Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Planovi integriteta - između korupcijskog rizika i antikorupcijske prakse

Transparentnost Srbija predstavila je deo nalaza iz istraživanja "Planovi integriteta - između korupcijskog rizika i antikorupcijske prakse". 

Plan integriteta je dokument koji, u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, izrađuju svi  državni organi i organizacije , organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća. Plan integriteta, pored ostalog, sadrži ocenu izloženosti institucije korupciji, opis procesa rada, načina odlučivanja i utvrđivanje poslova koji su naročito podložni korupciji i preventivne mere za smanjenje korupcije.

Prvi put su PI izrađivani 2013. godine i tada ih je izradilo 48% od ukupno 4475 obveznika. Ove godine tu obavezu je ispunilo 63% obveznika (od 4.257)

Agencija za borbu protiv korupcije, na određenom uzorku, kroz posetu obveznicima na licu mesta proverava kvalitet plana integriteta i daje preporuke za njegovo unapređenje. Ilustracije radi, prilikom kontrole PI jednog od obveznika u prošlom ciklusu, u 2014. godini, Agencija je dala preporuke da se PI u poglavlju posvećenom javnim nabavkama unapredi tako što će:

- Plan javnih nabavki da se izrađuje u skladu sa kratkoročnim (godišnjim) strateškim ciljevima i planom rada Opštine, a ne isključivo na osnovu prošlogodišeg plana javnih nabavki.

- da uvede obavezu da se na internet strani Opštine objavljuju zapisnici o radu konkursne komisije, kao i zapisnici i izveštaji o realizaciji ugovora.

Transparentnost Srbija je, s druge strane, želela da utvrdi da li su pravi koruptivni rizici bili prepoznati u planovima integriteta, i to tako što smo posmatrali 32 organa koji su prethodnih godina imali stvarna koruptivna iskustva (zaposleni ili rukovodioci su bili uhapšeni, okrivljeni ili osuđeni zbog korupcije).  Takođe, želeli smo da utvrdimo šta su ovi organi uradili nakon koruptivnih događaja - kakvu su preventivne mere preduzeli da se tako nešto ne bi ponovilo. I konačno, da li je to što se desilo uticalo na njih prilikom izrade novih planova integriteta, ove godine.

Opšta slika: Najmanje je bilo odgovora da ništa nije učinjeno - samo tri, ali kada se suštinski analizira ono što je odgovoreno, zapravo 13 organa nije preduzelo nikakve preventivne mere, ali su u odgovorima nabrajali neke druge aktivnosti koje nemaju veze sa konkretnim slučajem ili nemaju veze sa sprečavanjem korupcije.

Najviše se u odgovorima pisalo o dokumentima i aktima koji su usvojeni, ali čije je usvajanje zapravo obavezno po nekom drugom osnovu i nije u stvarnosti bilo inicirano koruptivnim događajem. U 13 dopisa nabrajaju se takvi akti - u vezi sa zaštitom uzbunjivača, sa javnim nabavkama, planovi integriteta itd. U 12 slučajeva u odgovorima je opisivano postupanje sa osumnjičenima, odnosno okrivljenima - suspenzija, disciplinsko postupanje, procesuiranje pred sudom, a u 10 slučajeva postojeće procedure ili zakoni koje organi primenjuju - od Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o državnim službenicima, pa do Zakona o sudovima.

Kada se analiziraju dostavljeni podaci o sprovedenim aktivnostima, uporede sa konkretnim koruptivnim događajima i vremenom kada se događaj desio, kada je otkriven i kada su eventualni dokumenti i/ili procedure donete, dobijaju se sledeći podaci o preventivnim aktivnostima posmatranih organa sprovedenim nakon koruptivnog događaja, a kako bi se sprečilo njegovo ponavljanje:

- ništa nije urađeno

13

- usvojeni dokumenti u skladu sa drugim antikorupcijskim obavezama (planovi integriteta, akti o uzbunjivačima, javnim nabavkama)

5

- sprovedene druge aktivnosti (sastanci, informisanje i slično)

1

- usvojeni korisni dokumenti ili unapređene procedure, ali nije pojašnjeno niti je vidljivo  imaju li veze sa konkretnim slučajem

8

- usvojeni korisni dokumenti ili unapređene procedure

5

Konkretan primer: Kao pozitivan primer možemo izdvojiti MUP. Nakon hapšenja i procesuiranja načelnika saobraćajne policije osumnjičenog da je u oko 400 slučajeva zloupotrebljavao ovlašćenja i nalagao da se protiv nekih ljudi ne pokreće prekršajni postupak ili da se zahtevi za pokretanje postupka koji su već podneti – povuku, izmenjen je Pravilnik o kontroli saobraćaja i vođenja evidencija o primeni ovlašćenja (avgust 2014. godine) i propisano da se od zahteva za pokretanje prekršajnog postupka može odustati odlukom rukovodioca Uprave saobraćajne policije po pribavljenom mišljenju Komisije MUP-a koju na predlog direktora imenuje ministar. 

Kao odgovor na niz drugih koruptivnih deal za koje su bili okrivljeni pripadnici MUP-a, novim Zakonom o policiji (februar 2016) uveden je test integriteta i obaveza praćenja imovinskog stanja pripadnika policije.

Tu se, međutim, pohvale završavaju jer odredbe o testu integriteta i kontroli imovinskog stanja nisu ni nakon gotovo dve godine zaživele jer nisu usvojena podzakonska akta. MUP je, naime, odustao od izrade podzakonskih akata jer se sprema izmena Zakona o policiji kojim bi se jasnije definisao način primene podzakonskih akata. Takođe MUP nije izradio plan integriteta u drugom ciklusu.

 

 

Posmatrani organi:

 1. MUP
 2. Visoka poslovna škola Valjevo 
 3. JP Elektroprivreda Srbije
 4. Osnovni sud Loznica
 5. Viši sud Šabac
 6. Ministarstvo poljoprivrede
 7. Poreska uprava, Regionalni centar Novi Sad
 8. Agencija za borbu protiv korupcije
 9. Direkcija za imovinu Republike Srbije
 10. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograd
 11. Opština Ada
 12. Služba za katastar nepokretnosti u Pančevu 
 13. Republički geodetski zavod
 14. JKP „Vidrak“ Valjevo
 15. EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd Ogranak Elektrodistribucija  Niš
 16. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru
 17. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
 18. Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu
 19. Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu
 20. Pokrajinski sekretarijat za kulturu
 21. Inspektorat za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava
 22. Direkcija za nabavku i prodaju, Uprava za snabdevanje Ministarstva odbrane
 23. Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Leskovac
 24. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijala u Beogradu
 25. Prekršajni sud u Čačku, Odeljenja u Guči
 26. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 27. Dom učenika srednjih škola u Kragujevcu
 28. Vojnа bolnicа u Nišu
 29. Prekršajni sud u Nišu
 30. Skupštinа opštine Ćuprija
 31. Uprava carina
 32. Gradska opština Novi Beograd 

ACASLogo

Projekat je podržala Agencija za borbu protiv korupcije. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju TS i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Agencije.