Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

DRI opet ukazuje na nezakonitog vd direktora javnog preduzeća

Datum kreiranja: subota, 14 avgust 2021

dri logoDržavna revizorska institucija ukazala je da Nuklearnim objektima Srbije upravlja lice koje duže od šest godina ima status vršioca dužnosti direktora, dok je mandat istekao predsedniku i četvorici članova Nadzornog odbora, ali oni i dalje obavljaju tu dužnost.

To se navodi u izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja Nuklearnih objekata Srbije iz Vinče. Konstatuje se da to nije u skladu sa članom 52 stav 2 Zakona o javnim preduzećima, kojim je propisano da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, odnosno članom 21 stav 3 ZoJP.. Dalje se navodi da je preduzeće uputilo dopis broj 245/21 od 28. aprila 2021. godine, nadležnom Ministarstvu privrede u cilju rešavanja pitanja statusa vršioca dužnosti direktora i statusa nadzornog odbora, u kojem su navedene zapažanja revizora navedena u Pismu rukovodstvu.

Na čelu Nuklearnih objekata u statusu v.d. direktora je – Dalibor Arbutina. U NO su Ilija Plećaš, Katarina Stevanović, Branislav Mijatović, Ranko Marković i Ivana Maksimović.

DRI je već u nekoliko navrata ukazala na istovetnu nepravilnost u javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu u kojima je sprovodila reviziju. U januaru 2021. preporučila je Elektroprivredi Srbije da kod osnivača pokrene inicijativu za imenovanje direktora u skladu sa ZoJP. Istovetnu preporuku dala je u julu Akcionarskom preduzeću Srbija kargo. U izveštaju o reviziji AD Srbija voz navodi se da je Društvo 24. maja 2021. godine uputilo dopis broj 1/2021-843 nadležnom ministarstvu sa navodima iz Nacrta izveštaja Državne revizorske institucije da imenovano lice više od tri godine obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz“ Beograd.

Istovetnan je slučaj i u JP Resavica - DRI je tokom revizije ukazala na položaj direktora, a ono se 19. aprila 2021. godine obratilo Vladi Republike Srbije, Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu privrede da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu odgovarajuće mere. Dostavljanjem dopisa, Preduzeće je osnivača i nadležna ministarstva obavestilo da je po Rešenju Vlade Republike Srbije mandat vršioca dužnosti direktora istekao, a da lice imenovano za vršioca dužnosti direktora i dalje vrši navedenu dužnost, što nije u skladu sa Zakonom o javnim
preduzećima.

Preporuka da takvu inicijativu pokreen data je i Javnom preduzeću za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u autonomnoj pokrajini Kosovo
i Metohija „Mreža – Most“ Beograd. gde  je vd na čelu preduzeća već šest godina.

Prema dostupnim podacima, Vlada Srbije i nadležna ministarstva nisu do sada reagovala na inicijative. TS je u maju 2021. predstavila analizu po kojoj od 34 javna preduzeća i drugih preduzeća u državnom vlasništvu u kojim ase direktor bira u skladu sa ZoJP, samo njih osam ima direktora izabranog na konkursu, tri vd direktora u zakonitom mandatu (nije isteklo 12 meseci od imenovanja), dok u preostalih 23 preduzećem rukoovde osobe kojima je vd mandat istekao (18) ili je reč o direktorima imenovanim bez konkursa (pet, pri čemu u dva slučaja uopšte nije bilo moguće utvrditi status direktora.

U najmanje 16 preduzeća u državnom vlasništvu (od 34 posmatrana) ni jedan dan od usvajanja Zakona o javnim preduzećima nisu na čelu bili direktori izabrani na javnom konkursu.

To su Srbijagas, Nuklearni objekti Srbije, Pošta Srbije, Srbijašume, Putevi Srbije, Stara planina, Emisiona tehnika i veze, JP NP Kopaonik, JP NP Đerdap, JP NP Šar planina, Železnice Srbija ad, Srbija voz ad, Srbija Kargo ad, Infrastruktura železnice Srbije ad, Koridori Srbije doo, Metohija doo, a za dva nema dostupnih podataka za određeni period pa se ne može tačno utvrditi da li su ikada raspisivani konkursi (Rezervat Uvac doo i Park Palić doo).

U pojedinim preduzećima su sve vreme na čelu vršioci dužnosti (npr, u Putevima Srbije je to ista osoba, u drugim su se smenjivali razni vršioci dužnosti). Pojedina preduzeća su u nekim periodima imala direktore postavljene bez konkursa pre početka primene Zakona iz 2012. godine (nakon čega konkursi, mimo zakona, u nekim od njih nisu ni raspisani), u jednom preduzeću (Srbijašume), na primer, dve godine je rukovodio zamenik direktora (koji nije bio funkcioner i na njega se nisu odnosile obaveze i ograničenja iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije), da bi tek potom bili postavljani vršioci dužnosti direktora.

Ako se saberu trajanje v.d. stanja, mandati direktora izabranih na konkursu i postavljenih bez konkursa, od 2012. godine (odnosno od osnivanja preduzeća) do danas, u svakom od ova 34 preduzeća u proseku je na čelu bio vršilac dužnosti četiri godine i tri meseca, direktor postavljen bez konkursa dve i po godine a direktor izabran na konkursu tačno godinu dana 

Aleksandar Vučić je 2020. izjavio da i pored preporuka i apela međunarodnih organizacija, poput MMF-a, on neće dozvoliti ukidanje vd stanja o JP. 

Detaljnije . TS na ovu temu: https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Razreenje_vd_stanja_u_javnim_preduzeima_-_izvetaj.pdf