Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Jačanje parlamentarne demokratije

Naziv projekta: Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivni politički dijalog

Datum početka: januar 2020.

Završetak: decembar 2023. godine

Ishod 1: Narodna skupština u Srbiji neguje kulturu i primenjuje sisteme koji obezbeđuju efektivan i redovan dijalog (međupartijski dijalog između poslanika i građana) i pristup informacijama kako bi se osigurali bolji i inkluzivniji procesi donošenja politika

Aktivnost 1.1: Podrška nacionalnom ogranku GOPAC-a, Skupštini i njenim odborima u organizaciji javnih rasprava i usvajanju nacrta zakona i amandmana koji promovišu transparentnost i javno učešće

Ishod 2: Lokalne skupštine su transparentne u pružanju informacija građanima i civilnom društvu i osnažene su da bolje izvršavaju svoju demokratsku ulogu i odgovore na potrebe građana.

Aktivnost 2.1: Podrška lokalnim skupštinama, OCD i relevantnim nacionalnim akterima u organizaciji javnih rasprava na lokalnom nivou

Aktivnost 2.2. Podrška lokalnim skupštinama i njihovim predsednicima da uspostave politike za veću transparentnost i da promovišu veće angažovanje građana

Ishod 3: Građani i civilne organizacije, posebno žene, aktivnije se angažuju sa parlamentima na centralnom i lokalnom nivou kao pokretači inkluzivnog dijaloga i na davanju doprinosa zakonima i kreiranju politika.

Aktivnost 3.1: Forum o političkom dijalogu između GOPAC-a, parlamenta i civilnog društva o antikorupcijskim pitanjima

 

Project Title: Strengthening Parliamentary Democracy and Inclusive Political Dialogue

Start Date: January 2020 End Date: December 2023

Transparency Serbia (TS) proposed activities:

Outcome 1: The National Assembly in Serbia fosters a culture and implements systems that ensure effective and routine dialogue (cross-party dialogue between MPs and with citizens) and access to information in order to ensure better and more inclusive policy-making processes

Activity 1.1: Support to the GOPAC national branch, the Parliament and its committees in organization of public hearings and adoption of draft laws and amendments promoting transparency and public participation

Outcome 2: Local assemblies are transparent in providing information to citizens and civil society and empowered to better fulfill their democratic role and respond to citizen’s needs.

Activity 2.1: Support to local assemblies, CSOs and relevant national stakeholders in organization of public hearings on local level

Activity 2.2. Support to local assemblies and their chairs to establish policies for greater transparency and to promote greater engagement

Outcome 3: Citizens and civil organizations, especially women, engage more actively with parliaments at the central and local level as conveners of inclusive dialogue and by providing inputs to law and policy-making.

Activity 3.1: Forum on political dialogue between GOPAC, Parliament and civil society on anti-corruption issues

 

Projekat je podržala kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Beogradu. Svi izloženi stavovi pripadaju TS i ne moraju odražavati nužno stavove UNDP

UNDP logo.svg

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #