Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Transparentnost Srbija u 2020. godini

BICA ZOOMTransparentnost Srbija se, kao i ceo svet, u 2020. godini prilagodila uslovima rada u pandemiji. U kancelariji smo organizovali dežurstva, obuke, okrugle stolove, konferencije za novinare i interne sastanke organizovali smo putem online video platformi i posao nije trpeo. Pandemija je, uz zdravstvene rizike, donela i ogromne korupcijske rizike, jer su bili ograničeni kretanje, ali često i pristup informacijama, transparentnost, konkurencija. Ogromne količine novca trošene su za kupovinu opreme, za izgradnju objekata, bez uvida javnosti. TS je u 2020. godini posebnu pažnju posvetila ovom problemu, insistirali smo na objavljivanju informacija, dokumenata, predlagali rešenja za unapređenje transparentnosti, a time i poverenja građana, pokretali inicijative. Na isteku godine sa žaljenjem možemo da konstatujemo da su se vlasti oglušile na značajan broj naših predloga i inicijativa.

Naša organizacija se finansira samo iz projekata koje realizujemo, pa na početku nekoliko rečenica i o tome šta smo od projekata sprovodili u protekloj godini su:

- Business Integrity Country Agenda (BICA) je istraživanje zasnovano na metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International koja između ostalog, obuhvata analizu zakonskih rešenja i njihove primene, u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije, a u poslovnom okruženju. U 2020. smo objavili izveštaj sa preporukama, a u 2021. radićemo na zagovaranju za usvajanje i primenu predloženih mera.

- Pratili smo izbore u 2020. godini - uradili analizu izveštaja o troškovima kampanje, sveobuhvatnu analizu funkcionerske kampanje (uključujući analizu naslovnih stranica štampe i plasmana funkcionerske kampanje u informatovnim emisijama pet TV stanica), inicirali pokretanje postupaka u vezi sa uočenim nepravilnostima, i prvi put uradili analizu transparentnosti finansiranja kampanje pre izbornog dana, po metodologiji kolega iz Transparency International Češke.

- Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima je projekat čiji je cilj unapređenje transparentnosti i odgovornosti u radu javnih preduzeća i njihovih osnivača. Načinili smo celokupan pregled raspisanih konkursa, postavljenja direktora i vršioca dužnosti direktora u svim republičkim javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu i pokrenuli niz inicijativa za razrešenje nezakonitosti koje smo identifikovali.

- Indeks transparentnosti lokalnih vlasti LTI 2020 – na osnovu 95 indikatora ocenili smo i rangirali sve gradove i opštine u Srbiji po transparentnosti. To je drugo rangiranje zaredom, treće kojim su obuhvaćena sve opštine i gradovi, a ukupno četvrto ocenjivanje od 2015. do danas. Krajem 2020. počeli smo prikupljanje podataka za LTI 2021.

- Poboljšanje pravnog okvira za oglašavanje - uradili smo analizu i predlog sveobuhvatnog pravnog akta kojim bi se regulisala ključna pitanja oglašavanja, sponzorstava i drugih neprojektnih finansiranja medija od strane javnog sektora u Srbiji.

- Doprinos i uvid – propisi za borbu protiv korupcije i praćenje njihove primene - predstavili smo analizu stanja (i preporuke za unapređenej stanja) u sledećim oblastima: javnost rada Vlade, javne rasprave, vd stanje u državnoj upravi, primena Zakona o lobiranju, vd stanje u javnim preduzećima, izveštaji i planovi inspekcija.

- Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivni politički dijalog je trogodišnji projekat započet u 2020. godini u kome ćemo sa našim partnerima pokušati da unapredimo dijalog, pristup informacijama, da podržimo lokalne skupštine, OCD i relevantne nacionalne aktere u organizaciji javnih rasprava na lokalnom nivou.

- Pogled na javne nabavke i javno privatna partnerstva u Srbiji – pratimo izmene propisa u ovim oblastima, kao i konkretne slučajeve javnih nabavki i JPP.

- Otvorena vrata pravosuđa, projekat koji realizujemo u koaliciji 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, zajedno sa strukovnim udruženjimaa pravosuđa. U 2020. godini vrata pravosuđa smo otvarali preko video platformi.

- U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji predsedavamo radnoj grupi za Poglavlje 5 – javne nabavke i javno-privatna partnerstva,

- Sa lokalnim samoupravama nastavili smo saradnju na izradi lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja planova, na podršci telima na početku rada, na unapređenju informatora o radu, na izradi akata za sprovođenje lokalnih antikorupcijskih planova..

- Protiv nekažnjivosti najtežih oblika korupcije na Zapadnom Balkanu i Turskoj – je regionalni projekat koji se bavi „korupcijom velikog obima“ (grand corruption). Pratimo normativna rešenja i praksu gonjenja najozbiljnih oblika korupcije, što uključuje kako slučajeve koji su bili gonjeni tako i one za koje su postojale sumnje u javnosti, ali nisu ispitani. Drugi aspekt projekta je praćenje pojave da se zakoni i drugi opšti pravni akti prilagođavaju pojedinačnim interesima.

- Indeks otvorenosti budžeta je jedno od istraživanja koje redovno sprovodimo,

- Aktivni smo u okviru Koalicije prEUgovor – koja prati reformi u okviru poglavlja 23 i 24,

- Naše Antikorupcijsko savetovalište – ALAC radi već punih 15 godina. U 2020. imali smo više od 400 obraćanja, od čega su 53 obrađena kao ALAC slučajevi.

- Predstavili smo najveće globalno istraživanje i rangiranje zemalja na osnovu percepcije korupcije – Indeks percepcije korupcije (CPI 2020) Transparency Internationala.

Pored pomenutih tema, u komentarima, izjavama i javnim nastupima bavili smo se i sukobom interesa, problemima na medijskoj sceni, stanjem u nezavisnim telima.

U rubrici "Pod lupom" objavili smo 120 komenatra na korupcijske i antikorupcijske aktuelnosti.

Na Fejsbuk stranicu postavljali smo naše komentare, linkove na izveštaje i fotografije sa naših događaja i skupova na kojima smo učestvovali. Odgovarali smo na poruke, one direktne, kao i na komentare. Godinu smo završili sa više 36.000 lajkova

Sa medijima i javnošću smo redovno komunicirali. Prema našem pres klipingu, u 2020. u medijima su bile 2.332 vesti o nama i našim aktivnostima ili izjave predstavnika TS.

Na stranici "Inicijative i analize" našeg sajta (transparentnost.org.rs) nalazi se 340 istraživanja, publikacija, analiza, na srpskom i na engleskom, izveštaja o realizovanim projektima, predloga za usvajanje amandmana, izmena propisa, zahteva i inicijativa koje smo slali organima, njihovih odgovori, ili žalbi i tužbi koje smo podnosili u 2020. godini.

Organizovali smo, ili smo učestvovali kao suorganizatori, na više od 20 konferencija, okruglih stolova ili konferencija za novinare, ne računajući mnogobrojne okrugle stolove koje smo organizovali sa predstavnicima lokalnih samouprava u okviru projektnih aktivnosti. Objavili smo 30 saopštenja za javnost.

Redovno, poslednjeg dana svakog meseca, objavljujemo biltene o našim aktivnostima i izbor naših tekstova.

Prisutni smo i na Tviteru - na kraju godine imali smo više od 9.700 pratilaca, što je za 600 više nego na kraju 2019. godine.