Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Otvoreni podaci o javnim nabavkama

Datum kreiranja: nedelja, 28 oktobar 2018

jn2Transparentnost Srbija dostavila je Upravi za javne nabavke primedbe i predloge u okviru javne rasprave o izmenama Zakona o javnim nabavkama. Jedan od predloga je u vezi sa otvorenim podacima, odnosno objavljivanjem podataka u mašinski čitljivom obliku i omogućavanjem da se pretražuju i upoređuju za odabranu grupu javnih nabavki na Portalu javnih nabavki.

Naime, Nacrt Zakona predviđa objavljivanje velikog broja podataka koji se odnose na pojedinačne postupke javnih nabavki, planove javnih nabavki i izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama, kao i o onim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje. Nacrt takođe sadrži odredbe koje postavljaju kao pravilo elektronsku komunikaciju i korišćenje Portala javnih nabavki od strane naručilaca, ponuđača, nadležnih državnih organa, ali i svih drugih zainteresovanih lica.

Zakon o elektronskoj upravi u članu 27. „Portal otvorenih podataka“ propisuje je da je organ (pojam se u velikoj meri podudara sa pojmom naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama) „dužan da na Portalu otvorenih podataka objavljuje otvorene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu.“ Međutim, „u svrhu ponovne upotrebe organ nema obavezu da otvorene podatke izradi ili prilagodi ako to zahteva nesrazmeran utrošak vremena ili sredstava“.

Dalje je propisano da se pristup otvorenim podacima omogućava bez naknade, da Portal vodi i održava „nadležni organ“ i da „Bliže uslove o uspostavljanju i načinu rada Portala otvorenih podataka, uključujući organizacione i tehničke standarde, uređuje Vlada.“ Rok za donošenje ovog podzakonskog akta istekao je 14. oktobra 2018.

Kako se može videti iz navedenog, organi vlasti imaju obavezu da sopstvene otvorene podatke objavljuju na centralnom Portalu otvorenih podataka. Međutim, objavljivanje podataka na jednom mestu ne predstavlja prepreku da oni budu objavljeni još negde. Konkretno, kada je reč o podacima koji se odnose na javne nabavke, nema prepreke, niti bi bilo suprotno ciljevima Zakona o elektronskoj upravi kada bi isti podaci bili objavljeni i na veb prezentaciji organa, odnosno na Portalu javnih nabavki.

Unošenje odredaba koje je predložila TS u Zakon o javnim nabavkama je sa druge strane neophodno kako bi organi vlasti – naručioci - uopšte objavljivali otvorene podatke. Isto važi za buduću Kancelariju za javne nabavke (trenutno Uprava) i za Republičku komisiju zazaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Naime, trenutno, a tako bi bilo i nakom usvajanja novog Zakona u tekstu aktuelnog nacrta, podaci bi bili objavljeni u otvorenom i mašinski čitljivom obliku jedino ukoliko to sami organi učine.

Alternativno, u jednom delu, do takvog cilja bi mogli da dovedu i akt iz člana 184. Nacrta („Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske upravepriprema uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki. Korisnici su obavezni da koriste Portal javnih nabavki, u skladu sa odredbama ovog zakona i uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki i isključivo su odgovorni za istinitost i tačnost unetih podataka.“) ili tehnička rešenja budućeg Portala javnih nabavki.

Međutim, jedini način da se obezbedi da Uputstvo predvidi takva rešenja, jeste da se stvori zakonska obaveza. U pogledu objavljivanja podataka o radu Republičke komisije, budući da aktuelni Nacrt ne predviđa uopšte objavljivanje izveštaja, bilo je potrebno propisati kako obavezu objavljivanja izveštaja, tako i formu u kojoj će izveštaji biti objavljeni. Dopuna člana 183. je potrebna, iako na izgled, korisnik koji preuzme dokumente sa Portala o javnoj nabavci svkakako može te dokumente da dalje i koristi. Predožena dopuna ima u vidu faktičke mogućnosti korišćenja informacija iz dokumenata nakon što budu preuzeti.

Na primer, nije poenta samo u tome da korisnik može preuzeti konkursnu dokumentaciju za svaku javnu nabavku i da može svaku od njih ponaosob da pretražuje po ključnoj reći ili da kopira delove teksta. Potrebno je obezbediti takva rešenja koja bi dala korisniku mogućnost da odjednom pretraži podatke (npr. dodatne uslove) za odabranu grupu javnih nabavki. Usvajanje ovih dopuna bi značajno povećalo opšti nivo transparentnosti i odgovornosti u javnim nabavkama, ne samo kroz kontrolu zainteresovane javnosti, već i kroz povećanje mogućnosti da nadležni držani organi utvrde slabosti u sistemu i otklone ih. Usvajanje dopuna bi stoga doprinelo i ostvarivanju ciljeva borbe protiv korupcije, čuvanja javnih sredstava, pospešivanju korišćenja elektronske uprave i reforme javne uprave.