Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Hitno otvoriti postupak za izmenu pravila o finansiranju kampanje

Učestale najave raspisivanja izbora vanrednih izbora stvaraju ozbiljnu bojazan da ponovo neće biti otklonjeni ključni problemi sistema za finansiranje kampanje i pored brojnih zamerki ne samo domaće javnosti već i dve relevantne međunarodne organizacije – ODIHR (Kancelarija za demokratiju i ljudska prava OEBS-a) i Venecijanske komisije.

ODIHR је, pre svega, preporučio da se, radi pravne sigurnosti, sve neophodne promene u vezi sa propisima koji se tiču izbora vrše „mnogo pre sledećih izbora“, kako bi se „odgovorilo na izazove u vezi sa zloupotrebom administrativnih resursa i pristupa medijima i uklonile preostale praznine i nejasne odredbe“ i da to treba činiti „u okviru inkluzivnog i transparentnog konsultativnog procesa“.

S druge strane, Radna grupa Vlade za saradnju sa OEBS i KDILJP ne objavljuje nikakve informacije o svom radu[1] već dve godine. Nema podataka ni o tome da ministarstva koja treba da pripreme izmene bitnih propisa, pre svih finansija i pravde, to čine. Transparentnost Srbija je u nekoliko navrata, a poslednji put pre mesec dana[2] zatražila od skupštinskih odbora za finansije i pravosuđe da povodom ovih preporuka organizuju javno slušanje, uz učešće predstavnika državnih organa, političkih stranaka, međunarodnih i domaćih organizacija.

Glavna preporuka koju je Srbija dobila još 2016, a nije ispunjena, odnosi se na uvođenje ograničenja troškova kampanje po jednoj izbornoj listi ili kandidatu za predsednika države[3]. Transparentnost Srbija je dala i konkretan predlog[4], da to ograničenje bude 300 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra).    

Pored toga, ODIHR je preporučio da se urede pravila o vođenju kampanje od strane „trećih lica“ (a ne samo direktnih učesnika izbora). Jednako je bitna preporuka da kazne za propuste u izveštajima o troškovima kampanje budu delotvorne, srazmerne i odvraćajuće, što uključuje i potrebu unapređenja odredbi Krivičnog zakonika[5]. U vezi sa ovim Transparentnost Srbija ističe da je još veći problem od neodgovarajućih kazni u zakonu, faktička nekažnjivost u praksi, čak i u nekim od najočiglednijih slučajeva kršenja pravila.[6]

Prema shvatanju ODIHR-а mora se postaviti i jasna zakonska granica između obavljanja javne funkcije i aktivnosti u izbornoj kampanji, i preduzeti mere za sprečavanje zloupotrebe položaja i javnih resursa[7]. Između ostalog, preporučeno je da se zabrana medijima da prenose informacije o pojedinim aktivnostima javnih funkcionera proširi na celu kampanju, a ne samo poslednjih deset dana[8]. U vezi sa ovim pitanjima TS naglašava da problem „funkcionerske kampanje“ ne treba rešavati (samo) kroz postavljanje ograničenja medijima, već pre svega kroz ograničenja aktivnosti samih funkcionera i državnih organa tokom kampanje.

Slično tome, u Zajedničkom mišljenju Venecijanske komisije i ODIHR[9] o ustavnom i zakonskom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija od 19. decembra 2022, podseća se na neispunjene preporuke ODIHR i formulišu se neke nove. Između ostalog, traži se preciziranje odredaba o pojedinim vrstama priloga, propisivanje objektivnih, razumnih i nediskriminatornih kriterijuma za kontrolu stranačkih donatora koju vrši Poreska uprava i preciziranje načina i rokova za postupanje Agencije za sprečavanje korupcije u kontroli finansiranja kampanje.

Pored toga, ove dve organizacije smatraju da treba izmeniti sistem za raspodelu budžetskih sredstava za finansiranje kampanje radi postizanja veće ravnopravnosti učesnika.

ODIHR i VK traže i da se proširi obuhvat podataka o prihodima i rashodima koji se objavljuju u doba dok izborna kampanja još uvek traje. Transparentnost Srbija je u vezi sa ovim pitanjem ukazala da tzv. preliminarni izveštaji ne ostvaruju tu svrhu i umesto toga je predložila uvođenje sistema „transparentnih računa“, kakav postoji u Češkoj i drugim zemljama.   

Ništa manje od pitanja finansiranja izborne kampanje značajna je preporuka da Republika Srbija sprovede širok spektar mera koje bi predupredile zloupotrebu službenog položaja i javnih resursa, kroz detaljno uređenje uočene sporne prakse, stvaranje mehanizma za nadzor i propisivanje srazmernih i odvraćajućih kazni, a sve u skladu sa Zajedničkim smernicama Venecijanske komisije i ODIHR.[10] U vezi sa ovim, Transparentnost Srbija ukazuje da bi naročito trebalo obratiti pažnju na resurse kojima raspolažu javna preduzeća i druga preduzeća u državnom vlasništvu.[11]

 

[1] https://www.srbija.gov.rs/dokument/416862/odluka-o-obrazovanju-radne-grupe-za-saradnju-sa-oebs-i-kdiljp.php

[2] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Odboru_za_pravosu%C4%91e_-_razmatranje_izve%C5%A1taja_Agencije.pdf

[3] https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/326098/IZVESTAJ%20ODIHR.pdf

[4] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_finansiranju_politi%C4%8Dkih_aktivnosti.pdf

[5] https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/326098/IZVESTAJ%20ODIHR.pdf

[6] https://www.cins.rs/slucaj-treceg-coveka-iz-kafane-svedocenja-laznih-donatora-sns-a/

[7] https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/326098/IZVESTAJ%20ODIHR.pdf

[8] Ibid

[9] Opinion No. 1071/2021, OSCE/ODIHR Opinion-No. ELE-SRB/449/2022, CDL-AD(2022)046, EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR) SERBIA “JOINT OPINION ON THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK GOVERNING THE FUNCTIONING OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS ELECTORAL LAW AND ELECTORAL ADMINISTRATION” Strasbourg, 19 December 2022, стр. 22-27. Доступно на: https://www.osce.org/files/f/documents/7/e/535266.pdf

[10] Ибид, стр. 27-30.

[11] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Skupstini_-_Predlog_Zakona_o_upravljanju_privrednim_drustvima_u_vlasnistvu_Republike_Srbije.pdf