Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Upitna transparentnost u pravosuđu

Datum kreiranja: četvrtak, 17 decembar 2015

cekicIako su aktuelni predlozi zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca korisni, upitno je da li će oni obezbediti transparentnost rada ovih tela.

Među ključnim modalitetima koji su „opšti izbor“ sudija i tužilaca iz 2009. učinili problematičnim, bili su netransparentnost postupka odlučivanja i odsustvo obrazloženja za donete odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ovi problemi do današnjeg dana nisu u potpunosti rešeni, mada je javnost rada u međuvremenu povećana.

Trenutno se u skupštinskoj proceduri nalaze predlozi izmena zakona o DVT i VSS, kojim se predviđaju slične mere za oba ova tela:

„Sednice Državnog veća su javne, a Državno veće može da odluči da sednica bude zatvorena za javnost ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i u slučajevima određenim Poslovnikom.”

„Odluke Državnog veća moraju biti obrazložene, ako Poslovnikom nije drukčije određeno.”.

„Godišnji izveštaj o radu objavljuje se na internet strani Državnog veća.”

U obrazloženju predloga, Ministarstvo pravde/Vlada tvrde da se na ovaj način ostvaruju zadaci iz Akcionog plana za poglavlje 23, i uvodi „princip najšire transparentnosti rada ovog tela, koji podrazumeva javne sednice Državnog veća tužilaca, obrazložene odluke i objavljivanje odluka i izveštaja o radu na internet strani Državnog veća tužilaca.

Dalje se objašnjava da aktuelni zakon(i), pre ovih izmena propisuju samo mogućnost da sednice budu javne, ako je to u skladu sa Poslovnikom. Slično je i sa obrazlaganjem odluka – trenutno dužnost postoji samo kada je propisana zakonom i Poslovnikom.

Nesumnjiv je napredak – od pretpostavke tajnosti prelazi se na pretpostavku javnosti procesa odlučivanja. Međutim, čini se da stvarni efekat ovih mera zavisi u potpunosti od samih VSS i DVT. Kao što su ova tela do sada imala mogućnost da kroz odredbe svojih poslovnika prošire krug slučajeva u kojima će raditi transparentnije, nakon ovih izmena zakona će imati mogućnost da kroz poslovnike propišu brojne izuzetke od pravila o javnosti rada, i da se stanje u praksi ne promeni bitnije. Zbog toga bi bilo korisno da je zakonodavac, pored propisivanja opštih pravila, precizirao koje odluke DVT i VSS moraju uvek da budu obrazložene.