Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Značaj konkursa za zamenika direktora Agencije

Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018

acasOdbor Agencije za borbu protiv korupcije raspisao je konkurs za zamenika direktora te institucije. Koliko je mesto zamenika direktora Agencije važno pokazalo se već u nekoliko slučajeva. Prva direktorka Agencije, Zorana Marković, imala je zamenika Vladimira Jankovića, a oboje su izabrani jula 2009. Međutim, zamenik je dao ostavku na tu funkciju a postupak za izbor novog zamenika nije bio pokrenut do razrešenja prve direktorke krajem 2012. godine

Sledeća direktorka Agencije, Tatjana Babić, takođe je imala zamenika, Vladana Joksimovića. Međutim, krajem 2016. je ostavku zbog odlaska na drugu funkciju (Ustavni sud) dala direktorka, a odmah potom i zamenik, zbog prelaska u Regionalnu antikorupcijsku inicijativu. Usled nepotpunog sastava Odbora, pokušaja izbora direktora po političkoj liniji i niza drugih faktora, Agencija je provela gotovo godinu dana sa vršiteljkom dužnosti. Nova direktorka, Majda Kršikapa, provela je na tom mestu samo dva meseca, od septembra do novembra 2017, i za to vremen nije bilo ni pokušaja da se izabere zamenik. Novo v.d. stanje je trajalo kraće, do izbora sadašnjeg direktora Dragana Sikimića.

U ovom trenutku je mesto zamenika značajno ne samo zbog loših iskustava iz prošlosti, već i zbog specifičnosti izabranog direktora. Naime, kao što smo već ukazali, aktuelni direktor, kao doskorašnji član vladajuće stranke, njen donator i čelnik lokalne izborne komisije na predlog stranke, mogao bi da bude u sukobu interesa u mnogim slučajevima koji spadaju u nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije. Na primer, u vezi sa kontrolom finansiranja izbornih kampanja koje je vršeno u doba kada je sam direktor bio aktivni član i finansijer (Agencija često ističe da provere finansiranja kampanje i pokretanje postupaka u vezi sa kršenjem pravila pokreće i do pet godina nakon okončanja izbora). Drugi primer su slučajevi kada se odlučuje o eventualnom sukobu interesa i proveri imovine dojučerašnjih bliskih političkih saradnika. Ukoliko bi se direktor morao izuzeti iz postupka odlučivanja zbog sukoba interesa, taj posao bi mogao da preuzme jedino Odbor Agencije. Međutim, problem je u tome što ovo telo nije ustrojeno tako da se svakodnevno sastaje i odlučuje o predmetima, a pored toga mora u istim stvarima da odlučuje i u drugom stepenu (po žalbi funkcionera).

Moguće rešenje za taj problem je izbor zamenika direktora. Zakonske odredbe su šture u pogledu ovlašćenja zamenika direktora. Navodi se samo da obavlja poslove u okviru ovlašćenja koja mu odredi direktor. Međutim, po prirodi stvari, ili na osnovu tog ovlašćenja, zamenik bi trebalo da vrši sve poslove za koje je inače nadležan direktor u vreme kada je sam direktor sprečen. Jedan od razloga sprečenosti bi bila i situacija sukoba interesa pri odlučivanju. Ipak, ostaje upitno da li bi, u slučaju da pitanje sukoba interesa aktuelnog direktora ikada bude postavljeno, zamenik takođe bio smatran nepristrasnim akterom. Naime, prema sadašnjem članu 31. Zakona o Agenciji, zamenika direktora bira sam direktor (sa liste kandidata koju utvrdi Odbor nakon javnog konkursa). Zamenika razrešava direktor, bez mešanja Odbora. Drugim rečima, moglo bi se tvrditi da je zamenik direktora povezano lice sa direktorom, pa da ni on ne može da odlučuje o pitanjima u kojima sam direktor ima sukob interesa. Ovakvo široko shvatanje pojma povezanog lica je Agencija zauzela u brojnim slučajevima svoje dosadašnje prakse.

Inače, konkurs je otvoren do 14. maja 2018. Između ostalog, uslov za izbor je završen pravni fakultet i devet godina radnog iskustva. http://www.acas.rs/raspisan-konkurs-za-izbor-zamenika-direktora-agencije/