Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Za kontrolu direktora zavisnih javnih preduzeća

Datum kreiranja: petak, 20 decembar 2013

Transparentnost – Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) sa žaljenjem ukazuje da je prošle nedelje Narodna skupština utvrdila[1] da direktori i članovi nadzornih odbora privrednih društava koja osniva javno preduzeće nisu javni funkcioneri, kroz autentično tumačenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije[2]. Usled toga, na ova lica se ne mogu primenjivati zabrane i ograničenja koja važe za funkcionere javnih preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu, niti ta lica imaju obavezu podnošenja izveštaja o imovini i prihodima Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

Mada je formalno – pravno stav koji je zauzela Skupština potpuno ispravan, jer aktuelna zakonska definicija zaista ne obuhvata rukovodioce tzv. „zavisnih preduzeća“ u državnoj svojini, suštinsko pitanje jeste zbog čega je Skupština svojom odlukom „cementirala“ nezadovoljavajuće  stanje umesto da ga promeni? Naime, procedura u kojoj se donosi autentično tumačenje je jednaka proceduri za dopunu zakona, pa je ovaj nedostatak mogao biti jednostavno otklonjen, na predlog narodnog poslanika iz bilo koje partije. Imajući u vidu da brojna zavisna preduzeća (npr. samo EPS ih ima 13) raspolažu veoma vrednom javnom imovinom, neopravdano je da se na njihove funkcionere ne primenjuju kontrolni mehanizmi iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

Transparentnost – Srbija bi na ovaj propust svakako ukazala narodnim poslanicima i javnosti i ranije da je postojala objektivna mogućnost da se to učini. Međutim, Narodna skupština još uvek nije uvela praksu objavljivanja predloga autentičnih tumačenja na svom veb-sajtu. Pošto ta tumačenja imaju istu pravnu snagu kao i usvojeni zakoni smatramo da javnost postupka njihovog donošenja mora biti jednaka javnosti zakonodavnog postupka.

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 20. decembar 2013.