Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Predlozi amandmana za unapređenje izbornog procesa

Datum kreiranja: utorak, 01 februar 2022

Transparentnost Srbija poslala je Skupštini Srbije predloge amandmana na zakone koji se menjaju pred najavljene aprilske izbore, koji bi značajno unapredili ove propise, a time i izborni proces.

Predlozi amadmana na Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, Zakon o izboru narodnih poslanika i izmene Zakona o sprečavanju korupcije dostavljeni su svim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima, s pozivom da ih u originalnom obliku ili uz doradu prihvate i kao svoje predlože u parlamentu.

Transparentnost Srbija je dala predloge za celovito uređenje pitanja „funkcionerske kampanje“, uvođenje ograničenja troškova izborne kampanje, omogućavanje bolje dostupnosti informacija o izvorima finansiranja i rashodima dok izborna kampanja traje, kao i za uređenje zaštite uzbunjivača u vezi sa izbornim postupkom.

Postojeći predlog izmene Zakona o sprečavanju korupcije praktično će imati nikakav ili veoma mali domet u vezi sa regulisanjem „funkcionerske kampanje“. Predviđa se da predsednik Srbije konačno bude obuhvaćen obavezom da, kao i drugi javni funkcioneri, naglasi da li nastupa kao lider stranke ili države. Transparentnost Srbija je predložila znatno šire izmene ovog člana, koje bi na jasan način postavile zabranu organizovanja i učešća javnih funkcionera u promotivnim aktivnostima koje se odvijaju tokom izborne kampanje. Vlada i parlament su ranije već propustili jednu priliku da ovu oblast urede, kada je izmenama Zakona o elektronskim medijima uvedeno ograničenje samo u vezi sa medijskim izveštavanjem sa promotivnih aktivnosti, ali u veoma ograničenom obimu – samo za TV i radio, samo za neke aktivnosti (otvaranje objekata i potpisivanje ugovora) i samo za neke javne funkcionere (kandidati za predsednika, poslanike i odbornike).

Predlog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti donosi izmene u vezi sa preporukama ODIHR, kao što su smanjenje visine dozvoljenih priloga, uvođenje preliminarnih izveštaja o finansiranju kampanje, ali se ne predviđa ograničenje ukupnih rashoda izborne kampanje. To je praksa u velikom broju evropskih zemalja, posebno zemalja u našem okruženju i TS je amandmanom, pored ostalog, predložila uvođenje ovog limita.

Vladin predlog predviđa uvođenje obaveze učesnika izbora da podnesu preliminarne izveštaje o troškovima izborne kampanje sa stanjem na 15 dana pred izbore. To neće obezbediti transparentnost informacija, jer do tog momenta manje od 10% troškova zaista bude plaćeno, pa je TS predložila a se omogući javnost podataka sa posebnog računa za finansiranje kampanje koji otvaraju svi učesnici na izborima. TS je takođe predložila mere koje bi smanjile mogućnost za diskreciono ocenjivanje Poreske uprave kada odlučuje koje davoce priloga za kampanju će podvrgnuti kontroli, preciziranje obaveza Agencije za sprečavanje korupcije u sprovođenju kontrole izveštaja o finansiranju kampanje i značajno unapređene definicije krivičnih dela koja se odnose na nezakonito finansiranje kampanje ili vršenje pritiska na donatore i pružaoce usluga.

Kada je reč o Zakonu o izboru narodnih poslanika i drugim izbornim zakonima, TS je predložila da se uredi postupak uzbunjivanja u vezi sa nepravilnostima izbornog postupka, tako da se jasno zna ko je odgovoran da ispita prijave nepravilnosti, ovlašćenja i status Nadzornog odbora čije formiranje za ove izbore nije čak ni najavljeno, kao i predlog koji bi smanjio troškove sprovođenja izbora, tako što one stranke koje već imaju predstavnike u stalnom sastavu biračkih odbora ne bi imale pravo da o trošku budžeta imenuju plaćene posmatrače i u prošireni sastav tih tela.