Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Neopravdani zastoj u pripremi zakona

lupa 1Transparentnost Srbija ukazala je danas da ministarstva od februara nisu organizovala javnu raspravu ni o jednom nacrtu zakona, iako već postoje značajna kašnjenja u ispunjavanju  obaveza iz strateških dokumenata, uključujući Akcioni plan za Poglavlje 23 i Medijsku strategiju. 

"Tehnička vlada" se može zato smatrati samo kao izgovor za nerad i neispunjavanje obaveza, naročito kada je reč o zakonodavnim aktivnostima koje su planirane u strateškim aktima. Naime, zakonska ograničenja postoje samo kada je reč o upućivanju predloga zakona u skupštinsku proceduru, ali ni na koji način nije zabranjeno da ministarstva pripremaju nacrte zakona i da u vezi sa njima organizuju javne rasprave.

Prema podacima sa Vladinog portala eKonsultacije  od dana raspisivanja izbora (15.2.2022), pa do 8.6.2022, na javnu raspravu nije bio iznet ni jedan nacrt zakona. Tokom prethodna četiri meseca javna rasprava je započeta o nekoliko planskih dokumenata (nacrt Strategije za mlade, Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva), kao i o jednom dokumentu druge vrste - Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene. Poređenja  radi, tokom 2021. je na ovom Vladinom portalu, kao i na prethodno  korišćenom bilo oglašena javna rasprava o ukupno 28 nacrta zakona i planskih dokumenata.

Ovo je jedan od značajnih pokazatelja da će neophodne reforme u Srbiji u prvoj polovini 2022. godine, ali verovatno i u njenom nastavku kasniti ne samo zbog toga što usled ponovljenih izbora na jednom biračkom mestu kasni konstituisanje Narodne skupštine i izbor nove Vlade, već i zato što aktuelna administracija nije pripremila i iznela na javnu raspravu nacrte o kojima  bi buduća Vlada i Skupština mogli da se izjasne.

Između ostalog, u planskim dokumentima su već dugo predviđene izmene Zakona o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama i izmene Krivičnog zakonika, a u Medijskoj strategiji donošenje i izmena nekoliko zakona (između ostalih, i Zakona o javnim nabavkama u vezi sa medijskim uslugama).