Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Poziv za uključenje u radnu grupu za izradu LAP-a Veliko Gradište

Datum kreiranja: petak, 18 jun 2021

Opština Veliko Gradište, USAID Projekat za odgovornu vlast  (GAI) i organizacija Transparentnost Srbija upućuju JAVNI POZIV:

 

1. Uudruženjima građana, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Veliko Gradište.

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kom se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu javnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti u donošenje odluka. Kvalitetan LAP i njegova efikasna primena treba da doprinesu uštedi i racionalnom korišćenju javnih resursa i boljem ostvarivanju interesa i potreba lokalne zajednice.

Opština Veliko Gradište je donela odluku o izradi LAP, uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast i oraganizacije Transparentnost Srbija. Radnu grupu će, u skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije (SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu. Radna grupa će imati i do dva člana, predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva.

Uključivanje predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva je od velike važnosti za kvalitet svakog LAP-a, jer oni informacijama kojima raspolažu, kao korisnici usluga opštinskih institucija i kao predstavnici javnosti, imaju korektivnu ulogu iz koje javni službenici posmatraju određene nadležnosti i usluge Opštine. Osim toga, uključivanjem predstavnika javnosti u izradu LAP-a, on postaje dokument cele lokalne zajednice, a ne samo lokalne samouprave.

Dva člana (predstavnici udruženja ili pojedinci) koji se biraju na osnovu ovog javnog poziva treba da ispune određene uslove.

USLOVI ZA KANDIDOVANjE U RADNOJ GRUPI

A) Za udruženja

• da udruženje ima sedište na području Opštine Veliko Gradište ili da ima realizovane projekte na području opštine u poslednje tri godine;

• da udruženje ima realizovan projekat ili aktivnosti (inicijative, istraživanja, zahtevi, objavljeni tekstovi, analize i slično) iz oblasti borbe protiv korupcije i sa tom temom srodnim oblastima (na primer nadzorom nad javnim finansijama, praćenjem i vrednovanjem rada jedinica lokalne samouprave, dostupnošću informacija od javnog značaja, praćenjem etičkog kodeksa JSL i drugim sličnim temama), ili neke od 16 oblasti iz Modela (usvajanje propisa u organima JLS, upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor, prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS) u protekle tri godine

B) Za pojedince

• da pojedinci imaju prebivalište ili boravište na području Opštine Veliko Gradište;

U slučaju da se prijave više od dva kandidata odabir će izvršiti komisija koju čine dva predstavnika Transparentnosti Srbije i tri predstavnika Opštine Veliko Gradište. Prednost pri izboru će dobiti kandidati koji se duže i u kontinuitetu bave gore navedenim pitanjima i koji u svom radu pokrivaju veći broj navedenih oblasti.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK

Prijavljivanje se vrši na adresu Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11 000 Beograd i Opština Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom “Javni poziv za učešće u izradi LAP opštine Veliko Gradište“, ili na elektronske adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok za podnošenje prijava je 25. jun 2021. godine.

Uz prijavu treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz poziva (linkovi sa informacijama o sprovedenim projektima i aktivnostima ili kopije odgovarajućih dokumenata).

2. Za uključenje u postupak revizije i finalizacije LAP-a po pojedinim oblastima.

U skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za sprečavanje korupcije u saradnji sa SKGO, nacrt LAP-a se izrađuje u participativnom postupku, koji podrazumeva učešće predstavnika organizacija civilnog društva u radnoj grupi, ali i učešće predstavnika svih zainteresovanih strana.

To podrazumeva da će radna grupa na svojim tematskim sednicama razmatrati oblasti iz Modela, a pojedinci, koji su stručni i zainteresovani za te oblasti dobiće priliku da se uključe u rad i iznesu svoje predloge.

Opština Veliko Gradište, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija pozivaju vas da se prijavite i iskažete interesovanje za rad u pojedinim oblastima koje su navedene u Modelu:

1. usvajanje propisa u organima JLS,
2. upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou,
3. zaštita uzbunjivača,
4. odnos JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje finansira JLS,
5. javno-privatna partnerstva i koncesije,
6. upravljanje javnom svojinom JLS,
7. upravljanje donacijama koje prima JLS,
8. regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS,
9. razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa,
10. dodela sredstava iz budžeta JLS,
11. inspekcijski nadzor,
12. prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja,
13. formiranje radnih tela na nivou JLS,
14. javne nabavke,
15. jačanje internih mehanizama kontrole,
16. jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS.

Svi prijavljeni biće pozivani na tematske sednice kako bi izneli svoje predloge u vezi sa usvajanjem nacrta LAP. Prijave, sa naznakom za koju oblast iz Modela, odnosno tematsku sednicu, ste zainteresovani mogu se dostaviti na adresu Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11 000 Beograd i Opština Veliko Gradište, Žitni trg br.1, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom “Prijava za učešće na tematskoj sednici“, ili na elektronske adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Planirano je da se tematske sednice održe u periodu jul-avgust 2021

U prilogu: JAVNI POZIV