Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Predlozi TS za akcioni plan Medijske strategije

Datum kreiranja: četvrtak, 04 jul 2024

mediji 2Transparentnost Srbija je iskoristila mogućnost da Ministarstvu informisanja i telekomunikacija dostavi predlog za dopunu nacrta Akcionog plana Medijske strategije za 2024-2025. godinu.

Pored podsećanja na nalaze iz studije o Sistemu društvenog integriteta, naši predlozi obuhvataju sledeće:

  1. Da se predvide izmene zakona koje bi sprečile diskriminaciju medija od strane javnih funkcionera (npr. odbijanje izjave na konferenciji za štampu), jer postojeće norme za to očigledno nisu dovoljne.
  2. Da se dopuni Zakon o javnom informisanju i medijima pravilima o nabavci usluga oglašavanja javnog sektora. Pravila bi trebalo da spreče rasipanje javnih resursa zarad kupovine medijskog uticaja i da obezbede da se odabir medija vrši u konkurentnom postupku i na osnovu relevantnih kriterijuma. Izmene su takođe hitno potrebne zbog učestale pojave da se kroz pojačane nabavke medijskih usluga i istovremeno smanjenje izdvajanja za medijske konkurse, novac dodeljuje medijima koji zbog kršenja profesionalnih standarda ne bi mogli da ga dobiju na konkursima.
  3. Da se predvidi način praćenja drugih ugovornih angažmana između medija i javnog sektora (poput „ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji).
  4. Da se kroz Zakon o javnom informisanju urede pravila u vezi sa donacijama i sponzorstvima između javnog sektora i medija
  5. Da se precizira način na koji će se pratiti ima li napretka u ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja.
  6. Da se kroz izmene Zakona o elektronskim medijima obezbedi da REM blagovremeno pokreće postupke u svim slučajevima kada uoči kršenje zakona. Glavni problem na koji smo ukazali jeste to što trenutno pokretanje postupaka zavisi od toga da li će i kada nalazi Službe REM biti stavljeni na dnevni red Saveta tog tela.
  7. Da se propiše način praćenja da li organi vlasti ispunjavaju svoju obavezu objavljivanja podataka u mašinski čitljivom obliku. Iako ova obaveza postoji već šest godina, trenutno ni jedan državni organ ne vrši nadzor nad njenom primenom.

Svi predlozi koje je TS dostavila se mogu preuzeti sa sajta TS: https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Komentari_TS_na_Akcioni_plan_medijske_strategije_2025-2026.pdf