Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Javnost rada centralnih i lokalnih organa vlasti

Transparentnost – Srbija vas poziva na konferenciju za štampu "Javnost rada centralnih i lokalnih organa vlasti" koja će se održati u četvrtak, 28.2.2019. u prostorijama organizacije Transparentnost – Srbija, Beograd, Palmotićeva 31/III sprat, sa početkom u 11.00 časova

 Dnevni red

  • 11.00 - 11.10, uvodna reč, prof. Vladimir Goati, predsednik TS
  • 11.10 - 11.25, predstavljanje nalaza istraživanja o javnosti rada u pojedinim oblastima,  

Miša Bojović, saradnica TS i Danilo Pejović, finansijski direktor TS

  • 11.25 - 11.35 Glavni nedostaci u javnosti rada i preporuke za sprečavanje korupcije u 2019, Nemanja Nenadić, programski direktor TS

 

O temama konferencije:

Transparentnost Srbija je, počev od 1. septembra 2018, sprovodila istraživanje u okviru kojeg smo pratili pojedine bitne aspekte javnosti rada Vlade, Skupštine, ministarstava, javnih preduzeća i drugih organa vlasti na centralnom nivou, kao i većih gradova koji funkcionišu na nivou lokalne samouprave.

Između ostalog, u okviru ovog istraživanja smo se bavili sledećim temama:

  • ažurnost informatora o radu
  • objavljivanje podataka o medijskim konkursima i analize njihovog sprovođenja
  • objavljivanje odluka o budžetu, obrazloženja budžeta i izveštaja o realizaciji budžeta
  • javne nabavke
  • postupci za zaključivanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu i objavljivanje ugovora o jpp
  • javne rasprave o nacrtima zakona
  • odluke o postavljanju službenika na položaje

Javnost rada je jedan od najvažnijih načina za sprečavanje korupcije. Kao takva, ona je bitan element Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija, ali i mnogih propisa. Javnost rada je takođe u vezi sa mnogim drugim inicijativama, kao što su Partnerstvo za otvorenu upravu i inicijativa za otvorene podatke. Mnoge informacije su, međutim, i pored izričitih zakonskih obaveza i dalje nedostupne ili su neažurne. S druge strane, u gotovo svim oblastima je potrebno i poboljšanje propisa kako bi organi vlasti objavljivali veći broj bitnih podataka i kako bi to činili u obliku koji je pogodan za dalju upotrebu. Na konferenciji ćemo ukazati i na ključne nedostatke aktuelnih nacrta zakona (o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, javnim nabavkama, o prevenciji korupcije), nacrtu revizije AP za poglavlje 23 i na prioritete za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji u 2019. godini.