Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Poreska uprava neosnovano odbija da dostavi podatke o kontroli u medijima

Datum kreiranja: ponedeljak, 19 novembar 2018

Poreska uprava je nezakonito odbila da organizaciji Transparentnost Srbija (članica Transparency international) dostavi podatke o tome u kojim medijima i koliko dana je tokom 2015, 2016. i 2017 godine vršila inspekcijski nadzor. Naime, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Poreskoj upravi da našoj organizaciji dostavi podatke o kontrolama u preduzećima koja su osnivači ili izdavači 10 medija u Boru, utvrdivši da za uskraćivanje informacija ne postoji pravni osnov. TS je od Poreske uprave tražila podatke o sprovednoj kontroli i u šest drugih gradova - Beogradu, Čačku, Kikindi, Loznici, Nišu i Vranju.

Ove podatke smo tražili u okviru istraživanja čiji je cilj da se utvrdi da li inspekcije postupaju jednako prema medijima. Pored Poreske uprave, Transparentnost Srbija je podatke tražila i od Inspektorata za rad i Uprave za preventivu, u čijoj je nadležnosti protivpožarna zaštita. Uprava, u sastavu MUP-a, nije odgovorila na zahteve, republički Inspektorat za rad je poslao odgovore, dok je Poreska uprava prvo tražila dodatni rok od 40 dana, jer je navodno bilo potrebno više vremena za prikupljanje podataka, da bi potom rešenjima odbila sve zahteve. Kao razlog je navedeno da se „traži previše podataka“ ali i da je reč o „podacima o poreskim obveznicima“ koje Poreska uprava ne sme da dostavi na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Transparentnost je za svih sedam rešenja podnela žalbe, a žalba koja se odnosi na medije u Boru je prva koju je Poverenik rešio. Očekujemo da će odluka biti ista i u drugim slučajevima.

Poverenik je u rešenju  utvrdio da ne stoji tvrdnja Poreske uprave u vezi sa zaštitom podataka o poreskim obveznicima, jer je Transparentnost Srbija tražila samo podatke o tome da li su kontrole vršene i kojim danima, te je Poreska uprava mogla da izdvoji samo tražene podatke, ne narušavajući prava kontrolisanih subjekata. Takođe je utvrđeno da Poreska uprava nije predočila ni jedan dokaz o tome da se „zahtevom traži preveliki broj informacija za čiju obradu bi bilo utrošeno izuzetno mnogo vremena“.

Neposredan povod za ovo istraživanje su sumnje u pristrasnost inspekcija, koje su se javile naročito u vezi sa kontrolama u „Južnim vestima“ i „Vranjskim“. Transparentnost Srbija je zato želela da na širem uzorku utvrdi kakav je odnos između inspekcija i medija u pojedinim gradovima.

 

Višemesečno odbijanje Poreske uprave da dostavi tražene informacije o kontrolama, uz navođenje očigledno neosnovanih razloga za uskraćivanje, podstiče sumnje u nejednako postupanje i moguće zloupotrebe . Svi zahtevi i odgovori koji su poslati u okviru istraživanja o odnosu inspekcijskih organa prema medijima i njihovim oglašivačima objavljeni su na sajtu TS , a nalazi celokupnog istraživanja biće predstavljeni do kraja novembra 2018.