Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Amandmani za unapređenje pravosudnih zakona

Transparentnost Srbija poziva Skupštinu da umanji koruptivne rizike u setu pravosudnih zakona, tako što će usvojiti amandmane koje su na predlog TS podneli narodni poslanici.

Transparentnost Srbija je dostavila svim poslaničkim grupama u skupštini predloge konkretnih amandmana koji imaju za cilj da unaprede predloge zakona o sudijama, javnim tužilaštvima, Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva. Ukupno smo dali 11 predloga za Zakon o sudijama, 8 za Zakon o javnom tužilaštvu i po 13 za oba zakona o pravosudnim savetima.

Veliki broj ovih amandmana je ušao u skupštinsku proceduru jer ih je predložilo 28 narodnih poslanika iz četiri poslanička kluba (Zeleno-levi klub - Ne davimo Beograd, Srpski pokret Dveri – Patriotski blok

Demokratska stranka i Ujedinjeni – SSP-PSG-Preokret-Sloga). Na žalost, svi ovi amandmani su odbijeni od strane Vlade kao ovlašćenog predlagača, a većinom glasova i na skupštinskom odboru za pravosuđe. Razlozi za ovo odbijanje nisu poznati. Naime, iako Poslovnik Narodne skupštine već duže od 12 godina predviđa da amandmani budu javno dostupni u skladu sa tehničkim mogućnostima, to i dalje nije slučaj, već su ove informacije vidljive samo narodnim poslanicima.

Amandmani na predloge zakona o javnom tužilaštvu i zakona o sudijama predstavljaju pokušaj da se otklone rizici od korupcije. Reč je o odredbama kod kojih se koriste nejasne, neprecizne i dvosmislene formulacije, odredbe kod kojih postoje pravne praznine ili gde su široko propisani osnovi za diskreciono odlučivanje. Takođe, predmet intervencija su odredbe koje ne pružaju dovoljno garancija za postizanje potpune i stvarne transparentnosti rada pravosuđa. Slično tome, u predlozima zakona koji uređuju rad pravosudnih saveta smo pokušali da povećamo transparentnost i odgovornost rada članova ovih tela, što je naročito značajno u situaciji kada je samim Ustavom garantovan preširoki imunitet. Predlozi su takođe imali za cilj da unaprede postupak izbora članova Saveta, kako među istaknutim pravnicima tako i među sudijama i javnim tužiocima.

Bez obzira na negativan stav Vlade, važno je da se ovi amandmani uzmu u obzir zbog velikog broja koruptivnih rizika. Ni poslanici ni građani nisu upoznati sa time da li je Agencija za sprečavanje korupcije uočila neke od tih rizika i na koji način su Ministarstvo pravde i Vlada Srbije razmotrili mišljenje Agencije. Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, mišljenje Agencije je traženo i dobijeno, ali se ni rečju ne pominje u obrazloženju predloga zakona, niti ga je sama Agencija objavila.