Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Podrška lokalnim samoupravama u izradi antikorupcijskih politika i povećanju transparentnosti

Projekat uključuje tri segmenta:


a) podrška jedinicama lokalne samouprave za izradu lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) - u tri JLS – Kragujevac, Sokobanja i Golubac

b) podrška procesu formiranja Radnih tela za praćenje sprovođenja LAP u tri opštine u Srbiji – Veliko Gradište, Varvarin i Sremski Karlovci

v) podrška lokalnim samoupravama u Srbiji za donošenje akata koja su predvideli svojim LAP-om – Raška i Novi Pazar

a) TS će podržati tri lokalne samouprave - Kragujevac, Sokobanja i Golubac, u izradi Lokalnog akcionog plana, u skladu sa Modelom koji je propisala Agencija za borbu protiv korupcije. Projekat uključuje aktivnosti od početne analize postojećih dokumenata i okruženja, preko pomoći pri izradi/reviziji LAP, prenošenja znanja i povećanja kapaciteta lokalne administracije za rad na javnim politikama, organizovanja javne rasprave o nacrtu LAP-a, uz promovisanje dobre prakse za organizovanje što inkluzivnije i transparentnije javne rasprave, zaključno sa utvrđivanjem završnog nacrta, sa uključenim predlozima sa javne rasprave o kojoj će se izjašnjavati opštinsko veće i skupština opštine. TS će pružati podršku predstavnicima JLS na sastancima uživo, kao i putem onlajn platforme, u cilju što efikasnijeg rada. Planirana su po dva odlaska na sastanke u Golubac i Sokobanju, kao i četiri odlaska u Kragujevac.
Rezultat ovih aktivnosti biće utvrđeni nacrti lokalnih anikorupcijskih planova za Kragujevac, Sokobanju i Golubac. Dodatni rezultat aktivnosti biće unapređena znanja i sposobnosti zaposlenih u lokalnim samoupravama i lokalnih funkcionera, kao i uključivanje građana u kreiranje javnih politika. Naime, razmatranje mera koje bi trebalo preduzeti na lokalnom nivou u okviru 16 oblasti koje pokriva LAP, pomoći će funkcionerima i službenicima da unaprede razumevanje problema korupcije kako uopšte tako i u vezi sa specifičnostima konkretne opštine, da se upoznaju sa dobrim praksama iz drugih opština i da osmisle moguća rešenja. Zainteresovani građani će kroz ovaj projekat dobiti mogućnost da utiču na kreiranje javnih politika u svojoj opštini, kako strateških akata (LAP), tako i propisa koji će biti usvojeni na osnovu LAP-a. Uključivanje građana počinje već tokom rada Radne grupe, nastavlja se tokom javne rasprave o nacrtu LAP i ostvaruje nakon usvajanja LAP kroz učešće u radu Radnog tela za praćenje primene LAP-a i učešće u javnim raspravama tokom realizacije mera iz LAP-a. U organizovanju javnih rasprava biće uspostavljeni mehanizmi koji treba da omoguće da povećani nivo transparentnosti, dosegnut kroz projekat, bude zadržan i ubuduće. Prilikom formiranja Radne grupe za izradu/reviziju LAP posebna pažnja biće posvećena ostvarivanju rodne ravnopravnosti i uključivanju organizacija i pojedinaca koji u fokusu svog rada imaju rodnu ravnopravnost i ranjive ugrožene grupe (samohrane majke, žene u ruralnim sredinama, Romkinje). Takođe, predložićemo Radnoj grupi da razmotri mogućnosti da se u LAP uvrste mere i aktivnosti koje su specifične za ugroženost ranjivih grupa od korupcije (oblasti 1, 3, 7, 8, 9, 10,13, 16 i 17). Istovremeno, iniciraćemo prihvatanje mera i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu životne sredine.

b) TS će podržati proces formiranja Radnih tela za praćenje sprovođenja LAP u tri opštine u Srbiji – Veliko Gradište, Varvarin i Sremski Karlovci, kroz izradu konkursne dokumentacije, pitanja za intervjue kandidata koji se budu javili na konkurs, ocenjivanja kandidata i njihov izbor, Takođe, TS će pružiti podršku pri institucionalnom formiranju izabranih Radnih tela kroz izradu Poslovnika o radu, Godišnjeg plana rada Radnog tela i drugih procedura koje su neophodne za njihov rad. Drugi deo ove aktivnosti će biti obuka članova Radnih tela. To podrazumeva antikorupcijsku obuku o temama koje su deo LAP – sukob interesa, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, uzbunjivanje, javne nabavke, javna preduzeća i javno-privatno partnerstvo. Takođe, članove Radnih tela upoznaćemo sa svakom aktivnosti koja se nalazi u LAP i obučiti ih kako da prate njeno sprovođenje, na koji način da dolaze do informacija i na koji način da ocenjuju stepen sprovođenja mera, odnosno aktivnosti. To podrazumeva i obuku o pisanju izveštaja o ispunjenosti mera iz LAP koji Radna tela dostavljaju lokalnim parlamentima najmanje jednom godišnje. U zavisnosti od situacije sa epidemijom COVID-19, obuke će biti organizovane uživo, u radu sa članovima Radnog tela u opštini, ili putem neke od onlajn platformi za sva Radna tela koja će biti uključena u ovaj projekat. Radna tela će biti osposobljena za samostalno praćenje i izveštavanje o sprovođenju LAP, a svi članovi će dobiti potrebna znanja o najvažnijim antikorupcijskim politikama i zakonima Republike Srbije i svojih lokalnih samouprava. Tokom izbora Radnih tela za praćenje sprovođenja LAP predložićemo svakoj od tri JLS da prilikom intervjuisanja i izbora kandidata, u slučaju da dva kandidata dobiju iste ocene, prednost daju onim kandidatima koji u fokusu svog rada imaju rodnu ravnopravnost i ranjive ugrožene grupe, odnosno da bude izabran onaj kandidat čiji izbor omogućava veći stepen ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti i učešće predstavnika ranjivih grupa. Kako bi se uopšte stvorili uslove za to, TS će insistirati da JLS o objavljenom konkursu posebno obavesti organizacije i pojedince koji u fokusu svog rada imaju rodnu ravnopravnost, ranjive ugrožene grupe i životnu sredinu. TS će, u okviru svojih znanja i mogućosti, i sama obavestiti ove organizacije o pojedince o objavljenom konkursu. TS će obuke sprovoditi za sve članove Radnih tela istovremeno putem onlajn platforme. TS će uživo prisustvovati konsitutivnim sednicama svakog radnog tela (Varvarin, Veliko Gradište i Sremski Karlovci).

v) TS će takođe pružati podršku dvema lokalnim samoupravama u Srbiji – Raška i Novi Pazar - da donesu propise koja su predvideli svojim LAP-om, što će doprineti sprovođenju mera iz LAP i što će dodatno uticati na povećanje transparentnosti pri kreiranju politika na lokalnom nivou. TS će predložiti JLS da izaberu propis čije će sprovođenje doprineti rodnoj ravnopravnosti, zaštiti ranjivih grupa i zaštiti životne sredine, što će dati dodatnu vrednost. TS će raditi sa obe JLS putem onlajn platforme, ali će imati i po jedan sastanak uživo u Novom Pazaru i u Raški.

Tokom sprovođenja projekta, transparentnost će, u sva tri segmenta (a, b i v), biti obezbeđena obaveštavanjem građana o započinjanju izrade propisa, sednicama Radne grupe za izradu/reviziju LAP, kako na sajtu opština, tako i na sajtu i na društvenim mrežama TS.

U drugom koraku, transparentnost lokalne vlasti će se povećati kroz primenu brojnih mera iz LAP-a, ali i kroz zajednički rad sa predstavnicima lokalne samouprave na reševanju problema koji su identifikovani u istraživanju TS - Lokalni indeks transparentnosti. (http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti)

Svi materijali koji nastanu tokom rada na realizaciji ovog projekta biće objavljeni na sajtu TS i opština, što će omogućiti prenošenje znanja i povećanje transparentnosti i omogućivati uključivanje građana u odlučivanje organa vlasti širom Srbije.

Ovako definisan projekat odgovara opštem cilju konkursa – "doprinos razvoju i jačanju integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije“.

Kroz inkluzivan postupak izrade LAP-ova i formiranje lokalnih antikorupcijskih tela u skladu sa Modelom, ostvariće se i specifični cilj projekta „podrška organizacijama civilnog društva u Srbiji da se u svojim lokalnim zajednicama bave sprečavanjem korupcije u oblasti zaštite životne sredine“.

TS će tokom rada na izradi/reviziji LAP na dvojak način raditi na jačanju rodne ravnopravnosti i zaštiti ranjivih ugroženih grupa. Pored toga što će prilikom formiranja Radne grupe za izradu/reviziju LAP ukazati na potrebu uključivanja u njihov sastav organizacija i pojedinaca koji u fokusu svog rada imaju rodnu ravnopravnost, zaštitu ugroženih grupa (samohrane majke, žene u ruralnim sredinama, Romkinje), kao i zaštite životne sredine, TS će predložiti Radnoj grupi da na sednice na kojima će biti razmatrane specifične mere koje se odnose na ova pitanja posebno pozivaju organizacije i pojedince koje se bave ovim temama. Na taj način ove organizacije i pojedinci mogu da dobiju dodatan prostor da iznesu svoje primedbe i predloge i tako doprinesu većoj vrednosti budućeg LAP. Time će biti ostvaren specifični cilj pružanja podrške organizacijama civilnog društva u sprovođenju aktivnosti usmerenih na integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije.

Nakon analize stanja u određenoj JLS o slučajevima kršenja preventivnih antikorupcijskih propisa, TS će posebno ukazati predstavnicima civilnog društva koji će biti uključeni u izradu/reviziju LAP, odnosno u Radno telo za praćenje sprovođenja LAP, da identifikuju mere koje nisu realizovane, odnosno mere koje nose poseban rizik od korupcije. U analizu identifikovanih nerealnizovanih mera i mera iz oblasti od posebnog rizika, TS će uključiti i predstavnike JLS kako bi oni zajedno za predstavnicima civilnog drušptva došli do konkretnih zaključaka i predloga za unapređenje stanja. Na ovaj način će biti povećani kapaciteti organizacija civilnog društva za realizaciju aktivnosti iz „Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika“, tačka 3.2.1.5. „Izrada analize otkrivenih slučajeva kršenja preventivnih antikorupcijskih propisa na nivou jedinica lokalne samouprave“, što je jedan od specifičnih ciljeva ovog Projekta.

Sve lokalne organizacije civilnog društva biće obaveštene i pozvane da se uključe u proces izrade/revizije LAP, kao i kasnijeg praćenja sprovođenja mera i aktivnosti iz LAP, kroz članstvo u Radnoj grupi za praćenje sprovođenja LAP. TS će pružiti podršku svakoj JLS uključenoj u ovaj Projekat da uključi u ceo proces i organizacije koje u svom fokusu nemaju borbu protiv korupcije, ali su uključene u neku od oblasti koje pokriva LAP, posebno one koje mogu da doprinesu rodnoj ravnopravnosti i da poboljšaju položaj ranjivih ugroženih grupa. Na taj način TS će ostvariti specifični cilj ovog Projekta „pružanje podrške organizacijama civilnog društva u sprovođenju aktivnosti na povećanju transparentnosti rada organa javne vlasti i bolje informisanosti građana kako bi se doprinelo njihovom većem učešću i razumevanju uticaja primene javnih politika na kvalitet života u lokalnoj zajednici i značaj primene preporuka i standarda EU.

Projekat se sprovodi uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije

 

Materijali nastali tokom sprovođenja projekta:

Golubac: 

 Odluka o koordinatoru - Golubac

 Odluka o izradi LAP-a

 Javni poziv za učešće u radnoj grupi za izradu LAP-a

 Lokalni antikorupcijski plan Golubac

Sokobanja:

 Konkurs za učešće u radnoj grupi za izradu LAP-a

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu LAP-a

 Lokalni antikorupcijski plan Sokobanja

Kragujevac:

 Lokalni antikorupcijski plan Kragujevac

Poziv na konferenciju za novinare

Izveštaj sa konferencije

Sremski Karlovci:

Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za izbor članova LAF-a

Rešenje o imenovanju koordinatora

 

 

 

 Predlog projekta

Budzet TS ACAS 2022

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #