

 

 

 

Krajnje je neuobičajeno da se kao neravnopravni smatraju oni funkcioneri koji su, makar u toku prva tri meseca ove godine, legalno imali više prava od svojih kolega, a koji bi, da su ispunili svoju zakonsku obavezu iz člana 82 Zakona o Agenciji, sada sa njima bili jednaki. Još je neobičnije što se i dupli funkcioneri pri osporavanju i Ustavni sud u odluci o obustavi izvršenja pozivaju na član 21 Ustava koji garantuje jednakost pred zakonom i zabranu diskriminacije, budući da je upravo primenom člana 82 Zakona o Agenciji ta ravnopravnost među funkcionerima trebalo da bude uspostavljena.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 21. maj 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Ustavni sud je na 20. Redovnoj sednici odlučio o 65 predmeta, u predmetima VIIIU - 102/10 i  VIIIIU - 160/10 je odložio razmatranje, a u predmetu Už- 616/08 nije doneo odluku

 

 

 

I U predmetima ocene ustavnosti zakona, Ustavni sud je :

 

- obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 82 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", broj 97/08) koje propisuju da je funkcioner koji obavlja više javnih funkcija na dan početka primene ovog zakona, dužan da se u roku od 90 dana od dana početka primene ovog zakona  izjasni koju će javnu funkciju vršiti i dalje, i da izjašnjenje dostavlja Agenciji, jer je ocenio da se, u kontekstu sa odredabama člana 28 istog zakona koje uređuju zabranu, odnosno uslove dopuštenosti istovremenog vršenja  javnih funkcija ,  osnovano postavlja pitanje jednakosti pravnog položaja svih lica na javnim funkcijama, a time i pitanje saglasnosti osporenih odredaba Zakona sa odredbama člana 21 Ustava koje garantuju jednakost svih pred Ustavom i zakonom i zabranjuju  diskriminaciju po bilo kom osnovu, a  da bi,  izvršavanjem osporene odredbe Zakona,  mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice. Sud je dostavio Narodnoj skupštini na odgovor u smislu člana 33 Zakona o Ustavnom sudu, predlog za ocenu ustavnosti odredaba člana 82 Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. (predmet IUz-849/10)

 

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

 

Član 28 (samo stavovi 1 i 2)

 

Funkcioner može da vrši samo jednu javnu funkciju, osim ako je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši više javnih funkcija.

 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, funkcioner može da vrši drugu javnu funkciju, na osnovu saglasnosti Agencije.

 

Član 82

 

Funkcioner koji obavlja više javnih funkcija na dan početka primene ovog zakona, dužan je da se u roku od 90 dana od dana početka primene ovog zakona izjasni koju će javnu funkciju vršiti i dalje.

 

Izjašnjenje iz stava 1. ovog člana funkcioner dostavlja Agenciji.

 

Član 83

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.