Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Amandmanom sprečiti da se nabavke za EXPO 2027 sprovode bez primene Zakona o javnim nabavkama

Transparentnost Srbija uputila je poslaničkim grupama u Skupštini Srbije predlog amandmana kojim bi se otklonio jedan od velikih korupcijskih rizika iz Posebnog zakona o EXPO 2027, time što bi se  posebna preduzeća koja će biti formirana radi realizacije projekta obavezala da primenjuju Zakon o javnim nabavkama.

Vlada je u međuvremenu i sama predložila jedan amandman, koji je postao sastavni deo Zakona, kojim se predviđa da umesto posebnih privrednih društava ona „bliže uređuje pravila postupka nabavki“ i „i obavezu obezbeđivanja transparentnosti postupka“. Ostala je, međutim, odredba kojom se stavlja van snage Zakon o javnim nabavkama.

Amandman TS predviđa da se stav o uređivanju postupaka briše, a da se propisuje da se „Posebno privredno društvo, kao i društvo posebne namene, smatra javnim naručiocem u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke“.

Umesto da se ceo član briše, ovakvom formulacijom bi se izbegla i mogućnost drugog korupcijskog rizika – da se štetnim tumačenjem norme ili promenama u strukturi vlasništva i upravljanja posebnim društvima dođe u situaciju da se ona ne smatraju više pravnim licima koja su dužna da primenjuju Zakon o javnim nabavkama.

U dopisu poslanicima, TS je ukazala na neustavnost predložene odredbe, nakon amandmanske intervencije Vlade. Naime, da bi Vlada mogla da „bliže uredi“ pravila postupka nabavki, uslov je da je taj postupak nekako, u opštim crtama, već uređen zakonom. Pošto je Predlogom zakona isključena primena Zakona o javnim nabavkama, ne postoje nikakva pravila koja bi Vlada mogla da razrađuje kroz podzakonski akt. Tako bi uredbom Vlada u stvari kreirala pravila za sprovođenje nabavki novoosnovanih preduzeća, a ne bi ih bliže uređivala.

Ukazano je i na to da bi, čak i ako se blagonaklono pretpostavi da će Vlada svojim aktom urediti nabavke posebnih preduzeća na najbolji mogući način, postojao neotklonjiv problem. Naime, ukoliko bi posebna preduzeća predvidela neopravdano diskriminatorne uslove i kriterijume u konkursnoj dokumentaciji za postupke nabavki, ili, ukoliko bi inače dobra procedura bila povređena na bilo koji način, ne bi postojala pravna mogućnost da se takve nabavke ospore ni pred jednim državnim organom koji je nadležan za postupanje u vezi sa javnim nabavkama.

U dopisu je TS ukazala i da Vlada Srbije nije ni pokušala da opravda ukidanje javnih nabavki radova za ovaj vredan projekat u obrazloženju Predloga zakona. Čak ni hitnost realizacije, koja se navodi kao razlog za odstupanje od primene pojedinih odredaba drugih propisa, ne bi bila valjan razlog, jer sam Zakon o javnim nabavkama omogućava skraćenje rokova i odstupanje od opštih pravila kada je to opravdano.

TS je poslanicima ukazala i da je prilikom predlaganja zakona prekršena obaveze dostavljanja nacrta Agenciji za sprečavanje korupcije, kako bi se utvrdili rizici od korupcije. Takođe, prekršena je obaveza uključivanja javnosti u pripremu propisa, odnosno javna rasprava nije sprovedena.

Pored amandmana, poslanicima je upućen i predlog da Narodna skupština zatraži od Vlade Srbije da dopuni obrazloženje Predloga zakona po svim tačkama gde je ono manjkavo, kako bi se moglo argumentovano raspravljati o tome da li je opravdano da se donosi poseban zakon za ovaj projekat, te da, ukoliko obrazloženje izostane ili ne bude potpuno, predlog zakona ne podrže.

Predloženo je i da Narodna skupština zatraži od Agencije za sprečavanje korupcije mišljenje o rizicima od korupcije u zakonu.

Takođe, TS je predložila poslanicima da Narodna skupština zatraži od Vlade informaciju o tome po kom pravnom osnovu i sa kakvim obrazloženjem je nadležni odbor Vlade zaključio da prilikom pripreme ovog zakona ne postoji obaveza organizovanja javne rasprave. Ukoliko takav zaključak nije donet, ili predlog nije bio obrazložen, ili obrazloženje ne sadrži uverljive argumente, predlažemo da Narodna skupština zatraži od Vlade da otkloni ove nedostatke, tako što će povući Predlog zakona iz procedure i organizovati javnu raspravu, navodi se u dopisu TS svim poslaničkim grupama.