Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ustavni amandmani neće smanjiti politički uticaj na pravosuđe

pravda terazijeTransparentnost Srbija (deo Transparency International) ukazuje da ni treći objavljeni radni tekst ustavnih promena u oblasti pravosuđa ne sadrži obrazloženje niti osvrt na komentare koji su dostavljeni tokom javne rasprave.

Tako su građani uskraćeni za informacije o tome zbog čega se Ministarstvo pravde između više mogućnosti kod više odredbi opredelilo za minimalne standarde koje je postavila Venecijanska komisija, zašto pojedina rešenja odstupaju od Akcionog plana za poglavlje 23 i zbog čega su odbijeni argumentovani predlozi brojnih udruženja i stručnjaka izneti tokom prethodne javne rasprave.

Budući da je složeni postupak ustavnih promena pokrenut kako bi se smanjio politički uticaj na sudije i tužioce, što je kao cilj utvrđeno nacionalnim i evropskim strateškim aktima iz 2013. i 2016, sadašnji predlog, prema kojem će svega 50% članova budućeg sudijskog i 40% članova novog tužilačkog saveta birati same sudije i tužioci, a ostale narodni poslanici, ne može se smatrati dobrim.

Tačno je da situacija u kojoj bi prevashodno sudije i tužioci odlučivali o svojim kolegama nosi sa sobom rizike, ali te rizike treba otkloniti zakonskim normama koje bi povećale javnost rada pravosudnih saveta i smanjile prostor za njihovo diskreciono odlučivanje, a ne posrednom političkom kontrolom, od strane grupe „istaknutih pravnika“ koje će izabrati skupštinska većina.

U vezi sa političkim uticajem na rad pravosuđa, programski direktor TS, Nemanja Nenadić, izjavio je sledeće:

„Da je od postojala volja da se umanji politički uticaj na rad VSS i DVT, to je moglo biti učinjeno nezavisno od ustavnih promena. Pošto su Vlada i Skupština još 2013. zaključile da nije primereno da ministar pravde i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe budu članovi pravosudnih tela, ti političari su mogli odmah da prestanu da učestvuju u izboru i razrešenju sudija i tužilaca. Takođe, i dalje postoji ogroman prostor da se neprimereni uticaji smanje kroz promenu prakse, za početak tako što će nadležni javni tužilac, a ne politički funkcioneri, obaveštavati javnost o tome šta je urađeno i šta treba da bude učinjeno u gonjenju počinilaca krivičnih dela“.  

Podsećamo da su izmene Ustava u oblasti pravosuđa samo jedno od pitanja gde je najviši pravni akt potrebno menjati. Pored toga, za efikasniju borbu protiv korupcije izmene Ustava su potrebne i radi postavljanja čvršćih garancija za javnost rada državnih organa, naročito u vezi sa zaključivanjem ugovora, radi poboljšanja položaja nezavisnih državnih organa, tako da bi bilo celishodno da ustavna reforma obuhvati i te oblasti.

 

U prilogu su linkovi ka predlozima i inicijativama TS u vezi sa izmenama ustava:

Komentari TS na primedbe Venecijanske komisije na prvu verziju ustavnih amandmana

Primedbe TS na prvu verziju radnog teksta ustavnih amandmana 

Predlozi TS za borbu protiv korupcije - neophodne izmene Ustava